Herbalife_Sport_Brochure_AM

ɭɊɠɔ ɟɧɊɏɎɪɝɊɟ ɗɩɊɌɔɩ ɦɟɰɟɍ

+(5%$/,)( 1875,7,21 ɔ ɟɣɊɨɊɘɊɞɔɟ ɦɟɡɫɟɍɑ ɭɊɠɔ ɟɧɊɏɎɪɝɊɟ ɍɎɣɭɡɫɝ

ɯɡɩɝɡɫɕɊ ɧɔɨɊɝɔɟɟɎɩɔ Ɏɧ əɊɟɭɊɟɞɡɫɒɎɩɔ

ɋɡɫɦɊɘɊɟ ɑɝɣɎɕɔɭ ʝʂʖʏɹɸʉɸɻʗʂʐʂ ʜɺʖɸʆɸʗʏʙʀʌʏʙʍɵ ʜʗʕɸ

ɡɫɠɊɍɩɡɫɒɞɡɫɟ ɍɊɩɚɩɎɭ

əɊɝɊɕɔɩ ɘɊɟɊɟɪ Ɏɧ ɨɛɊɝɊɩɍɘɊɟɪ əɊɝɊɩ ɧʂʖɸʋʂʍʍɼʗʂ ʞ ʋʂʆʗʏʖɸʗʗɼʗʂ ɸʉɹʌʏʙʗ ʇɸɹ ʜʗɸʆɸʍ ɼʗʆʏʙ ɸʍɺɸʋ ʏʙʖɼʃʏʙ ɿʍʀɸʘʛʏʙʋ ʆɸʗɼʃʂ ɾ ʇɸʋɸɻʗɼʃ ʔʍʍɻʂ

ɿʍʀɸʘʛʏʙʋ ʖʏʍʏʙʔɿ ʑɸʇʑɸʍɼʃʏʙ ʇɸʋɸʗ ʜʗɸʆɸʍ ɹɸʁʂʍ

ɦʍʍɻʂ ʇʂʋʍɸʆɸʍ ɿʍɻʏʙʍʏʙʋʍɼʗʂ

ɿ ʆɸʗʏʉ ɾ ʆɸɽʋɼʃ ʋʂʒɸʍʆʌɸʃ ʔʍʏʙʍɻɿ ʏʗɿ

ʆʏʉʋʍʏʗʏʎʕɸʅ ɾ ɻɼʑʂ ʜʗɺɸʍʂɽʋʂ ʑɸʇɸʍʒʍɼʗɿ

ɘɸʀʍɸʋʀɼʗʛɵ ʇɸʎʕʂ ɸʓʍɼʃʏʕ ɸʍʇɸʖɸʆɸʍ ʖɸʍɼʃʂʏʙʀʌʏʙʍɿɵ ʔʑʂʖɸʆʏʙʘʂ ʑɸʆɸʔʂ ɻɼʑʛʏʙʋ əʂʎɼʛ ɸʌʍ ʑɸʌʋɸʍʍɼʗɿ ʏʗʏʍʛ ʀʏʙʌʃ ɼʍ ʖɸʃʂʔ ɸʕɼʃʂ ʃɸʕ ʌʏʙʗɸʘʍɼʃ ʔʑʂʖɸʆʏʙʘɸʌʂʍ ʔʍʏʙʍɻɿ ɝʗɺɼʗɿ ʇɸʗʏʙʔʖ ɼʍ ʍɸʞ ʑɸʗɽ ɸʅʄɸʒʗɼʗʏʕ ʂʍʐʂ ʎʍʏʗʇʂʕ ɺɼʗɸɽɸʍʘ ʆɼʗʑʏʕ ʇɸɺɼʘʍʏʙʋ ɼʍ ʛɸʉʘɿ əɸʗʆ ɾ ʇʂʎɼʃ ʏʗ ʛɸʎʂ ʍʕɸɽɼʘʋɸʍ ɺʏʗʅɿʍʀɸʘʏʙʋ ʑɼʖʛ ɾ ʆʗʊɸʖɼʃ ʝʗʏʙʆʖʏɽɸʌʏʕ ʇɸʗʏʙʔʖ ʋʗɺɼʗʂ ʜɺʖɸɺʏʗʅʏʙʋɿ ʜʗʂʍɸʆɵ ɹɸʍɸʍ ʄɸʉʏʉ +HUEDOLIH 1XWULWLRQ ʂ ɣʗʏʖɼʂʍɸʌʂʍ ɹɸʖʏʍʐʂʆʍɼʗɿ ʋʂɸʁɸʋɸʍɸʆ ʞɳ ʔʑʂʖɸʆʏʙʘʂ ʞɳ ɸʅʄɸʒʗɼʗʂ ɸʉɹʌʏʙʗ ɼʍ əɸʕɼʃʏʙʋʍɼʗʍ ɸʍʇʗɸʁɼʎʖ ɾ ʜɺʖɸɺʏʗʅɼʃ ɸʍʇɸʖɸʆɸʍɸʘʕɸʅ ʔʆɽɹʏʙʍʛʏʕ ʆɸʖɸʗʌɸʃ ʖɸʗɹɼʗɸʆ ɾ ʇɸʋɸʗʕʏʙʋ ʔʍʍɻʂ ʄʏʗʇʗɻɸʖʏʙʂ ʄʏʗʇʗɻʏʕ ʜɺʖɸɺʏʗʅʏʙʋɿ

əɊɕɧɎ ɋɡɫɦɊɘɊɟ ɑɝɣɎɕɔɭ ɦʍʍɻʂ ɿʍɻʏʙʍʏʙʋʍɼʗʂʘ ɸʓɸʒ ʋɸʗʔʏʉʏʙʀʌʏʙʍɿ ɹɸʗɼʃɸʕɼʃʏʙ ʇɸʋɸʗ

ɿʍɻʏʙʍʏʙʋʍɼʗʂ ʇɼʖɵ ©ʍɸʄɸʊɸʎ ʊɸʎª ʆɸʋ ©ʍɸʄɸʊɸʎ ɿʍʀʗʂʛª

ɧɊɩɦɊɘɊɖɟɚɡɩɊɞɔɟ ɑɝɣɎɕɔɭ ɕʏʙʅʕʏʉ ʞ ʐʃʏʙʅʕʏʉ ʔʍʍɻɸʌʂʍ ʋɸʍʗɸʀɼʃɼʗʂ ʃʗɸʘʏʙʘʂʐ ɸʉɹʌʏʙʗ ʜʗɸʆɸʍ ɺʗ

əɎɩɋɊɕɊɞɯɕɊɞɟ ɝɊɭɦ ɮʋɼɺɸ ʂ ʃʗɸʘʏʙʘʂʐ ɸʉɹʌʏʙʗ ɿʍɻʏʙʍʋɸʍ ʖʞʏʉʏʙʀʌʏʙʍɿ ʆɸɽʋʏʙʋ ɾ ʋɼʆ ɸʋʂʔ

ɬɡɩɚɊɌɎɨɔ ɑɟɨɩɰɒɞɰɟ

Ɋʎʄɸʖɼʛ ɸʋɹʏʉʒ ʖɸʗʕɸ ɿʍʀɸʘʛʏʙʋ ɽɹɸʉʕɼʃ ʝʂɽʂʆɸʆɸʍ ɸʆʖʂʕʏʙʀʌɸʋɹ ɔʔʆ ʏʗʑɼʔɽʂ ʜʗɺɸʍʂɽʋɿ ʔʖɸʍɸ ɹʏʃʏʗ ʜɺʖɸʆɸʗ ʍʏʙʖʗʂɼʍʖʍɼʗɿ ʔʍʍɻɸʆɸʗɺʂ ʋɼʒ ʍɼʗɸʓɼʛ ʑʗʏʖɼʂʍɸʌʂʍ ʆʏʆʖɼʌʃ ɔʋ ʜʗɿ ʐɼʋ ʑɸʖʆɼʗɸʘʍʏʙʋ ɸʓɸʍʘ ɯʏʗʋʏʙʃɸ ɣʗʏʖɼʂʍɸʌʂʍ ʆʏʆʖɼʌʃ ©ɠʏʆʏʃɸɻɼ ʀʄʕɸʅʛɸɹʃʂʀª ʂ ɑʍʖʗɼʛ ʘɸʍʆɸʘɸʅ ʇɸʋɵ ʈɼʗ ʔʍʍɻɸʆɸʗɺɿ ɹɸɽʋɸʖɼʔɸʆ ɻɸʗʈʍɼʃʏʙ ʇɸʋɸʗ

ɕɔɟɍɊ ɣɊɨɘɡɧɦɘɊ +HUEDOLIH 1XWULWLRQ ʂ ʝʂʀʍɼʔ ʚʏʗʈɸɺɼʖ

ɘɊə ɍɎɛɊɝɔɤɡɪ ɢɔ əɊɝɊɩɧɡɫɝ ɘɊə ɍɎɛɊɝɔɤɡɪ ɢɔ əɊɝɊɩɧɡɫɝ 61 60

Made with FlippingBook Annual report