Herbalife_Sport_Brochure_AM

ɭɊɠɔ ɟɧɊɏɎɪɝɊɟ ɗɩɊɌɔɩ

ɦɣɡɩɨɊɞɔɟ Ɋɘɨɔɧɰɒɞɰɟ ɬɡɩɚɊɥɰ

Ɋɝɋɡɛɤɑ ɘɩɘɟɎɕ ɊɟɌɊɝ

əɔɟɌɠɊɋɒɔ

45 ɧɊɞɩɘɞɊɟ

30 ɧɊɞɩɘɞɊɟ

1 ɩɡɣɎ

1 ɩɡɣɎ

ɠɊɋɊɒɧɊ ɝɊɩɏɰɝɟɎɩɔ ɗɩɊɌɔɩ

ɡʃʏʗʡʢɼʗɵ ʇɸʖɸʆʂʍ

©ɓɸʌʓɸʋɸɺʃʘʏʉª

ʑɸʓʆɸʅ ɻʂʗʛʡʋ

30 ɧɊɞɩɘɞɊɟ

1 ɩɡɣɎ

ɎɩɘɰɠɊɋɒɔ ɎɩɎɭɠɊɋɒɔ ɢɡɩɎɭɠɊɋɒɔ əɔɟɌɠɊɋɒɔ ɰɩɋɊɒ ɠɊɋɊɒ ɘɔɩɊɘɔ

ɊɥɊɧɡɨɞɊɟ əɡɍɊɞɔɟ ɝɊɩɝɟɊɝɊɩɏɰɒɞɰɟ

10 ɩɡɣɎ

ɘʛɸʍʂʔʖɼʗ

əʗʡʢɼʗ ʇɸʖɸʆʂʘ

əɸʗʈɸʆʡʗɻʍɼʗ ʖɼʉʡʋ

ɚʏʉʂʆ

ɝɊɩɏɰɝ

ɰɩɋɊɒ

ɎɩɘɰɠɊɋɒɔ

Ɋɝɋɡɛɤɑ ɘɩɘɟɎɕ ɊɟɌɊɝ

5–7 ɘɝ

5–7 ɘɝ

ɧɸɽʛ

ɧɸɽʛ

ɎɩɎɭɠɊɋɒɔ

Ɋɝɋɡɛɤɑ ɘɩɘɟɎɕ ɊɟɌɊɝ

Ɋɝɋɡɛɤɑ ɘɩɘɟɎɕ ɊɟɌɊɝ

ɠɊɋɊɒ

30 ɧɊɞɩɘɞɊɟ

15 ɊɟɌɊɝ

30 ɧɊɞɩɘɞɊɟ

15 ɊɟɌɊɝ

45 ɧɊɞɩɘɞɊɟ

20 ɊɟɌɊɝ

1 ɩɡɣɎ

©ɓɸʌʓɸʋɸɺʃʘʏʉª

əʗʡʢɼʗ ʇɸʖɸʆʂʘ

30 ɧɊɞɩɘɞɊɟ

1 ɩɡɣɎ

15 ɊɟɌɊɝ

1 ɩɡɣɎ

©ɔʍʛʍɸʀʂʓªɵ ʇɸʒʏʗɻɼʃʏʕ ʏʖʛɼʗɿ

ɚʏʉʂʆ

©ɤɸʋʚʂʍɺ ɤɼʛª

ɍʂʍɸʤʆ ʄɸʐɸʈʞ ʇɸʗʈɸʆʡʗɻʍɼʗ ʌʡʗɸʛɸʍʐʌʡʗ ʏʖʛʂ ʕʗɸ

ɟʔʖɸʖɼʉʂ ʆɸʋʡʗʒ

əʂʑɼʗɾʛʔʖɼʍɽʂɸ

©ɤɸʋʚʂʍɺ ɤɼʛª

ɚʏʉʂʆ

©ɢʋʎʆʏʗɻª

ɟɸʄʛɸʍ ʝʂɽʂʆɸʆɸʍ ʅɸʍʗɸɹɼʓʍʕɸʅʡʀʌɸʍ ʓɼʁʂʋɿ ʚʏʚʏʄɼʃɿ ɸʍʇʗɸʁɼʎʖ ɾ ʄʏʗʇʗɻɸʆʘɼʃ ʋɸʔʍɸɺɼʖʂ ʇɼʖ

66

Made with FlippingBook Annual report