PatrioterOgFattigfolk_1500-1850

plads til 6-700 lemmer. Men også Helligåndshospitalet (Vartov), der var beregnet til ”de forlegne fattige”, var stort med sine ca. 400 senge­ pladser, financieret af private legater fra veldædige borgere. Her foruden fandtes en række mindre offentlige og private stiftelser samt et opfo­ stringshus, et vaisenhus, en fødsels­ stiftelse, et sygehospital, et hospi­ tal for de landmilitære og et for de sømilitære, og selvfølgelig et tugt­ hus for forbrydere og betlere. Lige uden for byens volde lå anstalten for sindssyge og veneriske patienter - Set. Hans Hospital - trygt afskær­ met fra byen i den gamle, forfaldne kongelige ladegård. Hvor mange indvånere Køben­ havn havde i 1783 står hen i det uvisse. Men da byen ifølge folketæl­ lingen fra 1787 rummede lidt over 90.000 personer, har dette tal nok ikke været meget anderledes fire år tidligere. Ved den næste folketæl­ ling i 1801 var befolkningstallet ste­ get til lidt over 100.000, i 1834 til 119.292 og i 1830 til 129.695, og stigningen fortsatte støt og gradvis, indtil København i midten af 1800- tallet ganske sprængte sine rammer, og man ingen anden udvej så end at bryde de gamle volde ned (1857) og lade byen - og armoden - brede sig ud over det gamle fæstningsterræn.

Bogen udgives afKøbenhavns Stads-

vo3 mag

HB

46.3 Historiske meddelelser om København 2005

0 665 633 1

Made with