591771140

Fortsat fra omslagets side 2

eet til hver Side af Bygningen. Denne vil rumme, naar den er aldeles fuld, omtrent 1100 Personer, hvoraf dog kun omtrent 600 kunne faae faste Siddepladser. Ved to Rækker Træsøiler, som bære Pulpi­ turerne og Tagværket, deles Kirken i tre Skibe, med Loftet over det midterste noget høiere end over dem paa Siderne. I Taarnet, over Vaabenhuset, bliver Pladsen for Orgelet, og derover igjen Plads for Klokkerne. Kirken agtes opvarmet ved Ovne. Dens Beliggenhed er paa Hjørnet af Lygteveien og Havremarksveien, og Bygmesteren er Bygningsinspecteur, Architekt Knudsen, der tillige har leveret Teg­ ningerne. Til Navn er valgt: S t e f a n s k i r k e n , efter den be- kjendteste af Christenhedens første Fattigforsørgere, den kjække Stefanus, som trofast røgtede sit Kjærlighedshverv, og ligesaa tro­ fast uddelte af sin store aandelige Rigdom. Thi stor maa denne have været, siden hans Fjender »ikke kunde imodstaae den Viisdom og den Aand, han talede af«, og selv Raadet, som dømte ham, greb til den Udvei, at holde for Ørerne, og det enddog de vare lærde og forstandige Mænd. Maatte da denne Kirke, som nu skal løfte sit Spir mellem de Fattiges Boliger, føre ind blandt Alle i dens Nærhed en Forkyndelse, der bæres af hin Fattigforsørgers Viisdom og Aand, og maatte dog de, som høre Ordet, ikke tillukke deres Ører og Hjerter saaledes som hint forblindede Raad! Da vil i Sand­ hed Alt, hvad i denne Sag er gjort, blive til Velsignelse for St. Ste- fans Menighed. X.

St. Stefanskirken paa Nørrebro. Efter Bygnings- inspecteur Knudsens Tegning. Illustreret Tidende 13. juli 1873

Redaktion: Andreas Stork-Hansen, Eigil Fuglsang, Aksel Kjærgaard.

Tegninger: Jørgen Hedegård

Made with FlippingBook Online document