פרסומידע - גיליון 879

ידִע

פרסו

879 גלֹיון E-mail:

קֱרית ארבע | גוש עציון | אפרת

2.2.2018 בס”דִ, יום שישי, ערש”קֱ פר’ יתרו יז’ שבט תשע”ח | |

p-meida@zahav.net.il דִוא"לֹ:

054-4709555 02-5808886 02-5808885

ניידִ:

פקֱס:

טלֹ:

לֹה”ו

נווה דִניאלֹ

רבנות מהדִרין גוש עציון

לֹחמניות, רוגלֹך עוגיות יבשות, לֹחמי מחמצת,

אלֹפחורס

עוגות יום הולֹדִת ומבחר מנות אחרונות

פלֹאפלֹ

מקֱרונים

&10- קֱפה ומאפה ב

שיפון קֱייטרינג

עוגות עבודִות ידִ קֱמח מלֹא, כוסמין

9933994 : טלֹ | אזור תעשיה נווה דִניאלֹ | 6:00- 19:00 לֹמבצעים, הנחות ועדִכונים חמים ישר מהתנור חפשו אותנו בפי יסבוקֱ יום ו' 6:30- ימים: א'-ה' 14:00

Made with FlippingBook flipbook maker