StoreForventninger_1700

1700-tallet er modernitetens århundrede, hvor bruddet med den feudale tid for alvor fandt sted. Særligt i den sidste del af århundredet —den periode som a f samme grund kaldes oplysningstiden —tog udviklingen fart* Århundreders gamle sociale institutioner som købmændenes og håndværkernes laugsvæsen, den frivillige fattigforsorg og adels- og rangvæsenet kom under heftig beskydning fra en hær a f borgerlige patrioter. De så det som deres fremmeste formål at reformere og rationalisere den i deres øjne stivnede enevælde. Enhver forandringsproces har som bekendt sine tabere og sine tragedier. Det var især samfundets socialt dårligst stillede, der kom til at betale prisen for økonomiens modernisering og for den hårdnakkede kamp mellem traditionalister og sociale reformatorer, der var en del a f denne proces. I temadelen til årets udgave a f København. Kultur og Historie ser vi nærmere på, hvorledes københavnerne oplevede denne økonomiske forandringstid. Andre emner handler om postspionage i det tidlige 1700-tal, en drengs opvækst i Det kgl. Opfostringshus sidst i 1800-tallet og historien om et hus i et af Københavns brokvarterer.

Købi

4840356197

4840356197

101 KØBENHAVNS BIBLIOTEKER

Made with