Villabyerne1918

for Hjemmene i Hellerup, Charlottenlund, Ordrup, Klampenborg, Gentofte, Lyngby og Holte samt Omegnen.

Nr. 1

Kontor: Nørrevoldgade 38. København K. Telf. 76 48

T i r s d a g d e n 5 . M ar ts Redaktion: MIMI CÀRSTENSEN og E. W. PETERSEN (ansvarh.)

1. Aarg.

0 =

o i

M E R K U R K O L O N m L L f l B E R H Y L D E ø f t f t RD S V E J 24 ------ TELEFON OR D R U P 3 5 6

Vort Program. »Villabyernes Husmoderblad« ud ­ sender herved sit første Nummer og paabegynder dermed et Arbejde, der forhaabentlig vil blive til Gavn og Glæde for Husmødrene og Hjemmene i Villakommunerne. Bladets Opgave vil i første Række blive den at skabe et Organ, som fuldstændig upolitisk behandler Em­ ner og Stof af særlig Interesse for Villabyernes Husmodre og som sam ­ tidig er af underholdende og oply­ sende Art. Det er vor Opfattelse, at Husmode­ ren i Københavns Omegn, der jo fø­ rer sin Husholdning under Forhold, som adskiller sig væsentlig fra Stor­ byens, har mange Særinteresser, der ikke lader sig varetage i den alm in­ delige Dag- og Ugepresse paa til­ fredsstillende Maade alene af Plads­ hensyn. Vort Blad vil blive Husmo­ derens eget Blad, der gæstfrit vil aabne sine Spalter for hende, og som aarvaagent vil holde hende åjour med de mange Smaating af lokal Art, som hun nu maa søge paa for­ skellige Steder. Men skal Bladet fuldt ud løse den Opgave, det er sat til at røgte: »at være Villabyernes Husmoderblad i egentligste Forstand,« da er det ikke nok, at Bladet gæstfrit aabner sine Spalter, dets Gæstfrihed maa benyttes, saaledes, at Damerne foruden at være Bladets Læsere ogsaa selv er med til at bringe de Ting frem til Debat, som ligger dem paa Hjerte, — først ved at Husmødrene selv møder frem med deres Ønsker, og først ved, at de selv giver deres Bidrag til Bladets Stof, vil det blive deres Blad i det Omfang, som Redaktionen ønsker det. Vi maa derfor slutte denne vor første Henvendelse til Bladets Læsere med en Anmodning om, at deres In ­ teresse for Bladet maa give sig Ud­ tryk derved, at Redaktionen hver Uge faar talrige Bidrag fra Villabyernes Damer, samt at disse derigennem vil bringe de mange Spørgsmaal frem til Debat, som de nu i det stille tum ­ ler med. At Bladet har knyttet en saa kendt Dame til Redaktionen som Fru MIMI CARSTENSEN, vil sikkert være en Borgen for, at det af bedste Evne vil arbejde for ^Husmodrenes Interesser. Udgiverne. Finland. Finland er i Nød, — et af Nor­ dens Folk har i Dødsangst raabt manende Raab om Hjælp ud over Verden, — Sult og Borgerkrigens Rædsler truer med at tilintetgøre det Folk, som mandigt kæmpede for sin retfærdige Sag under Russervældet. Det finske Folk er ved at bukke under for Anarkiets Rædsler, hver Dag melder Telegrafen om nye Ulykker fra det stakkels Land, og hver Dag vil utvivlsomt — dersom Hjælpen ikke snart kommer — bringe det finske Folk nærmere til Undergangen. Verdenskrigen har bragt uane­ de Ulykker over Europa og Fron­ ternes Feltkirkegaarde gemmer nu Broder eger du ett hjarta i dess tjusning, i dess smarta, hor blott Suomis sång!

Blandede tørrede Frugter............................................... 1.58 Abrikoser......................................................................... 1.80 Blommer........................ 1.22 Fersken............................................................... . 1.50 Æbler...... ............................. ’ ’ ’. I ’. ” " ’. ! ” ' . " ! ! ’ 1.38

A l le K o lo n ia lva re r

Hi m ode ra te P r ise r

FODTØJ!

FODTØJ!

K ø k k e n u d s t y r , P o r c e l æ n , F a j ‘ a n e e o g G a l a n t e r i anbefales af Valdemar Nielsen

S . I. B o r c h H e l l e r u p Strandvej 169 Hslrup 1.69x. Manufaktur Tricotage.

JULIUS OTTESEN SKOTØJ S - MAGAS I N

STORT UDVALG - BILLIGSTE PRISER REPARATIONER UDFØRES.

Jægersborg Allé 6. Telefon Ordrup 1 6 4 .

mange af de unge, som skulde bære Fremtidens Gerning, men i Finland er det saa langt værre, — der er Udviklingen gaaet af Led, Kampen for Finlands Frihed, som endeligt lykkeligt var tilende­ bragt, er efterfulgt af et anarkistisk Vanvid, under hvilket Land og Folk forbløder. Den Ungdom og Intelligens, der skulde løfte den vundne Frihed ud i Livet, myrdes nu af Rødgardisterne, og Uger­ ningernes Tal er mangefold, medens samtidig Kvinder og Børn lider Sultens forfærdelige Skæbne. Den, der har fulgt det finske Folks Kamp for Friheden, vil sikkert huske, hvorledes hele Folket, da Krigen mellem Rusland og Japan udbrød, rejste sig — i over ?n Uge standsede Folket i indbyr­ des Enighed hele Statsmaskineriet og alt Arbejde i Landet, uden at der skete nogen Art af Uorden; og i alle disse Dage ventede det fin­ ske Folk paa, at det Sendebud, som var seudt til Czaren, skulde komme tilbage med Manifestet om Autonomiens Genoprettelse. Da Sendebudet endeligt kom, lød plud­ selig alle Helsingfors Kirkeklokker, og da Manifestet var oplæst fra Senatets Trappe istemte den for­ samlede Folkemængde den gamle Salme: „Vor Gud han er saa fast en Borg“. Denne Fortrøstning til Fremti­ den og Finlands Sag, som dengang gav sig saa smukt et Udtryk, for­ tæller mere end meget andet, hvor alvorlig og inderlig Folkets Kamp var, og senere blev Finland det Land i Europa, som først fik ind­ ført den almindelige Valgret —

for Mand og Kvinde og med lige Ret for alle. Men alligevel er altsaa det forfær­ delige sket, Folkets daarligste Ele­ menter har taget Magten og. har genrejst Rædselsregimentet under Parolen „ned med Intelligensen“, aldrig tidligere har Verden set saa tøjlesløs Skændselsdaad som den, der fuldbyrdes i Finland, de finske Studenter — Landets bedste Ung­ dom — maa lide Dødens bitre Lod i deres eget Land — myrdede af dem, der ogsaa er Landets Sønner, og hvorledes vil Fremtiden blive for det Land og dei Folk, der har været i saadan Vaande. Man kan ikke undgaa at føle dyb Sorg og Medlidenhed, naar man tænker paa, at ogsaa finske Kvinder og Modre er midt i disse Rædsler. Mon nogen fuldt uu kan forestille sig, hvorledes der ser ud i finske Hjem i disse Dage, medens den hær­ gende Angst gaar fra Dør til Dør, medens Mand og Søn er med i Bor­ gerkrigens Rækker, medens Sultens Spøgelse hver Dag viser sig; — hvor- mange Kvindehjerter maa ikke der banke i kvalfuld Smerte. Og ud over Verden lyder da Raa- bet om Hjælp for det betrængte Folk, — ogsaa til os danske Kvin­ der har det Bud, maaske kan vi ikke hjælpe, fordi der nu maa større Kræf­ ter til end Kvindearme ejer; men et kan vi — vi kan af Raabet lære, at føle Glæden over, at vi herhjemme inde og ude ejer Fredens Velsignel­ se, — og et endnu, at vi herhjemme i vort Land ogsaa ejer en Fremtid, der skal bæres frem af den Ungdom, som nu vokser op omkring os og for hvis Opdragelse vi har Ansvaret,

STRANDVEJ 18 3. Telefon: HEL L ERUP 6 0 3 y.

O. BANG-RASMUSSEN Strandvej 161. Telefon Hellerup 3 2 3

IBHil

JOHS. KOFOED Telefon G e n t o f t e 111. I s e n k r a m , K ø k k e n u d s t y r , G l a s o g P o r c e l æ n

Anbefaler sine anerkendte hjemmelavede Viktualier. Forretningen grundlagt 1888,

A. G. Illums Hellerup Afdeling ved Edmund Brandt. T e lf f tra n d v ei 1 6 3 . ®lr u P 3 2 4 o g 6 9 2 .

C . F. H e m m e t h Skotøjsforretning J e r n b a n e v e j 2 3 Telf. Gentofte 523 anbefales sig med alt til Faget henherende. : Reparationer udføres : □□□□□□□□□□□□□□□□ od □□□□□□□□□□□□□□□□□□□ e Læge I §E. DUJARDINi § K O S M E T I S K K L I N I K | | KØB E NHA VN AMAGERTORV 31 □ □ □ § Specialitet : § § Paraffinbehandling for Ansigtsfejl: Vansirende Form af N æ se, M und, K in d e r , H a g e og B r y s t sam t Ar, Rynker og lign. Lidelser. Træffes Tirsdag og Fredag 4 72 —6. T E L E F O N Byen 51 NB.! Behandling i Hjemmet efter Aftale. FBI VAT-TELEFON Godthaab 471 y. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

S Mejeriet P a s teu r ■Jernbanevej 23 : Tlf. Gentofte 236 M* un’d3 l ernSt° f,s Avlsaaard under Dyrlæsekontro! ¿ 8 « af Smør og J ^ r n e bringes overalt. ^

Ertmann Andersen Kolonial- & Viktualiehandel

Jernbanevej 14 :: Gentofte :: T e l e f o n Gen t o f t e 122

is M ir n b ij. ....................... ^ ù f ÎT1oo e r n cVj j em C ?

©@ isj® S ]@ )isi© iae )ia sji2 )iaE i

m m f & B i Z E K m

Enhver Smag bør tilfredsstilles. Evers fremstiller derfor to for­ skellige Slags Halstabletter „R e x “ og „H o s to l“ H a ls ta b le t te r mod Hoste og Hæshed m. m. Disse vore to Slags Tabletter, der er afvigende i Fremstilling og Smag, anbefales som fortrinlige, lindrende og forfriskende Midler i Forkølelses­ tilfælde mod Tørhed i Halsen m. m. Bør p røv e s a l alle.

6 n e è k c r i r 7 c u , î , ^ J l l V t q m s t u e n - 5al of

¿ininger og^rø lag lpoP, »Ofr beteXanöef £

C-R-EVERS&C? igbisnøiiaieiBiiabiaieiBieiBiEjaie?

rens« , presses^oa^e r r e 9 a r t Je r ° b e 1 V6r som nyt. Semi e T w 5' Ma det bli' °g bringer^det. °g V' henter *E b E kk ? v Ï j S ' N G B Y ------ ---------------- î l ^ _ < v e d V i a c |u k t e n . )

ff Mindre Flytninger besørges biuint. Kakkelovne og Koimforer r e n s e s o g e f t e r s e s eileru^ 8 Havehuset, Rulleforretningen „Fremad“ A e ie io n H e le ru p 7 6 5 y 1■■■■■■ i I Dame Frisør Salon j - STRANDVEJEN 157, 1. - Indgang fra Strandvejen. j I Anbefaler sig med elegant Frisering, | I Haararbejde, Hovedbundsmassage, § i Manicure og Ansigtsbad. f Specialitet: Ondulation. Telefon 1057y. | ^iiøiiiMitnitiitTmtiiniiiiuiiijniimiitiiiimiiiiKiiMHitHiniiniuiiir^ r■■■■■■ i Tørv & Bøgebrænde : CARL SCHIØTH : Hyldegaardsvei 27 :: Telefon Ordrup 1294

V a S Ä j ^ e J , o r g Spec ie ,,F in t

M a n c h e t l ln n e d .

Telf. O r d r . 2 0 3

J ‘ PE de r s e n

Laksefangst i Finland.

Made with FlippingBook Annual report