FortegnelseStadenKjøbenhavnsIndvaanere_1898-1899

F o r te g n e ls e

over den

Staden Kjøbenhavns Indvaanere

for

Skatteaaret fra l ste April 1898 til 31te Marts 1899 paalignede Indkomstskat.

Udarbejdet i Henhold til § 3 i Lov af lste April 1887 om Forandring i og Tillæg til Lov af 19de Februar 1861 om en Omordning af de kommunale Skatter i Staden Kjøbenhavn, og rettet, efterat Ligningskommissionen har paa- kjendt de i Henhold til Lovens § 6 indkomne Klager.

Kjøbenhavn.

Made with