עמותת ותיקי עמק יזרעאל - סב יום - תוכנית פעילות תשע"ח 2017-18

Ùäàí îÙÙêØ :ìíë îìÝêÝà

ãØß îÝäìë îÙìíØ îàØäâ

ãíÙí ãÕ ÝëÙä ØîÙâæØ îÝàōßäâ 04-ē520104 ńàÜ š¶ki@eyz.org.il

áÙÝ ÕåÕ ÝàÔÝêÙåØ 04-ē520135 ńàÜ karšitc@eyz.org.il

ëÙ× îÝìÙ× ØîÙâæØ îìÝßÚâ áÙÝ ÕåØÙ (0ţ 04-ē520103 ńàÜ doritd@eyz.org.il

ãÝÝÜíà×ÝÔ Ýâî îÙÕìî áÙÛî îàØäâ ØîÙâæÕ ÝÔäèÙ 04-ē520725 ńàÜ tammy@eyz.org.il

ÕØà ìâî ãîÝÔ î×ÝÛÝ îàØäâ 04-ē520108 ńàÜ tamarl@eyz.org.il

ãÙìØÔ àÖÝå áÙ×Ýë áÙÛî îàØäâ ØëÙåæî ŅîÙÔÝìÕ ØîÙâæÕ áÝÕ×äîâÙ 04-ē520733 ńàÜ sigal@eyz.org.il ÜìÙèèì îÝÖÛ ØßÝìÕØ îàØäâ îÝàÙèÝÜØ 04-ē420195 ńàÜ hagitr@eyz.org.il

ÝÔÙì îÝàÖìâ îßâÙî ØàÝØë å ō Ùæ 04-ē52010ē ńàÜ margalit@eyz.org.il

åëÙè Ø×ÙØÝ îßâÙî ØàÝØë ÕÔ 054-240-8095 ńàÜ s‡¶la.f¶x@gmail.com

éìè ëÝ×Ù× îßâÙî ØàÝØë ÕÔ 050-21ē-121ē ńàÜ perezfmy10@gmail.com

35

Made with