Onsdag 28. juni 2017

2

Onsdag 28. juni 2017 •

Mer likevekt i bringebæråkeren

Uavhengig lokalavis for Toten-bygdene Ansvarlig redaktør: Jon Olav Andersen Daglig leder: Morten Linnerud Omsorg i framtida Leste du forrige ukes fyldige reportasje fra hjemmetjenesten i Østre Toten? Totens Blad jobbet lenge med den artikkelen. Vi snakket med mange, og kunne etter hvert konkludere med det du leste. De som jobber i tjenes- ten har lav lønn, hektiske dager og sliter fysisk. I tillegg føler mange at de så gjerne skulle ha brukt litt mer tid hos dem de besøker. Paradoksalt nok sier mange at de elsker jobben sin. Det er åpenbart givende å hjelpe andre, og da få føle at innsatsen som legges ned virkelig betyr noe. For de aller fleste av brukerne er helt avhengig av de gode hjel- perne. Det er de ansatte i kom- munen som blir de nærmeste for noen, og som kjenner dem best. Da er det viktig at den som kom- mer inn om døra de viktige minuttene har den faglige dyktig- heten, og vet hva som må til. Samtidig, uansett hvor profesjo- nelle de er, er det noen relasjo- ner i dette. Heldigvis, sier vi. Medmennesklighet er noe som ikke kan læres på skolebenken. Nå står tjenestene foran en omstilling. Ledelsen sier at de må tone ned service-biten noe, selv om omsorg og trygghet fort- satt skal settes høyt. Det skal føre til at brukerne må klare mer selv, noe som gjør dem bedre rustet til å bo hjemme lengre, fordi funksjonsnivået blir bedre når de er aktive. Vi forstår absolutt den tanken. Setter man seg rolig i en stol og venter på hjelp, er det en uheldig passivisering. Da er det åpen- bart, selv for lekfolk, at kroppen forfaller raskere. Likevel skvetter vi litt ved tan- ken på at det er en risiko ved at ikke alle skal få den hjelpen de faktisk trenger. Det betinger en svært høy grad av profesjona- litet. Lav lønn er noe som etter vår mening er lite forenlig med akkurat det. Omsorgen i Østre Toten tar med omleggingen mål av seg til å få gjennomført dette på en forsvarlig måte. Her er det ikke rom for å feile. Vi snakker om levende men- nesker, ikke bare «brukere».

Ellen Hoel er både psykolog og bringebærbonde, og har erfart at mange liker opplevelsen av å sanke sin egen mat på selvplukk.

Det skjer noe helt spesi- elt med folk når de er ute og sanker sin egen mat, har bringebærbon- de og psykolog Ellen Hoel observert. – Bærplukking kan være litt som mindfulness, sier Ellen Hoel, som er både bringebærbonde og psykolog. Hun observerer at bær- plukkerne som har vært på selv- plukk finner mer enn bær i åke- ren i «Homlas Bringbær» hage. – Ofte kommer de tilbake fra åkeren med en slik ro over seg, sier Hoel. For to år siden plantet hun de første bringebærplantene i jorda på familiegården sin på Bilitthøgda. Hun hadde flyttet til- bake til Toten med en nesten full- ført embedseksamen i psykologi i 2010, og i begynnelsen var det mye nytt å lære og sette seg inn i. – Det var travelt i den perio- den, men det har skjedd veldig mye på disse åra. Nå er tida kommet for vekst og blomstring, sier Hoel. Bringebæråkeren plan- tet hun med et ønske om å opple- ve det å dyrke mat selv, og en godværskafé var et påfunn som kom fra lysten til å fylle gården med folk og liv. Antidepressiv effekt – Jeg ante jo ikke om folk egent- lig hadde lyst til å gå på selv- plukk, eller tok seg tid til en Mina B. Sveen mina@totens-blad.no

kaffe når de var her, men det viste seg at et gårdsbesøk ble en liten pause og en fin opplevelse for mange av gjestene våre, sier Hoel, som også har et lite utsalg med lokale produkter i tilknyt- ning til åkeren. Hun tror folk har behov for natur og litt «langsom tid» – å gjøre ting uten å ha det travelt. Hun tror folk slapper av og trives når de får nærkontakt med jord og vekster. – Forskere mener å finne at jordkontakt har en nærmest anti- depressiv virkning. Vi tilbyr jord- nære opplevelser midt i matfatet, og tror på at det er god psykologi i det, sier Hoel. Den gode responsen har gitt mange nye, utradisjonelle ideer om hva man kan gjøre i åkeren. Hoel har invitert til yoga i bring- ebæråkeren, og hatt kveldsplukk med musikk. – Det fortsetter vi med i som- mer – enten med musikk eller diktlesning eller noe annet, sier Hoel, som oppfordrer dem som ønsker en liten utendørs scene til å ta kontakt. Humlevennlig «Homla» har også invitert nyttige En oppsitter har tatt kontakt med offentlige myndigheter for å få satt ned fartsgrensen ved Fjellvoll i Kolbu. Han mener at 50-sonen på stedet ikke respekteres, og at det er fare for en alvorlig ulykke. Statens vegvesen har sett på

Magnus Voldheim Hårstadsveen (16) og Hannah Rolid (18) har sommerjobb i «Homlas Bringebær», og har fått nær kjennskap til blant annet meldstokk.

gjester til bringebærhekkene: Her er det innleide bier som skal bidra til bestøving, og humlekas- ser som er satt ut flere steder på gården. – Humler digger bringebær og bringebær digger humler. Samspillet mellom insekter og vekster i naturen er viktig for alt liv og matproduksjon, og villbier og humler er truet av det moder- ne samfunnet, der både matfatet og bolplasser har forsvunnet mye de siste åra, sier Hoel. Hun ønsker å skape bevissthet om betydningen av humler og gi råd om hva folk kan gjøre for å hjel- saken, og uttaler at 50 km/t i er riktig fartsgrense på stedet. Vegvesenet presiserer også at det ikke er anledning til å benytte fartsgrensene 30 eller 40 i områder med til dels spredd bebyggelse.

pe dem til å overleve og bli flere. I sin andre sesong utvider Hoel også med nye sorter. Hun har plantet flere slag bringebær, det ventes snart et større parti sol- bærbusker, og i vår sådde hun mais og sukkererter – som det forhåpentlig blir selvplukk av utpå høsten. Dødsfall Meldte dødsfall ved Gjøvik tingrett: Ask Bjerkeengen, Vestre Toten, født 2002, døde 12. juni. Bjarne Gaarder, Vestre Toten, født 1930, døde 12. juni. Inger Østbye, Vestre Toten, født 1935, døde 11. juni. Alfhild Homb, Østre Toten, født 1927, døde 5. juni. Liv Løkke, Østre Toten, født 1937, døde 21. juni. Gunnvor Solberg, Østre Toten, født 1925, døde 16 juni.

Dagens sitat En gång var vår sommar en evighet lång.

Karin Boye

Totens Blad retter seg etter regler for god presseskikk slik disse er nedfelt i Vær Varsom-plakaten.

Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfor- dres til å ta kontakt med redak- sjonen. Det er også anledning til å reise klage for Pressens Faglige Utvalg, Boks 46, Sentrum, 0101 Oslo,

Får ikke lavere fart

Tlf. 22 40 50 40 pfu@presse.no

Made with FlippingBook HTML5