ארגון המורים - השתלמויות תשע"ט 2018-2019

ואימון אישי • הנחיית קבוצות • מחשבים • אומנות ויצירה • לימודי תעודה • קורסי רשות • ה מקוונות - למידה מרחוק • סמינר יהדות מורשת בארץ ובחו”ל • אנגלית בכל הרמות • השתל כזות השתלמויות וסיורים בארץ ישראל • הכשרת בעלי תפקידים • צפייה מודרכת בתיאטרו העצמה ואימון אישי • הנחיית קבוצות • מחשבים • אומנות ויצירה • לימודי תעודה • קורסי ר תלמויות מקוונות - למידה מרחוק • סמינר יהדות מורשת בארץ ובחו”ל • אנגלית בכל הרמו מויות מרוכזות השתלמויות וסיורים בארץ ישראל • הכשרת בעלי תפקידים • צפייה מודרכת וקולנוע • העצמה ואימון אישי • הנחיית קבוצות • מחשבים • אומנות ויצירה • לימודי תעו רשות • השתלמויות מקוונות - למידה מרחוק • סמינר יהדות מורשת בארץ ובחו”ל • אנגלית • השתלמויות מרוכזות השתלמויות וסיורים בארץ ישראל • הכשרת בעלי תפקידים • צפי בתיאטרון וקולנוע • העצמה ואימון אישי • הנחיית קבוצות • מחשבים • אומנות ויצירה • לי • קורסי רשות • השתלמויות מקוונות - למידה מרחוק • סמינר יהדות מורשת בארץ ובחו”ל • הרמות • השתלמויות מרוכזות השתלמויות וסיורים בארץ ישראל • הכשרת בעלי תפקידים • רכת בתיאטרון וקולנוע • העצמה ואימון אישי • הנחייתקבוצות • מחשבים • אומנות ויצירה • ל דה • קורסי רשות • השתלמויות מקוונות - למידה מרחוק • סמינר יהדות מורשת בארץ ובחו” בכל הרמות • השתלמויות מרוכזות השתלמויות וסיורים בארץ ישראל • הכשרת בעלי תפקיד מודרכת בתיאטרון וקולנוע • העצמה ואימון אישי • הנחיית קבוצות • מחשבים • אומנות ויצי תעודה • קורסי רשות • השתלמויות מקוונות - למידה מרחוק • סמינר יהדות מורשת בארץ ו גלית בכל הרמות • השתלמויות מרוכזות השתלמויות וסיורים בארץ ישראל • הכשרת בעלי צפייה מודרכת בתיאטרון וקולנוע • העצמה ואימון אישי • הנחיית קבוצות • מחשבים • אומנ לימודי תעודה • קורסי רשות • השתלמויות מקוונות - למידה מרחוק • סמינר יהדות מורשת ב • אנגלית בכל הרמות • השתלמויות מרוכזות השתלמויות וסיורים בארץ ישראל • הכשרת בעל • צפייה מודרכת בתיאטרון וקולנוע • העצמה ואימון אישי • הנחיית קבוצות • מחשבים • אומנ לימודי תעודה • קורסי רשות • השתלמויות מקוונות - למידה מרחוק • סמינר יהדות מורשת ב • אנגלית בכל הרמות • השתלמויות מרוכזות השתלמויות וסיורים בארץ ישראל • הכשרת בעל • צפייה מודרכת בתיאטרון וקולנוע • העצמה ואימון אישי • הנחיית קבוצות • מחשבים • א רה • לימודי תעודה • קורסי רשות • השתלמויות מקוונות - למידה מרחוק • סמינר יהדות מו ובחו”ל • אנגלית בכל הרמות • השתלמויות מרוכזות השתלמויות וסיורים בארץ ישראל • הכ תפקידים • צפייה מודרכת בתיאטרון וקולנוע • העצמה ואימון אישי • הנחיית קבוצות • מחש נות ויצירה • לימודי תעודה • קורסי רשות • השתלמויות מקוונות - למידה מרחוק • סמינר יהד בארץ ובחו”ל • אנגלית בכל הרמות • השתלמויות מרוכזות • לימודי תעודה • קורסי רשות • ה מקוונות - למידהמרחוק • סמינר יהדותמורשתבארץ ובחו”ל • אנגליתבכל הרמות • השתלמויו השתלמויות וסיורים בארץ ישראל • הכשרת בעלי תפקידים • צפייה מודרכת בתיאטרון וקולנו ואימון אישי • הנחיית קבוצות • מחשבים • אומנות ויצירה • לימודי תעודה • קורסי רשות • ה מקוונות - למידהמרחוק • סמינר יהדותמורשתבארץ ובחו”ל • אנגליתבכל הרמות • השתלמויו העצמה ואימון אישי • הנחיית קבוצות • מחשבים • אומנות ויצירה • לימודי תעודה • קור השתלמויות מקוונות - למידה מרחוק • סמינר יהדות מורשת בארץ ובחו”ל • אנגלית בכ השתלמויות מרוכזות • לימודי תעודה • קורסי רשות • השתלמויות מקוונות - למידה מר נר יהדות מורשת בארץ ובחו”ל • אנגלית בכל הרמות • השתלמויות מרוכזות השתלמויו בארץ ישראל • הכשרת בעלי תפקידים • צפייה מודרכת בתיאטרון וקולנוע • העצמה ואי הנחיית קבוצות • מחשבים • אומנות ויצירה • לימודי תעודה • קורסי רשות • השתלמויו - למידה מרחוק • סמינר יהדות מורשת בארץ ובחו”ל • אנגלית בכל הרמות • השתלמויו ה תלמויות תשע"ט 2018-2019 הלימודים לכלל עובדי ההוראה: גננות, מורים ביסודי ובעל יסודי לכלל המורים בשבתון ושאינם בשבתון תשע”ט קורסי החובה מוכרים לגמול השתלמות, לעוז לתמורה ורובם גם לאופק חדש ע”י משרד החינוך

Made with FlippingBook Online newsletter