B theorieboek vwo

Hoofdstuk5 Organisaties enbesluitvorming 5.1 Organisatietheorieën 5.2 Lijnorganisatieen lijn-staforganisatie 5.3 Andereorganisatiestructuren 5.4 Besluitvorming

Hoofdstuk5

5.5 Besluitvormingsfasen 5.6 Besluitvormingsregels 5.7 Besluitvormingsmethoden

Organisaties enbesluitvorming

Indithoofdstukbeginnenweeenstukjegeschiedenis:wekijkennaardeblikoporganisaties inde loopvande tijd.Wevervolgenmet eenaantal organisatiestructuren. Eenorganisatie- structuur is eenweergave van demanierwaarop een organisatie is samengesteld. Je ziet er onder andere de taakverdeling en de hiërarchie in. De hiërarchie geeft binnen een orga- nisatiede rangordeaanvanmanager tot uitvoerende. Inde tweedehelft vandit hoofdstuk bestedenwekort aandacht aandemanierwaaropeenorganisatiebesluitenneemt.

SE

Management&Organisatie inBalans

61

Made with