Onsdag 24. juni 2015

Neste avis kommer 5. august

Selge bolig? 61 13 87 00

Svømmekurs for voksne Start 31/10 Tid kl. 20.30 OMMERÅPENT Alle dager: 11-19 t.o.m. 16. aug. Totenbadet Badeland og Svømmehall www.totenbadet.no - Tlf. 61 15 91 80

GJØVIK

– etablert 1928

Onsdag 24. juni 2015 Nr. 26 • 88. årgang

Satser stort i Skreia sentrum

Klarer ikke pasientene

Foto: Mina B. Sveen Foto: John Knut Bakken

Vestre Toten kommune har ikke plasser nok til alle utskri- vingsklare sykehuspasienter. Det betyr flere dyre sykehus- døgn, og kommunen går på en smell på en halv million kro- ner. Nå tas hver eneste ledige seng i bruk, bekrefter omsorgssjef Trine Kløvrud (bildet). Side 11

Ikke på mange år er det blitt satset så stort på Skreia. I mars skrev Totens Blad at Rema 1000 trolig var på veg til Skreia. Nå bekreftes det at en svært pro- fesjonell utbygger skal sette opp et nybygg på 1.300 kvadratmeter på Jeriko nord-tomta (bildet), med daglig- varekjeden som leie- tager. Butikken blir større enn dagens Rema-butikk på Lena. I disse dager pågår rivingen av de gamle bussgarasjene, som sist var bilverk- sted og vaskehall. Side 8

Kanskje ny entreprenør

Entreprenør Åge Haverstad AS har lenge truet med å trekke seg fra kontrakten på fylkesveg 33 i Totenvika (bildet). Firmaet vars- ler søksmål mot byggherrene, men nå har Statens vegvesen stilt et ultimatum som kan ende med at Haverstad løses fra kontrakten, og at et nytt firma kommer inn. Side 4

Foto: Jon Olav Andersen

( , 2 $%

% #

! 5/&0

%

+!!", ! !

+# 34- (%

6 6 #

3//&0

*

$ + , - .4/&0

## + ,

+ ! $% ,"

' 1 + !+ -

! " !

# $%! &

- .//&0

! '(

! % )

«en del av noe stort »

L A M P E A V D E L I N G E N G J Ø V I K E L E K T R I S K E !

" #

$ $ %

#

% & $

#%

#

% #

& &' $( )%

SOMMERDAGER TORSDAG - LØRDAG Gjøvik

FESTIVAL

30-70% på alle sko

TORSDAG - LØRDAG

Raufoss

GJØVIK

RAUFOSS

STORGATA 3, GJØVIK 9-18 (10-16)

2

Onsdag 24. juni 2015 •

Gjør hverdagen litt vanskeligere

Uavhengig lokalavis for Toten-bygdene Ansvarlig redaktør: Jon Olav Andersen Daglig leder: Morten Linnerud Grav sakte- aksjonen Det er tragikomisk det som skjer med byggingen av fylkes- veg 33 i Totenvika. Men egent- lig er det ikke morsomt på noen måte. Uenighetene fører til at lokale underleverandører ram- mes, og det er ingen tvil om at byggetiden forlenges, noe som igjen berører folk i området og de som til daglig må bruke vegen. Entreprenør Haverstad er ikke enig med Statens vegvesen om grunnforholdene ved Totenviken skole. For oss ser det ut til at entreprenøren for å vise sin uenighet har satt i gang en grav sakte-aksjon. Det jobbes fortsatt litt med vegen, men ikke i så stor stil som det skulle. Entreprenøren velger åpenbart å beholde noen på jobb for syns skyld. Uenighetene har vart i flere måneder. Vi i pressen merker at de involverte er redde for å uttale seg. Alle forstår at dette er en konflikt som med stor sannsynlighet ender i rettsappa- ratet, og da gjelder det å holde munn, slik at minst mulig kan slå tilbake på den som sa noe. Pressen har måttet lete fram opplysningene på egenhånd for å informere folk flest. Det er helt uholdbart at det kommer så lite informasjon til innbyggerne. Det offentlige har en informasjonsplikt. Østre Toten kommune er involvert i forbindelse med den pågående utskiftingen i vann- og kloakknettet. Nå varsles det at vannforsyningen kan være truet, ettersom deler av Totenvika er avhengig av mid- lertidige vannforsyningsløsning- er. Det er åpenbart at vannled- ninger som ligger oppe i dagen ikke er noe annet enn midlerti- dighet. Når hele prosjektet tyde- lig nok er tre-fire måneder for- sinket, kan det bli mange utfor- dringer utover høsten også med dette. Vi forstår at partene i denne saken står steilt mot hverandre. Så får de møtes i retten etter hvert og få avgjort hvem som har rett. I mellomtiden må det tas grep slik at vegutbyggingen kommer i gang igjen med full tyngde, uansett hvordan det løses. Vi ser ikke bort fra at det skjer med en annen entrepre- nør. Totens Blad retter seg etter regler for god presseskikk slik disse er nedfelt i Vær Varsom-plakaten. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfor- dres til å ta kontakt med redak- sjonen. Det er også anledning til å reise klage for Pressens Faglige Utvalg, Boks 46, Sentrum, 0101 Oslo,

Nå får ikke hjemmetje- nesten lov å hjelpe bru- kerne for mye. Det har gjort at Inger Lillian Evenstuen (77) kunne parkere rullatoren, og nå fortsetter prosjektet med hverdagsrehabilitering. – Jeg var ustø og datt mye, sier Inger Lillian Evenstuen (77) fra Kapp. Hun har beinskjørhet, og et fall er kritisk for henne. – Jeg var veldig forsiktig, for- teller hun. Evenstuen bor fort- satt i sitt eget hjem, og hverda- gen har vært krevende. Nå har hjemmetjenesten gitt henne enda flere utfordringer, og det har gjort at hun kunne parkere den ene rullatoren. Tidligere måtte hun ha én rul- lator inne og én til utebruk for å minske risikoen for fall og bein- brudd. For en drøy måned siden begynte hun i prosjektet «Hverdagsrehabilitering», en prøveordning der brukerne av hjemmetjenesten har fått hjelp til å trene seg opp til å opprett- holde eller bedre funksjonsnivå- et sitt, slik at de kan klare mer selv og fortsette med aktivite- tene som gir hverdagen mening. Bjørnetjeneste – Det betyr blant annet å gjøre hverdagen litt vanskeligere, sier prosjektleder og ergoterapeut Gro Merete Stensvold med et lurt smil. – Vi må ta tilbake hverdags- aktivitetene. Å gå til postkassa eller reise seg og gå ut i gangen «Bransjestandard hest», et sys- tem som gjør det enklere for hestebedrifter å følge lover og regler. Systemet legger vekt på hes- tevelferd, HMS og god kunde- behandling, og nå er de 14 før- ste hestebedriftene i landet god- kjent. En av dem ligger på Raufoss. Stall Sagvoll, som drives av Sissel Røer Bjørnerud og Svein Erik Bjørnerud, er blitt godkjent innenfor standarden. Stallen dri- ver med utleie av stallbokser til fem hester, og selv har de to hester. De som er med i «Bransjestandard hest» kan Mina B. Sveen mina@totens-blad.no

Inger Lillian Evenstuen (77) fra Kapp fikk blomster av prosjektleder Gro Merete Stensvold etter å ha deltatt som testperson i prosjektet «Hverdagsrehabilitering» og delt erfaringene med prosjektgruppa, som består av ansatte i helse- og omsorgstjenestene i Østre og Vestre Toten.

for å åpne døra for oss når vi kommer er god trening. Vi må ikke ta fra brukerne våre det, sier Stensvold, som påpeker at hjelp gitt i beste mening kanskje kan være en bjørnetjeneste. – Det gir en gevinst å klare det selv, sier hun. Resultatene fra prøveperioden viser at hun har rett. Fortsetter prosjektet – Alle de 12 brukerne oppgir at funksjonsnivået deres enten er det samme eller bedre etter fire uker, sier Stensvold. Hun la fram resultatene for prosjekt- gruppa fredag, og helsesjef i Vestre Toten kommune, Bjørnar Eidsvik, kunngjorde at prosjek-

tet er så vellykket at det nå skal videreføres. Det betyr at den opprinnelige visjonen om å innføre hverdags- rehabilitering som arbeidsform og tankesett både i Østre og Vestre Toten kan realiseres. I går startet prosessen med å res- taurere Lusivegg – koia der Arthur «Ture» Sølver bodde i mer enn 30 år. Koia i almen- ningsskogen til Toten almenning lodd 5, sør for Bjønnhaugen har lenge stått for nedfalls, men nå har almenningen fått tilskudd av kulturminnefondet til å restau- rere, og i går var Mjøsmuseet og

Prøveprosjektet ble startet opp før jul, og fikk 500.000 kroner i støtte av fylkesmannen i Oppland, og målet er at begge kommuner er i gang med hver- dagsrehabilitering allerede neste år. Dødsfall Meldte dødsfall ved Gjøvik tingrett: Kari Helene Berg, Vestre Toten, født 1947, døde 6. juni. Harald Norvald Heimdal, Vestre Toten, født 1945, døde 12. juni. Simen Hermanrud Jacobsen, Vestre Toten, født 1994, døde 6. juni. Viggo Pedersen, Vestre Toten, født 1963, døde 11. juni. Karin Øistensen, Vestre Toten, født 1932, døde 5. juni. Olav Arne Gran, Østre Toten, født 1947, døde 12. juni. Borghild Sukkestad, Østre Toten, født 1928, døde 7. juni. almenningen. Arbeidet skulle allerede vært i gang, men den seine våren har forsinket proses- sen. Nå blir det imidlertid start på restaureringen med det aller første. Landheim bygg invitert til å star- te planleggingen sammen med

Starter Lusivegg-restaureringen

Stall Sagvoll fikk kvalitetsstempel Norsk hestebransje har innført et nytt kvalitetssystem,

Sissel Røer Bjørnerud med dølahesten Lia Max og Svein Erik Bjørnerud viser fram kvalitetsstempelet stallen har fått. Med seg har de nordlandshesten/lyngshesten Billy med sin eier Anna Kaardal og dølahesten Sagvolls Visa med sin eier Marina Bjørnerud. (Foto: Privat).

bruke logoen der de ønsker - både på stallveggen, på nettsider og i markedsføring. De første 14 bedriftene driver

innenfor et vidt spekter av heste- bransjen, fra ridesentre til natur- bruksskoler, utleie av bokser og fjellridning.

Tlf. 22 40 50 40 pfu@presse.no

3

• Onsdag 24. juni 2015

Fra venstre: Asbjørn Unnli, Anne-Lise (Hemmningby) Ovlien, Jorun (Røise) Løsnes- løkken, Even Gran, Solveig (Molstad) Pedersen, Arnfinn Sandmo, Dagmar (Nerseth) Myrvold og Bjørg (Johansen) Hansen. (Foto: Karsten Nyborg).

Møttes etter 60 år

Det ble et hyggelig gjensyn for de åtte elevene som møt- tes hos Anne-Lise Hemm- ingby Ovlien for å markere at det i år er 60 år siden de gikk ut av det som den gang het Dal skole i Kolbu. Praten gikk livlig da de møttes igjen, og mange gamle og kjære minner og opplevelser dukket opp og

ble behørig kommentert i løpet av kvelden. De første fem årene gikk disse elevene på det som den gang het Nerseth skole, og der hadde de Otilie Kjørven som lærer, mens de to siste årene ble tilbrakt på Dal skole med Njål Fosse som lærer.

NATTÅPENT 25.juni 09-24

Stand utenfor butikken hvor barna kan dekorere egne Toms t-shirt

fra kr. 50,- Vi priser sommeren med 25% rabatt på alle varer denne dagen Gatesalg med helsprøe priser

Her blir det liv... med masse gode tilbud Alle varer ÷20%

Nattåpent Alle varer

– sommerens viktigste skotrend

fra kl. 14.00. Info om Toms humanitære arbeid og konkurranser. ÷20% på alle varer hele dagen!

Gjelder hele dagen. Vi tyvstarter salget med en del klær til 1/2 PRIS

Skinnvesker, kofferter etc. ÷20-50%

TORSDAG 25. JUNI

Storgata 23 - Gjøvik sentrum www.cinderella.no Tlf. 61 17 56 66

Storgata 6, 2815 Gjøvik Tlf. 61 17 63 15

Bruktboka • Mange Ting Storgt. 24, Gjøvik • Tlf. 61 17 62 72

Storgt. 8 Gjøvik • Tlf. 61 17 21 85

SALG Vi har ryddesalg ÷50% på en mengde varer Diamanter - gull - sølv - merkevarer

-20% på det meste!

Nattåpent torsdag 25. juni Alt garn ÷20% Alle varer ÷20%

-30% på lange kjoler!

50%

- 1 stativ

" ) % ") #

MIDT I SENTRUM

! "# $$$ % "" % &

Str. 34-52

"% & '(

Storgata 11, Gjøvik • Tlf: 61 17 55 41

Lekebutikken i Gjøvik sentrum

DIAMANTER ... og spennede designsmykker SPESIALTILBUD TORSDAG, 25.JUNI KL. 9 - 24 30 -50 % ÷

Alle klær fra Ivan Grundahl ÷50% Velkommen!

Alle varer ˱ 30% Hunnsvegen 3 Ɣ 2821 Gjøvik UT UKA

HIS&HERSBOUTIQUE Storgata 13, Gjøvik Tlf. 61 17 39 47 www.hisandhers.no

Hunnsveien 3, Tlf. 61 18 02 40 www.gjovikgullsmed.no @gjovikgullsmedforretning

4

Onsdag 24. juni 2015 • Haverstad AS kan få sparken

Slik lurer du tyven

– Boligen din bør se bebodd ut når du er på ferie. Bruk godkjent alarm og be naboen følge med, foreslår Bjørn Slåtsveen i Vestoppland poli- tidistrikt.

Torbjørn Aurvåg torbjorn@totens-blad.no

Med enkle grep kan du for- hindre at sommerferien blir ødelagt av innbrudd. Boligen bør se bebodd ut, bruk god- kjent alarm og be naboen følge med når du er på ferie, tipser Bjørn Slåtsveen i Vestoppland politidistrikt. Hovedvekten av grove tyveri begås av mobile vin- ningskriminelle. – Som oftest er det utlen- dinger på tokt i Norge. Det har blitt observert utenlandske biler og vi har bilder, men kla- rer ikke å løse sakene fordi de er på farten, sier Slåtsveen – Vi har hatt en svak ned- gang når det gjelder vinnings- kriminalitet, men det skjer all- tid en økning i sommermåne- dene, vet Slåtsveen. – Noen hus viser at eieren er på ferie. Boligen må se bebodd ut. Jeg har selv forsik- ringsgodkjent alarm, jeg bru- ker tidsur på lys og har foto- celle på garasjen. Det er enkle ting, tipser krimsjefen. – Forsikringsgodkjent lås og alarm er førsteprioritet. Et enkelt triks er å se på eien- dommen din som en tyv. Gjør avtale med naboen når du rei- ser på ferie. De kriminelle observerer ofte i forkant, sier Slåtsveen. Mange kvier seg også for å åpne opp døra for dørselgere. – Du bør ha tenkt ut på for- hånd om du vil lukke opp døra når fremmede ringer på. De som ringer på kan ha gode hensikter, men også ikke. Det er en real sak å si nei til sel- gere på døra, sier Slåtsveen. Panengen kiosk Åpent 28/6 - 31/7 Hver dag 12-18 Kun kontanter

Folk fra Åge Haverstad AS er fortsatt på jobb i Totenvika, men firmaet risikerer å bli oppsagt. Dette bildet er tatt mandag. (Foto: John Knut Bakken).

Åge Haverstad AS må lage veg i vellinga hvis de ikke skal miste job- ben i Totenvika. Selv truer entreprenøren med å trekke seg fra kontrak- ten, og nå varsler Haverstad søksmål. Entreprenør Åge Haverstad AS har under halv bemanning på utbygginga av fylkesvegen i Totenvika, og det har ført til en forsinkelse på mellom to og fire måneder ifølge prosjektdirektør i Statens vegvesen, Svein Røed. – Det er minimalt med folk der, sier Røed. Nå har konflikten gått så langt at Vegvesenet har gitt entreprenøren et ultimatum: Mens Statens vegvesen og entre- prenør Åge Haverstad AS krang- ler om grunnforhold, ligger deler av vannforsyningsnettet til Østre Toten kommune oppå bakken, og nå frykter kommunen vannkrise i Totenvika i sommer. Driftssjef Elisabeth Harrang og avdelingsingeniør Ole Chr. Kjølseth i Østre Toten skriver i en bekymringsmelding til Statens vegvesen at dagens vannforsy- ningssituasjon i Totenvika «fort kan bli kritisk ved eventuelt omslag til varmere vær hvor vannforbruket erfaringsmessig Mina B. Sveen mina@totens-blad.no

Dersom Åge Haverstad AS ikke klarer å lage en plan for videre framdrift og fullføring av kontrakten innen mandag 29. juni, blir kontrakten oppsagt. Åge Haverstad AS fikk varselet om oppsigelse 17. juni. Saksøker byggherrene Entreprenøren varslet på sin side søksmål mot byggherrene Østre Toten kommune og Oppland fyl- keskommune allerede 29. mai. I brevet til kommunen skriver entreprenørens advokat at grunnlaget for søksmålet er at det er et markert avvik mellom grunnforholdene slik de faktisk er og det som fremgår av kontrakten. Åge Haverstad AS hevder dette har gitt merkostna- der som firmaet ikke har økono- mi til å bære over tid. «Åge Haverstad AS vil derfor fortløpende vurdere en heving øker betydelig». Bekymringen går på om Østre Toten vannverk kan levere nok vann, og vann som er rent nok. Harrang og Kjølseth forklarer i brevet at anleggsarbeidene på fv 33 i Totenvika berører større deler av Østre Toten vannverks eksisterende hovednett for forsy- ning, og at under anleggsperio- den går vannet flere steder gjennom underdimensjonerte led- ninger. Vannverket har opplevd sårbarhet både med hensyn til kapasitet og kvalitet, og i anleggsperioden har vannverket

på nytt, sier Røed. For innbyg- gerne i Totenvika betyr det nye uker og måneder med stillstand i anleggsområdet mens en ny entreprenør velges ut, og pro- sjektet vil bli ytterligere forsin- ket. Røed påpeker imidlertid at det er mulig å gjøre hasteanskaf- felser hvis det er arbeid som av sikkerhetsmessige eller sam- funnsøkonomiske årsaker ikke kan vente. Brødrene Gudbrandsen AS var nest billigst i anbudskonkur- ransen om Totenvika-parsellen med et anbud på 178 millioner kroner, og daglig leder Nils Olav Gudbrandsen bekrefter at firmaet også i dag er kapable til å ta på seg jobben i Totenvika. Åge Haverstad AS sier til Totens Blad at de ikke kan uttale seg om saken, og viser til kontrakten der det står at det ikke er tillatt.

av kontrakten med krav om erstatning for å begrense risiko- en for partene prosjektet, omgi- velsene og mannskapet», skriver advokaten. Konflikten mellom byggherre og entreprenør begynte allerede i mars, da ei grøft raste sammen ved Totenviken skole og arbei- det ble stanset med medhold fra Arbeidstilsynet. Entreprenøren hevder at konkurransegrunnlaget ikke inneholdt nok informasjon om grunnforholdene til at det var mulig å lage et realistisk anbud på jobben, men det er vegvesenet uenig i. Nest billigst Dersom det ikke blir enighet mellom partene og entreprenø- ren blir løst fra kontrakten, vil det ta lang tid før det blir ny veg i Totenvika. – Da må vi utlyse kontrakten vært nødt til å bruke betydelige ressurser på å hjelpe til i forbin- delse med blant annet avgraving av trykksatte ledninger. Kommunen har gått ut med informasjon om vannsparing til innbyggerne, og skal legge fram saken for vegvesenet på et møte i neste uke. Der håper Røed å få mer oversikt over situasjonen. Han påpeker at det er mulig å gjøre hasteanskaffelser hvis det er arbeid som av sikkerhetsmes- sige eller samfunnsøkonomiske årsaker ikke kan vente. – Kan det gjøres en hastean-

Mulig vannkrise i Totenvika kan gi hastetiltak

skaffelse for å få ferdig vann- og avløpsnettet? – Det kan utløse en hastean- skaffesle, ja, sier Røed. Vannforsyningen i Totenvika er provisorisk flere steder. (Foto: John Knut Bakken).

5

• Onsdag 24. juni 2015

Festivalklare ved Skoledammen

Kvæller på Stenberg Også i år blir det sammars- kvæller på Stenberg, og rekken av sammarskvæller starter ons- dag 1. juli. Da kommer konser- vator Mari Marstein fra Gamle Hvam museum i Akershus for å fortelle om staudene i blom- sterbedene på Stenberg. Hun har i en årrekke arbeidet med innsamling og dokumentasjon av gamle hageplanter, og deler gjerne av sin kunnskap om his- torisk hagekultur. Sammars- kvællene arrangeres hver ons- dag i juli, og utover sommeren skal blant annet tradisjonsmusi- ker Stein Villa framføre viser av Aksel Napstad, historiker Evald Fredholm forteller om familiehistorien på Toten, og det blir ljåslått i slåttengene på Stenberg. I forkant av alle de fem sammarskvællene er det mulig å få en omvisning i amt- mannsgården, og i Ditlevines

Terje Slettum og Tommy Fyhn er klare for sitt andre festivalår med adresse 2830 ved Skoledammen på Raufoss. Ragnhild Fladsrud rf@totens-blad.no – I år håper jeg vi kan ta i mot de første gjestene i noe annet enn joggebukse og gummistøvler, humrer Terje Slettum, og minnes fjorårets hektiske innspurt for å få alt klart til sin første musikkfesti- val: «2830 - en sommerfestival ved Skoledammen». Det som startet som en mangeårig drøm om å lage en skikkelig festival, og få det til å «skje no» på Raufoss, går nå inn i sitt andre år. Ungdomsfestival Kanskje kommer festivalens før- ste gitarriff allerede i morgen, når unge lokale musikere i bandene Frank, No Imagination og Ergastulum får vise seg fram på en rusfri festivaldag for ungdom. – I år har vi også investert mer i dette arrangementet i håp om å trekke flere ungdommer hit enn i fjor, sier Slettum, og legger til at om ungdommene ønsker sin egen festival på Raufoss framover, så gjelder det å møte opp i år. Ungdomssfestivalen er et samar- beid med Ungdomsrådet og i år det investert i å leie inn artistene Cir.Cuz og rapperen Spira, som er Steffen Falch fra Bøverbru. Dette håper de vil bidra til en betraktelig økning av fjorårets besøkstall som var 70. Utsolgt fredag Når DDE og Bjarne Brøndbo drar i gang på fredag, er det duket for en skikkelig trøndersk fest- aften. Konserten er forlengst utsolgt, og 1.000 publikummere vil fylle teltet i parken. Foruten nasjonale artister er festivalarrangørene opptatt av å gi

utsikt er det både kaffe og andre godbiter å få kjøpt.

Terje Slettum, til venstre, og Tommy Fyhn er nå klare for sitt andre år som festivalarrangører på Raufoss. I morgen starter «2830 - en sommerfestival ved Skoledammen».

1/2 PRIS NATTÅPENT 25. JUNI på noen eller alle av følgende merker:

rampelyset til artister i det rikhol- dige lokale utvalget vi har i dis- triktet vårt. – Freddan kommer også Kicking Stars som består av paret Jan Petter Ringvold og Coleen McFarland Ringvold, samt Gill’s Wrecking Ball, sier Tommy Fyhn. Trangere fødsel Selv om lørdagens billettsalg med Trang Fødsel og distriktets egen Nora som trekkplastre har gått

noe tregere, er det også her i ferd med å fylles opp. Rapperen fra Bøverbru, Spira, vil også bidra denne kvelden, og når scenetep- pet går ned i teltet på Kapp, hiver Lewi Bergrud seg avgårde for å holde konsert ved Skoledammen. – Folk skal ha for at de møter opp når det endelig skjer noe her på Raufoss, mener Fyhn, mens Slettum sender et sleivspark til sine sambygdinger på Eina. – Jeg så to her i fjor, så det kan godt dobles i år, sier Slettum.

Kom og se på utvalget!

Urmaker Storgt. 11 • 2815 Gjøvik • Tlf. 61 17 12 71

NATTÅPENT TILBUD

på beklednings stof V PRIS HAL ° Kl 15 på alt gar -25% ° Kl 14 på symaskiner -30% ° Kl 13 på symaskiner -30% ° Kl 12 på lappestof V PRIS HAL ° Kl 11 på beklednings stof V PRIS HAL ° Kl 10 : TIMESALG ° n f på lappestof V PRIS HAL ° Kl 18 på lappestof V PRIS HAL ° Kl 17 på beklednings stof V PRIS HAL ° Kl 16 fer f alle ga 30% ° Kl 23 alle gar - 30% ° Kl 22 alle gar -30% ° Kl 21 på overlockmaskiner - 30% ° 20 Kl på symaskiner -30% ° 19 l K nr n n i

CAPRIBUKSE FØR 499,- NÅ 299,-

Nattåpent! ÷25% på hele sortimentet

(unntatt mat og elektriske varer) Tilbudet gjelder fra kl. 17.00

SOMMERSALGET HAR STARTET En mengde varer 20–50%

ostboks 165 – 2802 Gjøvik – 4 – P Hunnsvn.

61 13 62 52 Tlf.

CC Gjøvik Storgata 15 Gjøvik

.somsenteret.no – post@somsenteret.no www

Dyrebutikk Øvre Torvgate 16, Gjøvik - Tlf. 61 99 03 18

www.tilhenne.no

6

Onsdag 24. juni 2015 •

Toten

RUNDT PÅ •

Grilldag på sykehjemmet

Sjøsatte ny «Elias» på Kapp

Bodil S. Snoen, Grethe Bjerke og Randi G. Vasveen vartet opp med grillmat til pasienter og pårørende ved Østre Toten sykehjem da Sykehjemmets venner arrangerte grilldag i forrige uke. (Foto: Thea Romsås).

I forrige uke arrangerte Sykehjemmets venner grilldag på Østre Toten syke- hjem, med god hjelp fra kjøkkenperso- nalet på huset. – Dette gjør vi hvert eneste år. Jeg tror grilldagen har vært tradisjon helt siden 80-tallet, smiler Randi G. Vasveen og grillmester Åse Marit Moe. Sykehjemmets venner dekket bord til godt over 100 personer, og både pasien-

ter og pårørende var velkommen til bords. – Pasientene setter stor pris på grill- dagen, og de pårørende syns også det er veldig hyggelig med et stort måltid for alle sammen, sier Anne Ørud Grinvold i Sykehjemmets venner. Torbjørn Dyrud tok seg også en tur til sykehjemmet, og grillmaten ble akkom- pagnert av litt levende musikk.

Omtrent 100 barnehagebarn fra Østre Toten fikk prøve Redningsselskapet Mjøsas nye «Elias»-båt. (Foto: Privat).

Hekshusstranda helt fram til 18. august. Konsert og ferie- galleri på Kapp For at turistene ikke skal møte en låst dør på Peder Balke-senteret på Billerud, utvi- der galleriet sine åpningstider i juli. Hele Nylig arrangerte Kulturskolen Mjølkefabrikken «Elias»-dag på Kapp, og Redningsselskapet Mjøsa troppet opp med en splitter ny «Elias». Her fikk omtrent 100 barnehagebarn fra Østre

måneden vil galleriet, kafeen og butikken holde åpnet onsdag til søndag, og dette skal markeres med konsert på Billerud onsdag 1. juli. Da er det Gunda-Marie Bruce og Ilmi-Åse Mathiesen som står på utescenen, og Kulturkontoret i Østre Toten har selvfølgelig bestilt fint vær. Toten prøve seg som skippere i den lille, populære redningsskøyta. I tillegg sto litt sjøvettopplæring på programmet, så barna fikk lære om hvor viktig det er å oppføre seg riktig i båt.

I dag er det Jonsok

Swing på Hekshusstranda

24. juni: Dagen i dag kalles «Jonsok» og var i den kirkelige festkalenderen døperen Johannes fødselsdag. Johannes ble ansett som en forløper for Jesus. Allerede på 400-tallet ble derfor festen til minne om hans fødsel lagt til 24. juni, et halvt år før julaften, som angivelig var Jesu fødsels- dag. I følge kirkefaderen Augustin (ca. 400), ble Johannes’ festdag lagt til som- mersolhverv for å fordrive en gammel hedensk feiring som lenge hadde funnet sted på denne dagen.

Tirsdag 30. juni kommer Beate Bjerke og Linn Engen fra Gjøvik Danseklubb til Hekshusstranda Camping for å holde minikurs i folkeswing. Kurset er for nybe- gynnere, og er gratis. Likevel ønsker Totens Dansevenner, som arrangerer dan- sekvelden, påmeldingen innen utgangen av denne uka. Senere på kvelden kommer også bandet «Eldorado» for å spille opp til dans, og det blir tirsdagsdans på

Navn: Vekt: Redskap: Dato: Type fisk: c&r: Terje Håkensbakken 973 Rapala 5/6 Elveørret x Morten Sommerfeldt 940 Flue 14/5 Harr x Morten Sommerfeldt 790 Flue 16/6 Harr x Narve Nilsen 760 Flue 28/5 Elveørret Morten Sommerfeldt 760 Flue 16/6 Harr x Narve Nilsen 750 Flue 7/6 Elveørret

Øyeblikk som var

Bildet er fra den store fotosamlingen etter Sigurd Røisli. Her er det barne- dåp, og folk har trukket i finstasen. Hvem kan det være? Motivet er foreviget ca 1915-1920. Opplysninger om dette bildet kan gis til Mjøsmuseet, kon- taktopplysninger finner du under bil- det. Det går også an å ta kontakt med Kjell Røisli dersom du vet noe om bil- det, han treffes på telefon 905 52491. Husk å oppgi refe- ransenummer TMF- 00699.

©&Distribution:www.knightfeatures.com /www.pib.dk sud_ss0529.tif ©&Distribution:www.knightfeatures.com /www.pib.dk sud_ss0528a.tif

Løsning

Sudoku 24.6.

Bildene trykkes i samarbeid med Mjøsmuseet, for å framskaffe opplysninger om motivene. Bilder som er registrert hos museet har et referansenummer, bilder uten nummer er kommet inn direkte til Totens Blad. Har du informasjon eller korrigeringer, vennligst ta kontakt med museet. Tlf. 957 35 083 eller epost til arkiv@mjosmuseet.no

7

• Onsdag 24. juni 2015

Oliviabakken ute på bjørnejakt

Aktivitetsdag på Kapp Torsdag 2. juli arrangerer Østre Toten Frivilligsentral aktivitets- dag for enslige forsørgere og deres barn på Hekshusstranda Camping på Kapp. Her blir det aktiviteter og lek, og også en båttur for de som vil ut på Mjøsa. – Det er mange i Østre Toten som ikke har råd eller mulighet til å dra på ferie, og en slik aktivitetsdag kan være et fint alternativ, sier Anne Beate Bakken ved Frivilligsentralen. Grillen skal også fyres opp, og det blir servert pølser, kaffe og «någgå attåt». Arrangementet er gratis. Orgelkonsert i Kolbu kirke I morgen, torsdag 25. juni, invi- for å spille sommerkonsert i kirka, og det blir både ny og gammel orgelmusikk. I fjor møtte mange opp kun for å få høre Bachs «Toccata og fuge i d-moll», og den skal hun også spille i år. Fikk stipend til VM Jonas Tåsås fra Eina skal i august reise til Brasil for å delta i «World skills», ellerYrkes- VM som det kalles her hjem- me, for å konkurrere i yrkesfa- get CNC-dreiing. Oppland fyl- keskommune støtter med et rei- sestipend på 20.000 kroner. 20- åringen gikk helt til topps i Yrkes-NM tidligere i år, og med seg til Brasil får han også en heiagjeng på tre fra Nammo Raufoss, hvor han er lærling. Thune må vente litt Vestre Toten kommune skal rehabilitere fasaden på Thune skole på Eina med nye vinduer og ny isolasjon, en sak vi omtalte tidligere i år. Eiendomsavdelingen i kommu- nen hadde i utgangspunktet sett for seg at arbeidet skulle starte i skoleferien, men anbudsfristen har nå blitt utsatt til 1. juli, og prosjektet blir derfor noe for- sinket. Skolen skal fortsatt få den etterlengtede oppgradering- en, men elevene må altså tåle at arbeidet pågår litt lenger utover høsten enn først planlagt. terer kantor Anne Karin Gresbakken til konserten «Junikonsert fra orgelet i Kolbu kirke». For andre år på rad set- ter Gresbakken seg ved orgelet

For å gi de eldste barna en ekstra fin avslutning på barnehagetiden, tar Oliviabakken barnehage på Skreia med barna til skogs den siste uka før sommerferien. Henrik Rognlien syns det var helt topp å få nygrillede pinne- brød servert til lunsj. Spisset man ørene ekstra godt, kunne man i forrige uke høre et og annet «ugg ugg» inne i den mys- tiske skogen i Hveemsåsen på Skreia. Heldigvis var det ikke indi- anerhøvdingen «Sitting Bull» som var på villspor, men sju små india- nere fra Oliviabakken barnehage på skogstur. – De eldste barna har såkalt hytteuke den siste uka før som- merferien. Barna er spente og gle- der seg til å begynne på skolen til høsten, og syns kanskje barneha- gen begynner å bli litt kjedelig. Derfor gjør vi noe litt ekstra for disse barna før de forsvinner til skolen, sier Beate Aschim, styrer i Oliviabakken barnehage. Pil og bue Fire dager i forrige uke gikk turen til barnehagens egen grillhytte i Hveemsåsen, og hver dag var det lagt opp til forskjellige aktiviteter. Barnehagebarna fikk prøve seg på stolpejakt, hinderløype og drama- tisering. Da Totens Blad var på besøk, var det indianerdag i sko- gen. – Vi har lagd hver vår pil og bue, smiler barna. De sitter rundt bålet med fjær i håret, og griller pinnebrød og noe som lett kan forveksles med helt vanlige grillpølser, men som åpen- bart er det møre kjøttet av den ikke fullt så kjente Skreia-bjørnen. – Vi skjøt den i stad! roper barna, og peker inn i mellom trær- ne. Det er førskolelærerne Hilde Skullerud og Anne-Randi Larsen som arrangerer indianerdag for barna, og de mener ungene lærer både matematikk, naturfag og mye annet nyttig ute i skogen. – Dessuten får fantasien fritt Thea Romsås thea@totens-blad.no

Maksymilian Pecak, Sander Johansen og Gunnar Solum i Oliviabakken barnehage levde seg helt inn i rollen som indianere under barnehagens hytteuke.

spillerom her ute, og det er artig for de voksne også, smiler de. Skaper samhold Hytteuka har vært tradisjon for de eldste barna i Oliviabakken barne- hage i mange år, og det er tydelig populært å få nesten en hel uke til skogs. Ved grillhytta har de en flott leirplass, og ungene sjekker jevn- lig om det er liv i fuglekassa som har fått plass på ei furu. – Det var visst ingen der i dag, sier barna, som ikke helt klarer å bli enige om de har skutt fuglen for å få fjær på hodet eller ikke. – Hytteuka skaper samhold barna i mellom, og gir dem litt ekstra av både spenning og utfor- dringer. Det er en fin avslutning på barnehagetiden, mener førskolelæ- Hveemsåsen for Oliviabakken bar- nehage. Barnehagen drar rett som det er på tur til grillhytta, men opplever ofte at hytta de er så glad i blir utsatt for hærverk. – Vi har hatt lykter både utenfor og inne i hytta som har blitt revet ned, og den låste boksen med for- størrelsesglass og annet utstyr har blitt ødelagt. Nå sist var det tent tre telys og lagt en plastsekk rett ved hytteveggen. Det er ikke hyg- gelig, sier Beate Aschim, styrer i Oliviabakken barnehage. I tillegg er det svært ofte søp- pel og rester etter fest i hytta. Barnehagen bruker derfor også litt tid på å plukke og bære søp- pel ned igjen fra Hveemsåsen. – Det er hyggelig at andre

Beate Aschim, Caroline Nygård, Hilde Skullerud, Henrik Rognlien, Gunnar Solum, Maksymilian Pecak, Sander Johansen, Anne-Randi Larsen, Lea Lynne Skullerud og Nina Pecak fra Oliviabakken bar- nehage lekte indianere på Hveemsåsen i forrige uke.

rerne, som totalt har ansvar for 13 barnehagebarn som skal starte på skolen til høsten. Etter lunsjtid blir det også tid for litt norskundervisning ute i

skogen, og det er musestille inne i grillhytta mens Larsen leser fra boka om «Lille Hiawata». Helt til det knaker i en grein, og barna får ferten av en ny Skreia-bjørn.

Grillhytta stadig utsatt for hærverk For ti år siden satte engasjerte for- eldre i stand en grillhytte i

Beate Aschim, styrer i Oliviabakken barnehage, forteller at de sta- dig finner både søppel og spor av hærverk ved barnehagens grill- hytte i Hveemsåsen. (Foto: Thea Romsås).

NYHET!

også bruker hytta, men vi skulle ønske at de også ryddet etter seg. Og vi vil selvfølgelig ikke at grillhytta vår skal bli ødelagt, sier Aschim. Hun mener grillhytta er et fint supplement til uteområdet i bar-

nehagen, og ønsker at barna skal bli glade i naturen. – Dette er et sted hvor barna kan skape mange gode minner. Derfor håper vi at hytta får slippe slik hærverk og forsøpling i framtiden, sier hun.

Vi selger, monterer og har service på LOBAS garasjeporter

50

å

8

Onsdag 24. juni 2015 •

Bygger Rema- butikk på Skreia

Musikal på Lena I forrige uke startet over 70 barn og unge med sommersko- len Musikalenes verden på Toten folkehøgskole, som i år arrangeres for 11. gang. I løpet av en uke øver deltakerne inn flere musikalnummer som til slutt sys sammen i en forestil- ling, som skal spilles førstkom- mende fredag og lørdag. Med profesjonellt lyd- og lyssystem og kostymeskift får de unge skuespillerspirene en følelse av hvordan det er å være en profe- sjonell artist, og sommerskolen har nå blitt så populær at kurset var fulltegnet før folkehøgsko- len rakk å sende ut reklame. Derfor arrangerer de i år også en annen sommerskole, nemlig Scenens verden, som går av stabelen i slutten av skoleferien. Fieh spiller på Raufoss gård 19 år gamle Sofie «Fieh» Tollefsbøl fra Eina skriver og produserer sin egen soulmu- sikk, og ble i fjor høst kåret til Ukas Urørt på P3 med låta «My My My». Førstkomm- ende lørdag, altså 27. juni, skal hun vise seg fram for hjemme- publikummet når hun spiller gratiskonsert på Raufoss gård. Konserten holdes ute hvis været holder, og både galleriet og kafeen tar i mot gjester. Selma fikk stipend Kulturskoleelev Selma Karlstad fra Kapp fikk i forri- ge uke et drømmestipend på 10.000 kroner. Drømmestipendet er et samar- beidsprosjekt mellom Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping, og er et viktig bidrag til å oppfylle mange unge kul- turutøveres drømmer. Det var 314 søkere til årets 100 sti- pend, og Karlstad var altså en av dem som fikk tildelt penger i år. Stipendet ble overrakt av Benedicte Narum fra kultur- skolerådet under kommune- styremøtet forrige onsdag, og Karlstad viste sin takk ved å spille litt trekkspill for de frammøtte.

Det har vært mange teo- rier om hva som skal bygges på tomta der TB Auto-lokalene nå blir revet, men den enkleste er ofte den beste. Per Tore Teksum har mange butikkbygg på merittlista. I fjor kunne Kiwi åpne butikk i nye lokaler på Raufoss – bygget av Teksum og Stian Ryen, en duo som har spesialisert seg på å bygge forretningsbygg for detalj- handel. Den gang het firmaet Vinger Raufoss. Nå har butikk- spesialistene et nytt firma, Vinger Skreia, og det kan bare bety at et flunkende nytt butikkbygg er på veg. Samtidig er det blitt stadig tydeligere at noe er på gang på tomta der TB Auto har hatt verk- sted i flere år, der det tidligere var bussgarasjer. Da TB Auto flyttet ut av lokalene sine på Jeriko nord i mai, blusset spekulasjonene på Skreia opp – hvem skulle inn i de tomme lokalene? Totens Blad skrev i mars at det trolig var Rema som skulle inn, og det viser seg å stemme. Riving i gang 8. juni fikk Vinger Skreia klarsig- nal fra Østre Toten kommune til å rive TB Auto-bygget. Norsk sane- ringsservice AS er godt i gang på tomta. – Der er rivingen i gang, bekrefter Teksum, som også bekrefter at Vinger Skreia AS har svært konkrete planer om et nybygg. Når Teksum og Ryen stikker spaden i jorda, er det som regel fordi de skal bygge butikk, men hvilken kjede som skulle inn var lenge uklart. Nå bekrefter Teksum at det er Rema 1000 som har bestilt bygget. – Kan du fortelle litt om hvor- Mina B. Sveen mina@totens-blad.no

Nå rives det på Jeriko nord. Her skal det bygges Rema-butikk. Bildet er tatt i går. (Foto: Jon Olav Andersen).

dan det blir? – Det er litt tidlig ennå, sier Teksum, som fortsatt venter på at de siste detaljene skal falle på plass. – Kan du si noe om når byg- gingen settes i gang? – Det skjer så fort vi får det til, men det er ikke så godt å si eksakt når det blir, sier Teksum. Ny konkurranse Han vet imidlertid at butikken blir på snaut 1.300 kvadratmeter, for selve fotavtrykket til bygget er klart. Til sammenligning har Rema 1000-butikken på Lena en butikkflate på 900 kvadratmeter, og det blir dermed et bygg av for- midabel størrelse som skal huse konkurrenten til Rimi og Kiwi, som allerede er etablert på Skreia. – Hva vil enda en stor matbu- tikk bety for markedet på Skreia? Østre Toten Frivilligsentral tar ikke ferie selv om det nærmer seg juli, og for første gang tilbyr de en rekke aktiviteter også i sommerferien. – Sommeren kan være en van- skelig tid for mange, og derfor har vi et lavterskeltilbud som er åpent for alle, sier Anne Beate Bakken, leder ved Østre Toten Frivilligsentral. Det er frivillig Live Narum som skal være leder på sommer- aktivitetene, og hun gleder seg til å dra til blant annet Stenberg, fugleparken på Raufoss og Eiktunet. – Alle aktivitetene er uteakti- viteter. Vi skal bli litt bedre kjent i nærområdet, og samtidig bruke

Utbyggeren vil foreløpig ikke si noe om hvordan nybygget på Skreia blir, men dette er et utkast som er gått ut til naboene. (Tegning: Anderssen + Fremming AS).

– Det vil vel bety at de andre også må satse, tror Teksum. – Det blir konkurranse, og det er til beste for kundene, sier han. Etter det vår avis erfarer, er det undervegs blitt jobbet for at den nye butikken skal kunne litt av det kulturtilbudet som fin- nes i regionen, sier Narum, som vanligvis er frivillig på Lenatreffet en dag i uka. Det blir totalt seks arrange- menter, som er spredd utover juli og den første uka i august. Alle aktivitetene er gratis, men for å få greie på hvor stort behovet er, vil Frivilligsentralen gjerne ha påmeldingen innen utgangen av juni. De faste aktivitetene ved Frivilligsentralen faller bort i juli. – Vi kutter ut det ordinære, men legger opp til noe ekstra som passer for alle. Det er viktig å ha noe å glede seg til i sommer, sier damene, og legger til at som- meraktivitetene arrangeres i sam- arbeid med Folkeakademiet

åpne i november. Om det fortsatt er målet, har vi ikke fått bekref- tet. Totens Blad har forsøkt å komme i kontakt med regiondi- rektør i Rema 1000, Lars Kristian Lindberg, uten å lykkes.

Frivilligsentralen med sommeraktiviteter

Østre Toten. – Det er rett og slett koselig å være frivillig, smiler Narum. Frivillig Live Narum og Anne Beate Bakken, leder ved Østre Toten Frivilligsentral, mener det er viktig å ha et lavterskeltilbud på plass også i sommerferien. (Foto: Thea Romsås).

9

• Onsdag 24. juni 2015

Kommunene skal ansette psykologer

Simen var helt håpløs

Simen Lille-Homb var suve- ren og vant både prefinale og finale i helgas landsmester- skap i Varna. (Foto: Privat). I helga ble det arrangert KNA-landsmesterskap i go- kart på Varna. Her viste rau- fossingen Simen Lille-Homb, som representerer KNA Oppland Elvedalen seg å være helt håpløs og hamle opp med. Han vant både prefinale og finalen i sin klasse Formel K Mini, hvor det startet hele 26 utøvere. Lille-Homb var ivrig på seieren, som ville gi både laurbærkrans og ny motor med en verdi på 13.000 kroner. Etter en litt kronglete start på dagen havnet han i master-posisjon både i prefi- nalen og selve mesterskaps- finalen. Kjørerne fra KNA Oppland Elvedalen gjennomførte et flott mesterskap med sine sjå- fører fra Gjøvik og Toten- kommunene. Simen Lille- Homb sikret som nevnt seier med Jonas Berge og Andre Brynteson Larsen som de neste, tre sekunder bak. Adrian Olsen lå an til pall- plass men havnet ille ut og endte dessverre langt bak. Flott fjerdeplass i finalen gikk til Lasse Lunn, 9. plass til Jonas Kløvstad, og en fin 11. plass til Mats L. Borge. Christoffer Olsen tok 3. plass i KF3, hvor Håvard M. Andreassen endte på 4. plass og Christian Haugom fikk en 10. plass. I Formel K cadetti endte Henrik Sveen Iversen på flott 10. plass. KNA Opplands minstemann Per Lunn deltok i oppvisningskjøring. Baashus får 200.000 Norsk kulturminnefond gir Baashus gård på Kapp et til- skudd på 200.000 kroner, som blant annet skal gå til releg- ging av takstein på låven. Baashus har et spesielt gårds- miljø hvor alle bygningene er av høy alder, men nå trenger låven reparasjoner for å for- hindre at veggene sklir ut og taket blir ødelagt. Tilskuddet forutsetter at istandsettingsar- beidet utføres i tråd med byg- ningsvernrådgiverens rapport, hvor det legges vekt på at opprinnelig teglstein skal gjenbrukes.

Bent Olav Engesveen, enhetsleder for hjemmetje- nester og hverdagsreha- bilitering i Østre Toten kommune, og Bjørnar Eidsvik, helse- sjef i Vestre Toten kommu- ne, samarbei- der nå om å ansette to nye kommunepsy- kologer.

Østre og Vestre Toten samarbeider på tvers av kommunegrensa for å ansette to nye kommu- nepsykologer, som skal styrke de kommunale tjenestene. Som en del av å bygge ut de kommunale tjenestene, skal Østre og Vestre Toten ansette hver sin kommunepsykolog. Kommunene har sammen søkt om tilskudd fra Helsedirektoratet, og fått tilsagn, og nå skal de samarbeide om ansettelsene. – Dette er en ny tjeneste for begge kommuene. Vi har valgt å samarbeide om rekrutteringen og etableringen av den nye tje- nesten, men de to psykologene skal holde til i hver sin kommu- ne, sier Bjørnar Eidsvik, helse- sjef i Vestre Toten kommune. Etterspurt kompetanse Helsedirektoratets mål for til- skuddsordningen er at psyko- logkompetansen skal styrkes i de kommunale helse- og omsorgstjenestene, og begge Toten-kommunene har vurdert behovet for slik kompetanse å være stort nok til å ha en slik stilling hver. – Denne kompetansen har nok vært etterspurt i fagtjenes- tene. Psykologene skal blant annet jobbe med rusproblemer og psykisk helse, forteller Bent Olav Engesveen, enhetsleder for hjemmetjenester og hverdagsre- Thea Romsås thea@totens-blad.no

habilitering i Østre Toten kom- mune. Psykologene får også arbeids- oppgaver som gruppebehand- ling og undervisning, utvik- lingsarbeid i forhold til sam- handling og tidlig intervensjon, og forebyggende psykisk helse- arbeid. Selv om de skal jobbe i hver sin kommune, får de også dra nytte av hverandre. – Et slik interkommunalt samarbeid åpner også for at kommunepsykologene kan lene seg på hverandre og drøfte fag- lige problemstillinger med hver- Romene Totens Blad skrev om i fjor er tilbake på Toten, og tidli- gere sogneprest i Hoff, Lasse Gran har fortsatt engasjement for menneskene han har hjulpet i en årrekke. I år er det to nye fjes å se, mens ett mangler. – Hvem er det som er her i år? – Det er Ion og Verdeata som var her i fjor, og et par til. Alle disse fire er onkler og tanter til Gheorge, sier Gran. Gheorge er imidlertid ikke med. – Han er hjemme foreløpig, han har fått førerkort på stor bil, og har litt jobb en tid framover. Resten av tida bruker han til å reparere og utvide det bittelille huset hjemme i Tacutchi. Der bor hele familien på ni mennes- ker på noen få kvadratmeter, forteller Gran. Han kan også fortelle at det gikk veldig bra med rumenerne på Lena i fjor.

andre, sier Eidsvik, og legger til at kommunepsykologen i Vestre Toten vil spisse seg inn mot barn, unge og unge voksne. Sju har søkt Søknadsfristen for de to stillingene har nå gått ut, og Eidsvik og Engesveen har totalt mottatt sju søknader. – Vi har en målsetning om å få unnagjort intervjurundene før sommerferien, sier Eidsvik. Østre og Vestre Toten har til sammen fått 1.020.000 kroner i til- skudd for 2015. Tilskuddet trappes

gradvis ned over fem år, og deret- ter er det kommunene selv som må sørge for fullstendig finansie- ring av psykologtjenestene. – Dette skal være kommunalt ansatte i en kommunal tjeneste. De skal ikke ta over for andrelin- jetjenesten, og skal ha et bredere fokus enn bare enkeltpersoner, sier Eidsvik og Engesveen. Begge kommunene ønsker å ha kommunepsykologene på plass i tredje kvartal, men vil ta en ny søknadprosess dersom de ikke finner noen aktuelle kandi- dater i denne runden.

Kjente, rumenske fjes i Lena igjen Mina B. Sveen mina@totens-blad.no

Argentina Raducan og Verdeata Stoica fra romania er på utkikk etter jobb. Argentina er på Lena for første gang, mens Verdeata var her i fjor også.

– De reiste hjem med en ganske god sum penger de hadde tjent, for Gheorge var jo en særdeles dyktig og hyggelig kar, som fikk jobb mange ste- der, sier Gran. Renommeet hans har vært så godt at en tidligere arbeidsgiver på Eina nå har

ansatt en av de nye rumenerne. Gran understreker at det er job- ber de vil ha, og forteller at de nå bor i telt, men er på utkikk etter et mer verdig husrom. – Jeg håper de blir møtt med kjærlighet i Lena nå, sier Gran.

10

Onsdag 24. juni 2015 •

Halvparten av legene over 55 år

Utklasset Stange Det er ikke ofte man opplever slike sifre i en fotballkamp som det FK Toten vartet opp med i møtet med Stange. For dette ble kattens lek med musen. Sifrene 16-1 taler sitt tydelige språk. Stange hadde lite å by på og ble fullstendig overkjørt av et Toten-lag som klarte å holde motivasjonen oppe den svake motstanden til tross. Tre spillere noterte seg for hat trick, nemlig Joakim Bjørnerud, Thomas Flesvig og Fredrik Skjølås. For Skjølås var det til og med ekte hat trick etter som han i løpet av få minutter halveis ut i andre omgang tegnet seg for tre sco- ringer. Det skjer ikke så ofte. Målscorere for FK Toten: Thomas S. Flesvig 3, Fredrik Skjølås 3, Joakim O. Bjørnerud 3, Håkon Svellet, Espen Sørli, Kjetil Reinsby, Lars Alund, Jesper Ulsrud, Marius Kristiansen og Daniel Kolnier. Åpner hagene for besøk Østre Toten Hagelag arrange- rer også i år «Åpne Hager», og det er sju hagevenner som åpner sine hager i to dager for at andre skal få et inn- blikk i deres hagegleder, og kanskje også bli inspirert til egen hage. Her kan man komme innom for en trivelig hageprat om utforming, plan- ter, gress og ugress, i tillegg til det viktigste; hagetrivsel. I år arrangeres «Åpne hager» 4. og 5. juli og hage- laget forventer stor trafikk. Hagene er merket med «Åpen hage», og i hver hage ligger det vegbeskrivelse til alle de andre åpne hagene. Utforming av hagen har fått mer og mer fokus de siste årene, og det er mange bilder av hager på internett, media, bøker og blader, men ingenting er som å vandre i andres hager, mener hagela- get. Det åpnes i år hager i Totenvika, Skreia, Skreien, Lensbygda og Vestbygda.

Kommunelege i Vestre Toten, Jens Mørch, tror det kan bli nødvendig å gjøre noen tiltak for å lokke almennlegene til kommunen.

Legene i Vestre Toten er godt oppi åra, men friskt blod er vanskelig å få tak i. Kommunelegen tror fastlegeordningen ikke er attraktiv nok.

nødt til å søke etter flere nye almennleger. – Det er postivt at så mange vil jobbe til de går av med pen- sjon, men det er ikke så enkelt å få tak i nye almennpraktikere, sier kommunelegen. Nylig lyste kommunen ut en ledig stilling som fastlege på Raufoss Kommunelegekontor. – Det var våre «grand old men» som hadde stillingen, sier Mørch, som forklarer at da legene Lars Solheim og Fredrik Langballe ville trappe ned etter et langt og betydningsfullt yrkesliv i kommunen, valgte de å dele på én stilling. Dermed ble den andre

stillingen ledig, og en ny lege ble ansatt. Når Solheim og Langballe nå går av med pensjon i septem- ber, er det ennå ikke noen ny lege som er klar til å gå inn i jobben, for begge legene som søkte stil- lingen har trukket seg. Utfordrende – Det er en utfordring å få tak i almennpraktikere, sier Mørch. Han forklarer at fastlegene er selvstendige næringsdrivende, og dermed også har et betydelig for- retningsmessig ansvar for praksi- sen. Kommunene i regionen har ulike måter å organisere dette på. – Det kan gi utslag i at det muligens er noe lettere å rekrut- tere til kontorer der kommunen for eksempel har personalansvar for hjelpepersonellet. Men uan- sett innebærer etableringskostna- der et betydelig økonomisk løft, sier Mørch. Det kan være en for- klaring på at særlig yngre leger i etableringsfase kvier seg. Dermed blir det få søkere å velge blant. – Det er mye mer omfattende å bytte jobb som fastlege enn i de fleste andre jobber. Her må du altså kjøpe deg inn, du får et arbeidsgiveransvar og et forret- Med helgens to stevneseire på Romerike viste Roger Ottosen prov på at formen foran årets Landsskytterstevne er i anmarsj. I stevnet på Eidsvoll prikket han inn 348 poeng og var med det to poeng foran stevnets nest beste skytter. I

ningsansvar. Det er nok noe av grunnen til at det rett og slett er få erfarne almennleger som skif- ter beite, sier Mørch. Han tror kommunen må se på stimule- ringstiltak for å få legene til å søke jobb. Ikke forlokkende – Fastlegeordningen slik den er nå ser ikke ut til å være særlig forlokkende, sier Mørch. Det er også en viss søkerinte- resse fra andre land. – Faglig er det lite å si på mange av søkerene, men vi har ofte store utfordringer med språ- ket og dermed kommunikasjon – som jo er en av fastlegenes vik- tigste redskap, sier Mørch. Han understreker likevel at alt ikke er bare mørkt. – Vi har i løpet av de siste år rekruttert tre unge leger til ulike praksiser i kommunen, sier han. Den siste almennlegen som er på veg inn i Vestre Toten, og som Mørch gleder seg til å få som fastlege i Nysethvegen legekon- tor, er Ida Marie Ringerud. – Hun tar over for Berit Nyhus Øverlie, som er en av de mest erfarne legene her i kommunen, sier Mørch. Steinfjellstevnet oppnådde han 347 poeng og det var det ingen som tuktet. Det lover godt for Kolbuingen som selv- sagt håper å være på topp når Landsskytterstevnet tar til på Lesja i begynnelsen av august.

Mina B. Sveen mina@totens-blad.no

– Det er ikke så ofte at fastleger flytter på seg, sier kommunelege Jens Mørch i Vestre Toten. For øyeblikket er over halvparten av fastlegene i kommunen over 55 år, og flere over 60, slik at i løpet av noen få år vil kommunen bli

Sendt til lege på Skreia

Alle nødeta- tene rykket ut til et trafikk- uhell i Skreia sentrum man- dag ettermid- dag. Heldigvis ble ingen alvorlig ska- det. (Foto: Thea Romsås).

oljemaling Eksteriør, 10 ltr.

Mandag ettermiddag rykket alle nødetater ut til et trafikk- uhell i Skreia sentrum. De to bilene som var involvert i kolli- sjonen kom kjørende etter hverandre nordover på fylkes- veg 33. Da den første bilen bremset for å svinge til venstre opp Kvennomslinna, var sjåfø- ren i bilen bak uoppmerksom. Den første bilen ble dermed påkjørt bakfra. Det var ingen

passasjerer i bilene, og det gikk heldigvis ganske bra med begge førerne. – Den ene bilføreren ble tatt med opp til Skreia legesenter for en undersøkelse, men ingen ble alvorlig skadet i sammen- støtet, sier Pål Gjestvang, poli- tiets innsatsleder på stedet man- dag ettermiddag. Det ble imidlertid en del materielle skader på bilene.

To stevneseire til Roger

Kun 589,-

2850 Lena - Tlf. 61 14 36 00 www.lena-jernvare.no

Made with