Onsdag 24. juni 2015

2

Onsdag 24. juni 2015 •

Gjør hverdagen litt vanskeligere

Uavhengig lokalavis for Toten-bygdene Ansvarlig redaktør: Jon Olav Andersen Daglig leder: Morten Linnerud Grav sakte- aksjonen Det er tragikomisk det som skjer med byggingen av fylkes- veg 33 i Totenvika. Men egent- lig er det ikke morsomt på noen måte. Uenighetene fører til at lokale underleverandører ram- mes, og det er ingen tvil om at byggetiden forlenges, noe som igjen berører folk i området og de som til daglig må bruke vegen. Entreprenør Haverstad er ikke enig med Statens vegvesen om grunnforholdene ved Totenviken skole. For oss ser det ut til at entreprenøren for å vise sin uenighet har satt i gang en grav sakte-aksjon. Det jobbes fortsatt litt med vegen, men ikke i så stor stil som det skulle. Entreprenøren velger åpenbart å beholde noen på jobb for syns skyld. Uenighetene har vart i flere måneder. Vi i pressen merker at de involverte er redde for å uttale seg. Alle forstår at dette er en konflikt som med stor sannsynlighet ender i rettsappa- ratet, og da gjelder det å holde munn, slik at minst mulig kan slå tilbake på den som sa noe. Pressen har måttet lete fram opplysningene på egenhånd for å informere folk flest. Det er helt uholdbart at det kommer så lite informasjon til innbyggerne. Det offentlige har en informasjonsplikt. Østre Toten kommune er involvert i forbindelse med den pågående utskiftingen i vann- og kloakknettet. Nå varsles det at vannforsyningen kan være truet, ettersom deler av Totenvika er avhengig av mid- lertidige vannforsyningsløsning- er. Det er åpenbart at vannled- ninger som ligger oppe i dagen ikke er noe annet enn midlerti- dighet. Når hele prosjektet tyde- lig nok er tre-fire måneder for- sinket, kan det bli mange utfor- dringer utover høsten også med dette. Vi forstår at partene i denne saken står steilt mot hverandre. Så får de møtes i retten etter hvert og få avgjort hvem som har rett. I mellomtiden må det tas grep slik at vegutbyggingen kommer i gang igjen med full tyngde, uansett hvordan det løses. Vi ser ikke bort fra at det skjer med en annen entrepre- nør. Totens Blad retter seg etter regler for god presseskikk slik disse er nedfelt i Vær Varsom-plakaten. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfor- dres til å ta kontakt med redak- sjonen. Det er også anledning til å reise klage for Pressens Faglige Utvalg, Boks 46, Sentrum, 0101 Oslo,

Nå får ikke hjemmetje- nesten lov å hjelpe bru- kerne for mye. Det har gjort at Inger Lillian Evenstuen (77) kunne parkere rullatoren, og nå fortsetter prosjektet med hverdagsrehabilitering. – Jeg var ustø og datt mye, sier Inger Lillian Evenstuen (77) fra Kapp. Hun har beinskjørhet, og et fall er kritisk for henne. – Jeg var veldig forsiktig, for- teller hun. Evenstuen bor fort- satt i sitt eget hjem, og hverda- gen har vært krevende. Nå har hjemmetjenesten gitt henne enda flere utfordringer, og det har gjort at hun kunne parkere den ene rullatoren. Tidligere måtte hun ha én rul- lator inne og én til utebruk for å minske risikoen for fall og bein- brudd. For en drøy måned siden begynte hun i prosjektet «Hverdagsrehabilitering», en prøveordning der brukerne av hjemmetjenesten har fått hjelp til å trene seg opp til å opprett- holde eller bedre funksjonsnivå- et sitt, slik at de kan klare mer selv og fortsette med aktivite- tene som gir hverdagen mening. Bjørnetjeneste – Det betyr blant annet å gjøre hverdagen litt vanskeligere, sier prosjektleder og ergoterapeut Gro Merete Stensvold med et lurt smil. – Vi må ta tilbake hverdags- aktivitetene. Å gå til postkassa eller reise seg og gå ut i gangen «Bransjestandard hest», et sys- tem som gjør det enklere for hestebedrifter å følge lover og regler. Systemet legger vekt på hes- tevelferd, HMS og god kunde- behandling, og nå er de 14 før- ste hestebedriftene i landet god- kjent. En av dem ligger på Raufoss. Stall Sagvoll, som drives av Sissel Røer Bjørnerud og Svein Erik Bjørnerud, er blitt godkjent innenfor standarden. Stallen dri- ver med utleie av stallbokser til fem hester, og selv har de to hester. De som er med i «Bransjestandard hest» kan Mina B. Sveen mina@totens-blad.no

Inger Lillian Evenstuen (77) fra Kapp fikk blomster av prosjektleder Gro Merete Stensvold etter å ha deltatt som testperson i prosjektet «Hverdagsrehabilitering» og delt erfaringene med prosjektgruppa, som består av ansatte i helse- og omsorgstjenestene i Østre og Vestre Toten.

for å åpne døra for oss når vi kommer er god trening. Vi må ikke ta fra brukerne våre det, sier Stensvold, som påpeker at hjelp gitt i beste mening kanskje kan være en bjørnetjeneste. – Det gir en gevinst å klare det selv, sier hun. Resultatene fra prøveperioden viser at hun har rett. Fortsetter prosjektet – Alle de 12 brukerne oppgir at funksjonsnivået deres enten er det samme eller bedre etter fire uker, sier Stensvold. Hun la fram resultatene for prosjekt- gruppa fredag, og helsesjef i Vestre Toten kommune, Bjørnar Eidsvik, kunngjorde at prosjek-

tet er så vellykket at det nå skal videreføres. Det betyr at den opprinnelige visjonen om å innføre hverdags- rehabilitering som arbeidsform og tankesett både i Østre og Vestre Toten kan realiseres. I går startet prosessen med å res- taurere Lusivegg – koia der Arthur «Ture» Sølver bodde i mer enn 30 år. Koia i almen- ningsskogen til Toten almenning lodd 5, sør for Bjønnhaugen har lenge stått for nedfalls, men nå har almenningen fått tilskudd av kulturminnefondet til å restau- rere, og i går var Mjøsmuseet og

Prøveprosjektet ble startet opp før jul, og fikk 500.000 kroner i støtte av fylkesmannen i Oppland, og målet er at begge kommuner er i gang med hver- dagsrehabilitering allerede neste år. Dødsfall Meldte dødsfall ved Gjøvik tingrett: Kari Helene Berg, Vestre Toten, født 1947, døde 6. juni. Harald Norvald Heimdal, Vestre Toten, født 1945, døde 12. juni. Simen Hermanrud Jacobsen, Vestre Toten, født 1994, døde 6. juni. Viggo Pedersen, Vestre Toten, født 1963, døde 11. juni. Karin Øistensen, Vestre Toten, født 1932, døde 5. juni. Olav Arne Gran, Østre Toten, født 1947, døde 12. juni. Borghild Sukkestad, Østre Toten, født 1928, døde 7. juni. almenningen. Arbeidet skulle allerede vært i gang, men den seine våren har forsinket proses- sen. Nå blir det imidlertid start på restaureringen med det aller første. Landheim bygg invitert til å star- te planleggingen sammen med

Starter Lusivegg-restaureringen

Stall Sagvoll fikk kvalitetsstempel Norsk hestebransje har innført et nytt kvalitetssystem,

Sissel Røer Bjørnerud med dølahesten Lia Max og Svein Erik Bjørnerud viser fram kvalitetsstempelet stallen har fått. Med seg har de nordlandshesten/lyngshesten Billy med sin eier Anna Kaardal og dølahesten Sagvolls Visa med sin eier Marina Bjørnerud. (Foto: Privat).

bruke logoen der de ønsker - både på stallveggen, på nettsider og i markedsføring. De første 14 bedriftene driver

innenfor et vidt spekter av heste- bransjen, fra ridesentre til natur- bruksskoler, utleie av bokser og fjellridning.

Tlf. 22 40 50 40 pfu@presse.no

Made with