Van Amerongen ACR - CAT

L’essència de l’èxit és el coneixement de la bellesa

Fruita: Els Catalans prenen el control Qui vulgui conèixer on rau la força d’Espanya, té prou de fer un cop d’ull a les inacabables plantacions d’arbres fruiters de Catalunya i els seus voltants. El conreu d’arbres fruiters és un motor econòmic de gran importància per a Espanya i això és gràcies al caràcter innovador dels seus productors: que sempre cerquen noves possibilitats per als seus clients, amb l’ambició de reforçar la seva posició en el mercat. Per aquest motiu, no és casual que Van Amerongen treballi activament aquesta zona de Catalunya en el tema de l’atmosfera controlada amb diversos productors, així com en la introducció d’ACR, un nou i revolucionari mètode d’atmosfera dinàmica per a la conservació de la fruita, denominat My Fruit Dynamic. El millor sistema de conservació que ofereix uns avantatges espectaculars. En la zona de l’Empordà s’acaba de començar en 24 càmeres amb el sistema ACR, la qual cosa els situa com a pioners a Espanya. S’espera que altres productors de Catalunya segueixin les seves passes de cara a la temporada de 2016. A Catalunya es conserva ja la primera collita a l’Empordà amb ACR; l’any vinent, les pomes es trauran de les càmeres. Vostè és productor de pomes o peres i encara no ha contactat amb nosaltres? Aleshores la introducció d’ACR a Espanya es una oportunitat excel·lent perquè ens conegui. Li informarem encantats sobre aquest sistema d’AC dinàmica i li explicarem detalladament com Van Amerongen treballa conjuntament amb productors d’arreu del món i amb socis a Espanya pel que fa al tema del fred i el servei tècnic. Posi’s en contacte amb el representant de Van Amerongen a Espanya, tel. +34 622 943 980, e-mail: westerweele@hollandinnovations.es www.atmosfera-controlada.com Fruita: Els Catalans prenen el control Qui vulgui conèixer on rau la força d’Espanya, té prou de fer un cop d’ull a les inacabables plantacions d’arbres fruiters de Catalunya i els seus voltants. El conreu d’arbres fruiters és un motor econòmic de gran importància per a Espanya i això és gràcies al caràcter innovador dels seus productors: que sempre cerquen noves possibilitats per als seus clients, amb l’ambició de reforçar la seva posició en el mercat. Per aquest motiu, no és casual que Van Amerongen treballi activament aquesta zona de Catalunya en el tema de l’atmosfera controlada amb diversos productors, així com en la introducció d’ACR, un nou i revolucionari mètode d’atmosfera dinàmica per a la conservació de la fruita, denominat My Fruit Dynamic. El millor sistema de conservació que ofereix uns avantatges espectaculars. En la zona de l’Empordà s’acaba de començar en 24 càmeres amb el sistema ACR, la qual cosa els situa com a pioners a Espanya. S’espera que altres productors de Catalunya segueixin les seves passes de cara a la temporada de 2016. A Catalunya es conserva ja la primera collita a l’Empordà amb ACR; l’any vinent, les pomes es trauran de les càmeres. Vostè és productor de pomes o peres i encara no ha contactat amb nosaltres? Aleshores la introducció d’ACR a Espanya es una oportunitat excel·lent perquè ens conegui. Li informarem encantats sobre aquest sistema d’AC dinàmica i li explicarem detalladament com Van Amerongen treballa conjuntament amb productors d’arreu del món i amb socis a Espanya pel que fa al tema del fred i el servei tècnic. Posi’s en contacte amb el representant de Van Amerongen a Espanya, tel. +34 622 943 980, e-mail: westerweele@hollandinnovations.es www.atmosfera-controlada.com Qui vulgui conèixer on rau la força d’Espanya, té prou de fer un cop d’ull a les inacabables plantacions d’arbres fruiters de Catal nya i els seus voltants. El onreu d’arbres fruiters és un motor conòmic de gran mportància per a Espanya i això és gràcies al caràcter innovador dels seus p oductors: que sempre cerquen noves possibilitats per als seus clients, amb l’ambició de reforçar la seva posició en el mercat. Per aquest motiu, no és casual que Van Amerongen treballi activament aquesta zona de Catalunya en el tema de l’atmosfera controlada amb div rsos productors, així co en la introducció d’ACR, un nou i revolucion ri mètode d’atmosfera dinàmica per a la conservació de la fruita, denom nat My Fruit Dynamic. El millor sistem de conservació que ofereix uns avantatges espectaculars. En la zona de l’Empordà s’acaba de començar en 24 càmeres amb el sistema ACR, la qual cosa el situa com a pioners a Espanya. S’espera que al res productors de Catalunya segueixin les sev s p sses de cara a la temporada de 2016. A Catalunya es conserva ja la primer collita a l’Empordà amb ACR; l’any vinent, les pomes e t auran de les cà eres. Vostè és productor de pomes o peres i encara no ha contactat amb nosaltres? Aleshores la intr ducció d’ACR a Espanya es una oportunitat excel·lent perquè ens conegui. Li informarem encantats sobre aquest sistema d’AC dinàmica i li explicarem detalladament com V n Amerongen treballa conj nta ent amb productors d’arreu del món i a b socis a Espanya pel que fa al tema del fred i el servei tècnic. Posi’s en contacte amb el representant de Van Amerongen a Espanya, tel. +34 622 943 980, e-mail: we terweele@hollandinnovations.es www.atmosfera-controlada.com Fruita: Els Catalans prenen el control Fruita: Els Catalans prenen el control Qui vulgui conèixer on rau la força d’Espanya, té prou de fer un cop d’ull a les inacabables plantacions d’arbres fruiters de Catalunya i els seus voltants. El conreu d’arbres fruiters és un motor conòmic de gran importància per a Espanya i això és gràcies al caràcter innovador dels seus roductors: e se pre cerquen noves possibilitats per als seus clients, amb l’ambició de reforçar la seva posició en el mercat. Per a uest motiu, no és casual que Van Amerongen treballi activament aquesta z a de Cataluny en el tema de l’atmosfera controlada amb diversos productors, així c m la introducció d’ACR, un nou i revolucionari mètode d’atmosfera dinàmica per a la conservació de la fruita, denominat My Fruit Dynamic. El millor sistema de conservació que ofereix uns avantatges espectaculars. En la z a de l’Empordà s’acaba de començar en 24 cà eres amb el sistema ACR, la qual cosa els situa com a pioners a Espanya. S’espera que altres productors de Catalunya segueixin les seves passes de cara a la temporada de 2016. A Catalunya es conserva ja la primera collita a l’Empordà amb ; l’any vinent, les pomes es trauran de les càmeres. Vostè és productor de pomes o peres i encara no ha contactat amb n saltres? les res la introducció d’ACR a Esp nya es una oportunitat excel·lent perquè ens coneg i. Li infor arem encantats sobre aquest sist ma d’AC dinà ica i li explicarem detalladament com Van Amerongen treballa c juntament amb roductors d’arreu del món i amb s cis a Espanya pel que fa al te a del fred i el servei tècnic. Posi’s en contacte amb el representant de Van Amerongen a Espanya, tel. +34 622 943 980, e-mail: westerweele@hollandinnov tions.es www.at osfera-controlada.com Fruita: Els C talans prenen el control Qui vulgui conèixer on rau la força d’Espanya, té pr u de fer un cop d’ull a les inacabables pla tacions d’arbres fruiter de Catalunya i els seus voltants. El conreu d’arbres fruiters és un motor econòmic gran im ortància per a Espanya i això és gràcies al caràcter innovador dels seus productors: que sempre cerquen noves possibili ats per als seus clients, amb l’ambició de r forçar la seva posició en el mercat. Per aquest motiu, no és casual que Van Amerongen treballi activament aqu st zona de Catalunya en el tema de l’atmosfera controlada amb div rso productors, així com en la intro ucció d’ACR, un nou i rev lucionari mètode d’atm sfera dinàmica p r a la conservació de la fruita, denominat My Fruit Dynamic. El millor sistema de conservació q e of reix u s avantatges espectaculars. En l zona de l’Empordà s’acaba de començar en 24 càmeres amb el sistema ACR, la qual cosa els situa com a pioners a Espanya. S’espera que altre productors de Cat lunya segueixin les seves passes de cara a la temporada de 2016. A Cataluny es cons rva ja la primer collita a l’Empordà mb ACR; l’any vi ent, les pomes es trauran de les càmeres. Vostè és productor de pomes o p res i ncara no ha conta tat amb nosaltres? Aleshores la intr ducció d’ACR a Esp nya es una oportunitat excel·lent perquè ens co egui. Li informarem encantat sobre aquest sistema d’AC dinàmica i li explicarem detalladame t com Van Amerongen treballa conjuntament amb productors d’arreu del món i am socis a Espanya pel q e fa al tema del fred i el se vei tècnic. Posi’s en contacte mb el repr sentant de Van Amerongen a Espanya, tel. +34 622 943 980, e-mail: westerweele@hollandin ovations.es www. t osfera-controlada.co

Per què els nostres sistemes d’AC dinàmica són millors? Control avançat de la respiració, ACR, el nostre sistema d’AC dinàmica, integrat en el nostre sistema de control de My Fruit, controla els nivells d’O2 basant-se en la resposta del producte, en aquest cas les característiques de respiració. A continuació, es resumeix allò que converteix ACR en un sistema únic: 1. ACR és l’únic sistema de control d’AC dinàmica que és completament automàtic. 2. ACR continua controlant dos cops a la setmana si es poden baixar els nivells d’oxigen. 3. ACR està completament integrat a My Fruit com un mòdul de software. 4. Els nostres sistemes d’AC estàndard de My Fruit es poden reestructurar en un sistema ACR. 5. Els sistemes ACR són generalment més barats que altres sistemes dinàmics i requereixen menys manteniment. 6. ACR mesura tota la càmera. Sense muntatges d’estadística poc fiables amb només 6 o 12 pomes. 7. Sense compartiments de pomes en un espai petit, que provoca condensació, pèrdua d’aigua i fongs. 8. ACR reacciona molt més ràpid que la fluorescència, per la qual cosa s’evita la fermentació i l’alteració del sabor. Què fa únics els sistemes de control de My Fruit? 1. Una clara visió de conjunt i un disseny de programari atractiu. 2. Funcionament senzill, per exemple, perquè el programari funciona amb fórmules de condicionament prefabricades. 3. Diverses opcions de seguretat, com la protecció davant de la baixa pressió o la sobrepressió de la càmera. 4. Condicions programables al llarg del temps: AC flex I i II. 5. Prova automàtica d’estanqueïtat: la seva càmera és adequada per a l’emmagatzematge ACR o AC estàndard? 6. Una aplicació gratuïta al seu smartphone per poder controlar les condicions de la càmera i rebre alarmes importants. 7. El programari inclou el control complet del sistema de refrigeració: possibilitat d’integració completa amb AC.

Control of Respiration ACR? Why Advanced Control of Respiration ACR? C n l f p on A R Per què cal triar la tecnologia d’ACR, Advanced Control of Respiration? (Control avançat de la respiració) Why Advanced Control of Respiration ACR? 0 2 level versus respiration rate in Elstar Why Advanced Control of Respiration ACR? Why Advanced ACR? Per què cal triar la tecnologia d’ACR, Advanced Control of Respiration? (Control avançat de la respiració) r què t iar l tecnologia d’ACR, C ntr l f espiration? (Control avançat la respiració) Control of Respirat on CR? 0 2 level versus respiration rate in Elstar R Why Advanced Control of Respiration ACR? Per què l tri r l t l i ’ , Advanced C ntrol of Respiration? ( trol avançat de la respiració) Control of Respiration ACR? 0 2 level versus respiration rate in Elstar Why Advanced Control f Respiration ACR? 2 level versus respiration rate in Elstar h dvanced e r o ACR? 0 2 level versus respiration rate in Elstar Per què cal triar la tecnologia d’ACR, Advanced Control of Respiratio ? (Control avançat de la respiració) RQ - Respiration Quotien L’ (quocient respirat ri) i dica el nivell més 0 2 level versus respiration rate in Elstar RQ - Respiration Quotient L’RQ (quoc ent respiratori) indica el nivell més baix d’O 2 en l’atmosfera dinàmica quan la fruita és a punt de produir alcohol. Quan puja l’RQ, el programari ACR automàticament puja l’O 2 . 0,90 1,00 0 0,90 1,00 en l’ tmo fera dinàmica qua la fruita és punt de prod ir alcohol. Quan puja l’RQ, el programari ACR aut màticament puja l’O 2 . 0,90 RQ - Respiration Quotient L’RQ (quocient respiratori) indica el nivell més baix d’O 2 en l’atmosfera dinàmica quan a fruita és a punt de prod ir alcohol. Quan puja l’RQ, el programari ACR automàticament puja l’O 2 . 0,90 1,00 0 2 level versu respiration rat i Elstar 0,90 1,00 0 2 level versus respiration rate in Elstar 0,80 0,80 baix d’O 2 1,00 RQ - Respiration Quotient L’RQ (quocient respiratori) indica el nivell més baix d’O 2 en l’atmosfera dinàmica quan la fruita és a punt de produir alcohol. Quan puja l’RQ, el programari ACR automàticament puja l’O 2 . 1,00 0 2 level versus respiration rate in Elstar 1,00 0 2 level versus respiration rate in Elst r 0 2 level versus respiration rate in Elstar 2 level versus respiration rate in Elstar 0,90 1,00 0

Estalvi energètic important És possible estalviar una gran quantitat d’energia emmagatzemant els productes sota les condicions d’ACR. Cada cop que es compara un valor d’oxigen mitjà del 0,3 % amb una condició ULO estàndard d’un 1,5 % d’oxigen, es descobreix que la taxa de respiració de la fruita ha baixat un 300 %. En resum, la fruita respira molt més lentament quan els valors d’oxigen són inferiors. Això significa que les pomes produeixen tres vegades menys calor, cosa que redueix enormement els costos de refrigeració. Estalvi energètic important És possible estalviar una gran quantitat d’energia emmagatzemant els productes sota les condicions d’ACR. Cada cop que es compara un valor d’oxigen mitjà del 0,3 % amb una condició ULO estàndard d’un 1,5 % d’oxigen, es descobreix que la taxa de respiració de la fruita ha baixat un 300 %. En resum, la fruita respira molt més lentament quan els valors d’oxigen són inferiors. Això significa que les pomes produeixen tres vegades menys calor, cosa que redueix enormement els costos de refrigeració. Huge Energy savings A lot of energy can be saved by storing products under ACR-conditions. Whenever an aver ge oxygen v lue of 0,3% is compared to a standard ULO-condition of 1.5% oxygen(O), it comes to light that the rate of respiration (breathing) from fruit has declined by 300% (see figure 1). In short, fruit breathes much slower with lower oxygen values. This means that apples produce three times less heat, which results in far lower cooling costs. “My investment in ACR really cuts back my running costs!” Huge E ergy savings A lot of energy can be saved by storing products under ACR-conditions. Whenever an average oxygen value of 0,3% is compared to a standard ULO-condition of 1.5% oxygen(O), it comes to light that the rate of re iration (breathing) from fruit has declined by 300% (see figure 1). In short, fruit breathes much slower with lower oxygen values. This means that apples produce three times less heat, which results in far lower cooling costs. Hug Energy sa ings A lot of energy can be saved by storing products under ACR-conditions. Wh never an average oxygen value of 0,3% is compared to a standard ULO-condition of 1.5% oxygen(O), it comes to light that the rate of respiration (breathing) from frui has declined by 300% (see figure 1). I short, fruit breathes much slower with lower oxygen values. This means that apples produce three times less heat, which r sults in far lower cool ng costs. “My inv stme t i C reall cuts back my running costs!” “La inversió que he fet a ACR ha aconseguit reduir considerablement les despeses d’explotació!” E v e è ic n És possible estalviar una gran quantitat d’ i m em t ls r c sot e di i n ’ACR. Cada cop que e co ara un val r d’oxigen mitjà del 0,3 % a una c ndici U O estàndard d’un 1,5 % d’oxigen, es descobreix que la taxa de respiració de la fruita ha baixat un 300 %. En resum, la fruita respir molt més lent nt qu l ’oxigen són i ri rs Ai ò sign fic que les pomes pro u tr s vegad s meny calor, cosa qu e i no e n l s de r g r ió. Huge E ergy savings A lot of energy can be saved by storing products under ACR-conditions. Whe ever an average oxygen value of 0,3% is compared to a standard ULO-condition of 1.5% oxygen(O), it comes to light that the rate of respiration (breathing) from fruit has declined by 300% (see figure 1). In short, fruit breathes much slower with lower oxygen values. This means that apples produce three times less heat, which results in far lower cooling costs. 1000 6,00 Relation RQ and ethanol “My investment in ACR really cuts back my running costs!” Huge Energy savi g A lot of energy can be saved by storing products under ACR-conditions. Whenever an aver ge oxygen value of 0,3% is c mpared to a standard ULO-condition of 1.5% oxyge (O), i comes to light that the rate of respiration (breathing) from fruit has declined by 300% (see figure 1). In short, fruit breathes much slower with lower oxygen valu . This means that apples produce three times less heat, which results in far lower cooling costs. “My investment i ACR really cuts back my running costs!” Huge Energy savings A lot of energy can be saved by storing products under ACR-co ditions. Whenev r an average oxygen value of 0,3% is compared to a standard ULO-condition of 1.5% oxygen(O), it comes to light that the rate of respiration (bre thing) from frui has declined by 300% (see figure 1). I short, fruit breathes much slower with lower oxygen values. This means that apples p oduce thr e times less heat, hich r sults in far lower cooling costs “M inv stment in ACR r ally c ts bac ru i g costs!” “La inversió que he fet a ACR ha aconseguit reduir considerablement les despeses d’explotació!” “L inversió que he f t a ACR ha aconseguit reduir considerablement ses d’explotació!” Estalvi energètic important É possible estalviar una gr quantitat d’energia mmagatzem t els productes sota les condicions d’ACR. Cad cop qu es compara un valor d’oxigen mitjà del 0,3 % amb una condició ULO stàndard d’un 1,5 % d’oxigen, es descobreix que la taxa de respiració de la fruita ha aixat un 300 %. En r um, la fruita respira molt més lentament quan els v lors d’oxig n són inferiors. Això significa que les pomes pr dueixen tres vegades menys calor, cosa que redueix enormement els costos de refrigeració. Huge E ergy savings A lot of energy can be saved by storing products under ACR-conditions. Whenever an average oxygen value of 0,3% is compared to a standard ULO-condition of 1.5% oxygen(O), it comes to light that the rate of respiration (breathing) from fruit has declined by 300% (see figure 1). In short, fruit breathes much slower with lower oxygen values. This means that apples produce three times less heat, which results in far lower cooling costs. 1000 900 RQ value Ethanol 6,00 Relation RQ and ethanol “My investm nt in ACR really cuts back y run ing costs!” Huge Energy saving A lot of energy can be saved by storing products under ACR-conditions. Whenever an ave age oxygen value of 0,3% is compared to a standard ULO-condition of 1.5% oxygen(O), it comes to light that the rat of re iration (breathing) fr m frui has declined by 300% (see figure 1). In short, fruit breathes much slower with lo er oxygen values. This means that apples produce thre times less heat, which result in fa lower cooling co ts. Relation R and ethanol “My investment in ACR really cuts b c r n ing costs!” Hug Energy avi gs A lot of energy can be saved by storing products under ACR-conditions. When ver an average oxygen value of 0,3% is compared to a standard ULO-condition of 1.5% oxygen(O), it comes to light that the rate of spiration (breathing) from frui has declined by 300% (see figure 1). In short, fruit breathes much slower with lower oxygen values. This means that apples produce three times less heat, which r sults in far lower cooling costs Relation RQ and ethanol “My investment in ACR really cuts back my running costs!” “ a i v rsi f t h conseguit reduir considerablement les despeses d’explotació!” Estalvi energètic important És possible estalviar una gran quantitat d’energia emmagatzemant els productes sota les condicions d’ACR. Cada cop que es compara un valor d’oxigen mitjà del 0,3 % amb una co dició ULO estàndard d’un 1,5 % d’oxigen, es des br ix que la t xa e respiració de la fruita ha baixat un 300 %. En resum, la fruita respira molt més lentament quan el valors d’oxigen són inferiors. Això significa que l s pomes produeixen tres vegades menys calor, cosa que redueix enormement els costos de refrig ració. Huge E ergy savings A lot of energy can be saved by storing products under ACR-conditio s. Whenever an average oxygen value f 0,3% is compared to standard ULO-conditio of 1.5% oxyge (O), it comes to light that the rate of respiratio (breathing) from fruit has decline by 300% (se figure 1). In short, fruit breathes much slower with lower oxygen valu s. This m ans that apples pr duce three imes less h , which results in far lower cooling costs. 1000 900 RQ value Ethanol 800 5,00 6,00 elation RQ and ethanol “My investment in ACR really cuts back my running costs!” Hug E ergy savings A l of nergy can be ved by storing products under ACR-conditions. Whenever an av rage oxygen valu of 0,3% is compar d to standard ULO-co dition of 1.5% oxygen(O), it comes to light that the rate o r iration (breathing) from fruit ha declined by 300% (see figure 1). In short, frui breath s much sl wer with lower oxyg n values. This m ans that apples produc three times les heat, which results in far lower cooling costs. Relation RQ and ethanol “My investment i ACR really cuts back my running costs!” Hug En rgy s vi gs A lot of energy can be saved by storing products under ACR-c ditions. Whenever an average oxygen v lue f 0,3% is compared t a standard ULO-condition of 1.5% oxyge (O), it comes to light that the rat of resp ration (br athing) from fruit as declin d by 300% (see figure 1). I short, fruit breathes much slower with lower oxygen valu s. This means that apples produce thr e time less h at, which results in far lower co ling costs Relation RQ and ethanol “ i stm t i CR r ll cuts c my ru ni c sts!” “La inversió que he fet a ACR h aconseguit reduir considerablement les despeses d’explotació!” 1000 900 6,00 Relation RQ and ethanol Relation RQ and ethanol Relation RQ and ethanol Relation RQ and ethanol Relation RQ and ethanol “My investment in ACR really cuts back my running costs!” 900 1000 6,00 5,00 5,00 6,00 6,00 5

0,80 0,80 0,90

0,90

0,20 2 consumption (ml * kg -1 * h -1 ) 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 2 consumption (ml * kg -1 * h -1 ) 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0 2 consumption (ml * kg -1 * h -1 ) 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0 2 consumption (ml kg -1 * h -1 ) 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 2 consumption (ml * kg -1 * h -1 ) 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 2 consumption (ml * kg -1 * h -1 ) 0,30 2 consumption (ml * kg -1 * h -1 ) 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 2 consumption (ml * kg -1 * h -1 ) 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,70 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,80 0,20 0,80 0 0

0 0

0 0

0

(%)

ACR ofereix alertes anticipades L’objectiu dels sistemes d’emmagatzematge dinàmics en general és emmagatzemar productes amb el mínim valor d’oxigen possible, la qual cosa requereix un sistema amb un nivell elevat de seguretat. Alguns sistemes utilitzen el mesurament d’alcohol com a indicador de la propera fermentació. Però, en realitat, no volem mesurar gens d’alcohol. ACR duu a terme el mesurament de manera que té la capacitat de reaaccio- nar, fins i tot abans que el producte comenci a produir alcohol. En la il·lustració 2, es mostra un exemple real: un nivell d’oxigen inferior crea un valor d’RQ superior, però no produeix alcohol. Amb un 0 % d’oxigen (no es mostra a la taula), el valor de QR augmentarà de manera infinita. Això dóna com a resultat un valor d’alcohol superior a 1000 ppb (parts per bilió). ACR ofereix aler es anticipades L’objectiu dels sistemes d’emmagatzematge dinàmics en general és emmagatzemar productes amb el mínim valor d’oxigen possible, la qual cosa requereix un sistema amb un nivell elevat de seguretat. Alguns sistemes utilitzen el mesurament d’alcohol com a indicador de la propera fermentació. Però, en realitat, no volem mesurar gens d’alcohol. ACR duu a terme el mesurament de manera que té la capacitat de reaaccionar, fins i tot abans que e producte comenci a produir alcohol. En la il·lustració 2, es mostra un exemple r l: un nivell d’oxigen nferior crea un valor d’RQ superior, però no produeix alcohol. Amb un 0 % d’oxigen (no s mostra a la taula), el valor de QR augmentarà de manera infinita. Això dóna com a resultat un val d’alcohol superior a 1000 ppb (parts per bilió). ACR gives early warnings The aim of ‘Dynamic storage systems’ is to store products at the lowest possible oxygen value. This requires a lot of security for a storage system. Some systems use the measurement of alcohol as an indicator for upcoming fermentation. But as a matter of fact, we actually do not want to measure any alcohol at all. ACR measures in such a way that it is able to react, way before the product even starts the production of alcohol. In figure 2, a r al-life example is shown: A lower oxyg n level creates a higher RQ-value, but no alcohol is produc d. With 0% oxygen (not shown in the tabl ), the RQ-value will rise infinitely. This results into n alcoh l value of mor than 1000 ppb (parts per billion). “ACR has proven to be reliable. No nonsense or assumptions, just facts” ACR gives early warnings The aim of ‘Dynamic storage systems’ is to store products at the lowest possible oxygen value. This requires a lot of security for a storage system. Some systems use the measurement of alcohol as an indicator for upcoming fermentation. But as a matter of fact, we actually do not want to measure any alcohol at all. ACR measures in such a way that it is able to react, way before the product even starts the production of alcohol. In figure 2, a real-life example is shown: A lower oxygen level creates a higher RQ-value, but no alcohol is produced. With 0% oxygen (not shown in the table), the RQ-value will rise infinitely. This results into an alcohol value of more than 1000 ppb (parts per billion). Figure 1. Lower oxygen values result in lower respiration rates (Elstar apples). The trendline which is shown above is just indicative. “ACR has proven to be reliable. No nonsense or assumptions, just facts” ACR gives early warnings The aim of ‘Dynamic storage systems’ is to store products at the lowest possible oxygen value. This requires a lot of security for a storage system. So e systems use the measure ent of alcohol as an indicat r for upcoming ferment ion. But as a matter of fact, we actually do n t want to easure any alcohol at all. ACR measures in such a way that it is able to react, way before the product even starts the pr duction f alcohol. In figure 2, a real-life example is shown: A lower oxygen level creates a higher RQ-value, but no alcohol is prod ced. ith 0% oxygen (not sho n in the t ble), the RQ-value will rise infinitely. This results into an alcohol value of mor than 1000 ppb (parts per billion). 2 Figure 1. Lower oxygen values result in lower respiration rates (Elstar apples). The trendline which is shown above is just indicative. “ACR has proven to be reliable. N se s or ass ti s, j st f cts” Il·lustració 1. Reduint l’ O 2 a la càmera causa que es baixa la respiració de la fruita. En continuar-se reduint l’O 2 la fruita comença a fermentar i produeix CO 2 i alcohol. El sistema ACR mesura la respiració i l’RQ a la càmera frigorífica, tenint en compte la resposta de tota la fruita a la càmera. ACR ofereix alertes anticipades L’obje tiu dels sistemes d’emmagatzematge dinàmics en general és emmagatzemar productes amb el mínim valor d’oxigen possible, la qual cosa requereix un sistema amb un nivell elevat de segur tat. Alguns sistemes utilitzen el mesurament d’alcohol com a indicador de la propera fermentació. Però, en realitat, no volem mesurar gens d’alcohol. ACR duu a terme el mesurament de manera que té la capacitat de reaaccionar, fins i tot abans que el producte comenci a produir alcohol. En la il·lustració 2, es mostra un exemple real: un nivell d’oxigen inferior crea un valor d’RQ superior, però no produeix alcohol. Amb un 0 % d’oxigen (no es mostra a la taula), el valor de QR augmentarà de manera infinita. Això dóna com a resultat un valor d’alcohol superior a 1000 ppb (parts per bilió). ACR gives arly warnings The aim of ‘Dynamic storage systems’ is to store products at the lowest possible oxygen value. This requires a lot of security for a storage system. Some systems use the measurement of alcohol as an indicator for upcoming fermentation. But as a matter of fact, we actually do not want to measure any alcohol at all. ACR measures in such a way that it is able to react, way before the product even starts the production of alcohol. In figure 2, a r al-life example is shown: A lower oxygen level creates a higher RQ-value, but no alcohol is produc d. With 0% oxygen (not shown in the table), the RQ-value will rise infinitely. This results into an alcoh l va ue of more than 1000 ppb (parts per billion). “ACR has proven to be reliable. No nonse se or assumptions, just facts” ACR gives early warnings The aim of ‘Dynamic stor ge systems’ is to store products at the lowe t possible oxygen value. This requires a lot of security for a storage system. Some sy t ms se the measurement of alcohol as an indicator for up ming fermentation. But as a matter of fac , we actually do not want to measure any alcohol at all. ACR asures in such a way that it is able to react, way before the product even starts the production of alcohol. In figure 2, a real-life example is shown: A lower xygen level creates a high r RQ-value, but no alcohol is produced. With 0% oxygen (not shown in the table), the RQ-value will rise infinitely. This results into an alcohol v lue of more than 1000 ppb (parts per billio ). 0,00 0,0% 0,2% 0,4% 0,6% 0,8% 1,0% 1,2% 0 2 (%) Figure 1. Lower oxyg n values result in l er respiration rates (Elstar apples). The trendline which is shown above is just indicative. “ACR has proven to be reliable. No nonsense or a sumptions, just facts” ACR gives early warni gs The aim of ‘Dynamic storage systems’ is to store products at the lowest possible oxygen value. This requires a lot of security for a s orage system. Some systems use the measurement of alcohol as an indicat r for upcoming fermentation. But as a matter of fact, we actually do n t want to measure any alcohol at all. ACR measu es in such a way that it is able to r act, way before the product even starts the pr duction f alcohol. In figure 2, a r al-life example is shown: A lower xygen level creates a higher RQ-value, but no alcohol is prod ced. With 0% oxygen (not shown in the table), th RQ-value will rise infinit ly. This resul s into an a cohol value of more than 1000 ppb (parts per billion). 0,0 0,0% 0,2% 0,4% 0,6% 0,8% 1,0% 1,2% 0 2 (%) Figure 1. Lower oxyge values result in lo er respiration rates (Elstar apples). The trendline which is shown above is just indicative. “ACR has proven to be reliable. No nonsense r assum ti ns, just facts” Il·lustr ció 1. Reduint l’ O 2 a la càmera causa qu es baixa la respiració de la fruita. En contin ar-se reduint l’O 2 la fruita co ença a ferment r i produeix CO 2 i alcohol. El sistema ACR m sura la r spi ació i l’RQ a la càmera frigorífica, tenint en compte la resposta de tota la fruita a la càmera. ACR ofereix alertes anticipades L’objectiu dels sistemes d’emmaga zematge dinàmics en general és em agatzemar productes amb el mínim valor d’oxigen ossible, la qual cosa requereix un sistema amb un nivell elevat de seguretat. Alguns sistemes utilitzen el mesurament d’alcohol com a indicad r de la propera fermentació. Però, en realitat, no volem mesurar gens d’alcohol. ACR duu a terme el mesurament de manera que té la capacitat de reaaccionar, fins i tot abans que el producte comenci a produir alcohol. En la il·lustració 2, es mostra un exemple real: un nivell d’oxigen inferior crea un valor d’RQ superior, però no produeix alcohol. Amb un 0 % d’oxigen (no es mostra a la taula), el valor de QR augmentarà de manera infinita. Això dóna com a resultat un valor d’alcohol superior a 1000 ppb (parts per bilió). ACR gives early warnings The aim of ‘Dynamic storage systems’ is to store products at the lowest possible oxygen value. This requires a lot of security for a storage system. Some systems use the measurement of alcohol as an indicator for upcoming fermentation. But as a matter of fact, we actually do not want to measure any alcohol at all. ACR measures in such a way that it is ble t react, way before the product even starts the production of alcohol. In figure 2, a real-life example is shown: A lower oxygen level creates a higher RQ-value, but no alcohol is produced. With 0% oxygen (not shown in the table), the RQ-value will rise infinitely. This results into n alcoh l a ue of more than 1000 ppb (p rts per billion). “ACR h s proven t be reliable. No non ense or assumpt ons, just facts” ACR gives early warnings The aim of ‘Dynamic storage syst ms’ is to st re products at the lowe possible oxygen value. This requires a lot of securi y for a storage system. Some sy t ms use the measurement of lcohol as an indica or for upcoming fer enta i n. But as matter of fact, we actually do not want to measure ny alcohol at all. ACR m asures in such a way that it i a le t react, way before th product even starts he production of alcohol. In figure 2, a real-life example is shown: A low r oxygen level creates a high r RQ-value, but no alcohol s produced. With 0% oxygen ( ot shown in the tab e), the RQ-value will rise infinitely. T is results into an alcohol v lue of more than 1000 ppb (parts per billion). 0,00 0,0% 0,2% 0,4% 0,6% 0,8% 1,0% 1,2% 0 2 (%) Figure 1. Lower oxygen values result in lower respiration rates (Elstar apples). The trendline which is shown above is just indicative. “ACR has proven to be r liable. No non ense or assumptio s, j st fact ” ACR gives early warnings T e aim of ‘Dynamic torage systems’ is to stor products at the lo est possibl oxygen value. This requires a lot of security for a s rage system. Some systems use the measurement of alcohol as a indicat r for upcoming ferment tion. But as a matter of fact, we actually do n t want to measure any alcohol t all. ACR measures in such a way that it is bl to r act, way before the product even st rts the production of alcohol. In figure 2, a real-life exampl is shown: A lower oxygen level creates a higher RQ-v lue, but no a cohol is produced. With 0% oxygen (not shown in the tab e), the RQ-value will rise infinitely. This results into an alcohol v lue of more than 1000 ppb (parts per billion). 0,00 0,0% 0,2% 0,4% 0,6% 0,8% 1,0% 1,2% 0 2 (%) Figure 1. Lower oxygen values result in lower respiration rates (Elstar apples). The tr dline which is shown above is just indicative. “ACR has proven to be reliable. No non ense or assumpt ons, just facts” Il·lustració 1. Reduint l’ O 2 a la càmera c usa que es baixa la respiració de la fruita. En continuar-se reduint l’O 2 la fruita comença a fermentar i produeix CO 2 i alcohol. El sistema ACR mesura la respiració i l’RQ a la càmera frigorífica, t nint en compte la resposta de tota la fruita a la càmera. ACR ofereix alerte anticipades L’objectiu dels sistem s d’emmagatzematge dinà ics en general és mmagatzemar productes amb el mínim valor d’ox gen possible, la qual cosa requereix un si tema amb un ivell el vat de seguretat. Alguns sis em s utilitzen el m surament d’al ohol com a in icador de la prop ra f rmentació. Però, n realitat, no volem mes ra gens d’alc hol. ACR duu a terme el esurament de manera que té la cap citat de reaaccionar, fins i tot bans que l pro ucte com nci a pr duir alcohol. E la il·lustració 2, es m stra un ex mple real: un nivell d’oxigen infe ior crea un valor d’RQ superi r, però no produeix alcohol. Amb un 0 % d’oxige (no es m stra a la taul ), el v lor de QR ugm tarà de manera infinita. Això dóna com resultat un val r d’alcohol superior 1000 ppb (p rts r bilió). ACR gives early warnings The aim of ‘Dynamic storage systems’ is to store products at h lowest p ssibl oxygen value. This requires a lot of security for a storage system. Some systems use the measurement of alcohol as an indicator for upcoming fermentation. But as a matter of fac , w actually do not wa t to measur any alcohol at al . ACR m asures in such a way that it is a l to react, way b fore the prod t even starts the producti n of alc hol. In figure 2, a r al-life example is shown: A lower oxygen level creates a hi her RQ-v lue, but no alcohol is produc d. With 0% oxygen (not shown in he table), he RQ-valu will rise infinitely. Th s re ults into n alcohol a u of more tha 1000 ppb (parts per illion). Figure 1. Lower oxygen values result in lower respiration rates (Elstar apples). The trendline which is shown above is just indicative. “ACR has pr ven to b r li ble. No nonsense or assumptions, just facts” ACR gives early warnings The im o ‘Dynamic sto ge systems’ is to store products at th lowest possible oxygen value. This requires a lot of security for a storage system. Some system use the measurement of alcohol as an indicator for upcoming fermentation. But as a matter of fact, we actually do not want to measure any alcohol t all. ACR easures in such a way that it is able to react, way before th prod ct even s arts the production of alcohol. In figure 2, a real-life exam le is sh wn: A lower oxygen level creates a hi her RQ-value, but no alcohol is produc d. With 0% oxygen (not shown in the table), the RQ-value will rise infinitely. Thi results into an alcohol l of more tha 1000 ppb (parts per billio ). 0,00 0,0% 0,2% 0,4% 0,6% 0,8% 1,0% 1,2% 0 2 (%) Figure 1. Lower oxygen values result in lower respiration rates (Elstar apples). The trendline which is shown above is just indicative. “ACR has proven to be reliable. No nonsense or assumptions, just facts” ACR gives e rly rnings The aim of ‘Dyn mic storage s stems’ is to store products at th lowest p ssible oxygen value. This requir s a lot f security for a storage syste . Some sys ems use th mea urement of alcohol as an indicat r for upcoming f rment tion. But as a matter of fact, we actu lly do not want to m asure any alcohol at all. ACR meas res in such a way that it is ble to r act, way before the produ t eve starts the pr duction of alcohol. In figure 2, a real-lif example is shown: A lower oxygen level cre tes a high r RQ-value, but no alcohol is pr d ced. With 0% oxygen (not shown in the t bl ), the RQ-valu will rise infinitely. This results i to an alc hol valu of more than 1000 ppb (parts per illio ). 0,00 0,0% 0,2% 0,4% 0,6% 0,8% 1,0% 1,2% 0 2 (%) Figure 1. Lower oxygen values result in lower respiration rates (Elstar apples). The trendline which is shown above is just indicative. “ACR has pr ven to be reliable. N onsens or assumptions, j st facts” Il·lustració 1. Reduint l’ O a la càmera causa que es baixa la respi ació de la fruit . En continuar- e reduint l’O 2 la fruita comença a fermentar i produeix CO 2 i alcohol. El sistem ACR mesura la respiració i l’RQ a la càmera frigorífica, tenint en compte la resposta de tota la fruit a la càm ra. 0 0 0 2 Figure 1. Lower oxygen values result in lower respiration rates (Elstar apples). The trendline which is shown above is just indicative. 0,00 0,0% 0,2% 0,4% 0,6% 0,8% 1,0% 1,2% 0,00 0,0% 0,2% 0,4% 0,6% 0,8% 1,0% 1,2% 2 (%) Figure 1. Lower oxygen values result in l er respiration rates (Elstar apples). The trendline which is shown above is just indicative. 0,10 0,10 Figure 1. Lower oxygen values result in lower respiration rates (Elstar apples). The trendline which is shown above is just indicative. (%) (%) 0,10 0,10 0 2 (%) 0,10 0,10 0 (%) 0,20 0,20 2 2

RQ value Ethanol RQ value Ethanol RQ value Ethanol RQ value Ethanol RQ value Ethanol

800 1000 800 1000 800 1000 7

RQ value Ethanol

700 900

4,00

3,00 3,00 4,00 5,00 4,00 4,00 5,00 5,00 4,00 6,00

100 300 100 400 300 1 0 300 200 0 300 500 300 500 2 400 200 400 200 200 700 900 700 900 6 900 800 600 800 600 800 5 700 500 700 500 700 400 600 400 600 400 600 3 500 100 100 200 0

5,00

600 800

3,00

500 700

4,00

400 600

4,00 3 RQ value

1,00 RQ value RQ value 2,00 RQ value 2,00 2,00 1 3,00 1,00 2,00 RQ value RQ value 4,00 RQ value 2,00 2,00 3,00 3,00 2,00 3,00

300 500

Ethanol (alcohol, ppb)

Ethanol (alcohol, ppb) Ethanol (alcohol, ppb) Ethanol (alcohol, ppb)

200 400

1,00 RQ value

100 300

Ethanol (alcohol, ppb)

Ethanol (alcohol, ppb) Ethanol (alcohol, ppb) Ethanol (alcohol, ppb)

0,00

0

0,00 0,00 1,00 0,0 1,00 0 2,00

200

1,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

0,0 0,0

0,2 0,2

0,4 0,4

0,6 0,6

0,8 0,8

1,0 1,0 100

0

(%)

2

1,00

0 0 0

(%) (%) (%) 0,6

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

2 2

0,00

0

Figure 2. Incase oxygen levels are lowered down from 1,0% to 0.15%, the RQ-value will increase rapidly. And still, no alcohol production at all. For this reason, RQ is the perfect and early indicator for fermentation. 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Figure 2. Incase oxygen levels are lowered down from 1,0% to 0.15%, the RQ-value will increase rapidly. And still, o alc h l production at all. For this reason, RQ is the perfect and early indicator for fermentation. 0,00 0 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Figure 2. Incase oxygen levels are lowered down from 1,0% to 0.15%, the RQ-value will increase rapidly. And still, no alcohol production at all. For this reason, RQ is the perfect and early indicator for fermentation. Figure 2. Incase oxygen levels are lowered down from 1,0% to 0.15%, the RQ-value will increase rapidly. And still, no alcohol production at all. For this reason, RQ is the perfect and early indicator for fermentation. 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 0 2 (%) Figure 2. Incase oxygen levels are lowered down from 1,0% to 0.15%, the RQ-value will increase rapidly. And still, no alcohol production at all. For this reason, RQ is the perfect and ea ly indic tor f r fermentation. Il·lustració 2. En cas que els nivells d’oxigen baixin de l’1,0 % al 0,2 % l valor de QR augmentarà ràpidament. Però la fruita enc a seguirà sense que es produeixi etanol. Per aquest motiu, el QR és l’’indicador anticipat perfecte de la fermentació Figure 2. Incase oxygen levels are lowered down from 1,0% to 0.15%, the RQ-value will increase rapidly. And still, no alcohol production at all. For this reason, RQ is th perfect and early indicator for fermentati . Figure 2. Incase oxygen levels are lowered down from 1,0% to 0.15%, the RQ-value will increase rapidly. And still, no alcohol production at all. For this reason, RQ is th perfect and early indicator for fermentati . 0,0 0,2 0,4 0,8 1,0 0 2 (%) Figure 2. Inc se oxygen levels are lowered down from 1,0% to 0.15%, the RQ-value will increase rapidly. And still, no alcohol production at all. For this reason, RQ is the perfect and early indicator for fermentatio . Il·lustració 2. En cas que ls nivells d’oxigen baixin de l’1,0 % al 0,2 % el valor de QR augmentarà ràpidament. Però la fruita encara se uirà sense que es produeixi etanol. Per aquest motiu, el QR és l’’indicador anticipat p fecte d la fermentació Figure 2. Incase oxygen levels are lowered down from 1,0% to 0.15%, the RQ-value will increase rapidly. And still, no alcohol production at all. For this reason, RQ is the perfect and early indicator for fermentation. Figure 2. Incase oxygen levels are lowered down from 1,0% to 0.15%, the RQ-value will increase rapidly. And still, no alcohol production at all. For this reason, RQ is the perfect and early indicator for fermentation. Il·lustració 2. En cas que els nivells d’oxigen baixin de l’1,0 % al 0,2 % el valor de QR augmentarà ràpidament. Però la fruita enca a seguirà sense que es produeixi etanol. Per aquest motiu, el QR és l’’indicador anticipat perfecte de la fermentació Figure 2. Incase oxyg n l vels are lowered d wn from 1,0% to 0.15%, the RQ-value will increase rapidly. And still, o alcohol production at all. For this reason, RQ is the p rfect and early indicator for fermentation. Figure 2. Incase oxyg n l vels are lowered down from 1,0% to 0.15%, the RQ-value will increase rapidly. And still, no alc hol production at all. For this reason, RQ is the perfect and early indicator for fermentation. Il·lustració 2. En cas que els nivells d’oxigen baixin de l’1,0 % al 0,2 % el valor d QR augmentarà ràpidam nt. Però la fruita enc ra seguirà sen e que es produeixi etanol. Per aquest motiu, el QR és l’’indicador anticipat perfecte de la fermentació 0,00 0,00 0 0 0 0 2 (%) (%) 2 100 2

Prevenció de l’escaldat Els productes antiescaldats, com la DPA (difenilamina), estan prohibits en molts països. No obstant això, hi ha una alterna- tiva perfecta: l’emmagatzematge amb un nivell baix d’oxigen. Per normal general, les pomes s’han d’emmagatzemar en un entorn amb un nivell baix d’oxigen del 0,6 % per tal d’evitar l’escaldat. El sistema ACR és perfecte per crear aquest entorn. Prevenció de l’escaldat Els productes antiescaldats, com la DPA (difenilamina), estan prohibits en molts països. No obstant això, hi ha una alternativa perfecta: l’emmagatzematge amb un nivell baix d’oxigen. Per normal general, les pomes s’han d’emmagatzemar en un entorn amb un nivell baix d’oxigen del 0,6 % per tal d’evitar l’escald t. El sistema ACR és perfecte per crear aquest entorn. Prevention of Scald Anti-scald products, like DPA (di-fenyl amine) are forbidden in a lot of countries. A perfect alternative however, is low oxygen storage. As a rule of thumb, apples need to be stored in a low oxygen environment of 0,6% in order to prevent scald. The ACR system is perfectly suitable for creating this environmen . Better quality during shelf life 20 years of research on the effect of ACR storage on the quality of apples during shelf life has shown that extremely low oxygen (<0.6%) results in retention of firmness and color. Even after two weeks of storage at 18°C, the positive effects of ACR will still be visible. “Storage a ove 1.5%, that’s a recipe for scald!” Prevention of Scald Anti-scald products, like DPA (di-fenyl amine) are forbidden in a lot of countries. A perfec alternative how ver, is low oxygen stora . As a r le of thumb, apples need to be stored in a low oxygen environment of 0,6% in order to prevent scald. The ACR system is perfectly suitable for creating this environment. Better quality during shelf life 20 years of research on the effect of ACR storage on the quality of apples during shelf life has shown that extremely low oxygen (<0.6%) results in retention of firmness and color. Even after two weeks of storage at 18°C, the positive effects of ACR will still be visible. “Storage above 1.5%, that’s a recipe for scald!” Pr vention of Sc ld Anti-scald products, like DPA (di-fenyl amine) are forbidden in a lot of countries. A p rfect alternative however, is low oxygen storage. As a rule of thumb, apples need to be stored in a low oxygen environment of 0,6% in order to prevent scald. The ACR system is perfectly suitable for creating this environ ent. Bett r quality during shelf life 20 years of research on the effect of ACR storage on the quality of apples during shelf life has shown that extremely low oxygen (<0.6%) results in retention of fir ness and color. Even after two weeks of storage at 18°C, the positive effects of ACR will still be visible. “Storage above 1.5%, that’s a recipe for scald!” “La fórmula per evitar l’escaldat és un emmagatzematge per sobre de l’1,5 %!” Més qualitat durant el temps de conservació de la fruita P v nc ó de l’e al a Els productes antiescaldats, com a DPA (difenilamina), estan prohibits n molts ïsos. o obs a t ai ò, hi a una alternativa perfecta: l’emmagatzematge amb un nivell baix d’oxigen. Per normal general, les pomes s’han d’emmagatzemar en un e tor am n i l baix ’o ge l 0,6 % per tal d’evitar l’ s aldat. El si tema ACR és perfecte per crear aqu st entorn. Prevention of Scald Anti-scald products, like DPA (di-fenyl amine) are forbidden in a lot of countries. A perfect alternative however, is low oxygen storage. As a rule of thumb, apples need to be stored in a low oxygen environment of 0,6% in order to prevent scald. The ACR system is perfectly suitable for creating this environment. Better quality during shelf life 20 years of research on the effect of ACR storage on the quality of apples during shelf life has shown that extremely low oxygen (<0.6%) results in retention of firmness and color. Even after two weeks of storage at 18°C, the positive effects of ACR will still be visible. “Storage above 1.5%, that’s a recipe for scald!” “The remarkable longer shelf life with ACR offers big advantages for my customers”. Prevention of Scald Anti-scald products, like DPA (di-f nyl amine) are forbidden in a lot of count ies. A perfec alternative however, is low oxygen stora . As a rule of thumb, apples need t be stored in a low oxyg n environment of 0,6% in order o prevent scald. The ACR system is perfectly suitable for creating this environment. Better quality during shelf life 20 years of research on the effect of ACR torage on the qua ity of apples during shelf life has shown that extremely low oxygen (<0.6%) results in retention of firmness and color. Even after two weeks of storage at 18°C, the positive effects of ACR will still be visible. “Storage above 1.5%, that’s a recipe for scald!” Preventi n of Scald A ti-scald products, like DPA (di-fenyl amine) are forbidden in a lot of countries. A perfect alternative however, is low oxygen storage. As a rule of thumb, apples need to be stored in a low oxygen environment of 0,6% in order to prevent scald. The ACR system is perfectly suitable for creating this environment. Better quality during shelf life 20 years of research on the effect of ACR storage on the quality of apples during shelf life has shown that extremely low oxygen (<0.6%) results in retention of firmness and color. Even after two weeks of storage at 18°C, the positive effects of ACR will still be visible. “ tor ge a ove 1.5 , that’s a recip for scal !” “La fórmula per evitar l’escaldat és un emmagatzematge per sobre de l’1,5 %!” Més qua itat durant el temps de conservació de la fruita “La fórmula per evitar l’escal at és un emmagatz matge per sobre de l’1,5 %!” Prevenció de l’escaldat Els productes antiescalda s, com la DPA (difenilamina), stan prohibits en molts països. No obstant això, ha una alternativa perfecta: l’emmagatzematge amb un nivell baix d’oxigen. Per normal eneral, les pomes s’han d’emmagatzemar en un entorn amb un nivell baix d’ xigen del 0,6 % per tal d’evitar l’escaldat. El sistema ACR és erfecte per crear aquest ntorn. Vint anys d’investigació sobre l’efecte de l’emmagatzematge dinàmic sobre la qual tat de les pomes durant el temps de conservació han demostrat que una Anti-scald products, like DPA (di-fenyl amine) are forbidden in a lot of countries. A perfect alternative however, is low oxygen storage. As a rule of thumb, apples need to be stored in a low oxygen environment of 0,6% in order to prevent scald. The ACR system is perfectly suitable for creating this environment. Better quality during shelf life 20 years of research on the effect of ACR storage on the quality of apples during shelf life has shown that extremely low oxygen (<0.6%) results in retention of firmness and color. Even after two weeks of storage at 18°C, the p sitive effects of ACR will still be visibl . “Storage above 1.5%, tha ’s a recipe for scald!” “The remarkable longer shelf life with ACR off rs big advantages for y customers”. Prevention of Sc ld Anti-scald products, like DPA (di-fen l amine) are forbidden in lot of countries. A perfect alt rnative however, is low oxygen s orag . As a r le of humb, apples n ed to be stored in a low oxyg n environment f 0,6% in order to prevent scald. The ACR sys em is p rfectly s itabl for cre ting this envi onment. Better quality during sh lf life 20 years of resea ch on the effect of ACR storage on the quality of apples during shelf li e has shown that extremel l w oxygen (<0.6%) results in retention of firmness and c lor. Even after two weeks f storage at 18°C, the positive effects of ACR will still be visibl . “Storage above 1.5%, ha ’s r cipe for scald!” P evention of Scald Anti-scald pr ducts, like DPA (di-fenyl amine) are forbidden in a lot of countries. A erfect alternative however, is low oxygen storage. As a rule of thumb, apples need to be stor d in a low oxygen of 0,6% in order to prevent scald. The ACR system is perfectly suitable for creating this environment. B tt r quality during shelf life 20 years of research on the effect of ACR storage on the quality of appl s during sh lf lif has shown that extremely l w oxygen (<0.6%) resu t n retent on of firmness and color. Even after two weeks of storage at 18°C, the positive effects of ACR will still be visibl . “St r g ove 1.5 , that’s a reci e for scald!” “La fórmula per evitar l’escaldat és un emmagatz matge per sobre de l’1,5 %!” Més qualitat durant el temps de conservació de la fruita Prevenció de l’e caldat Els productes antiescaldats, com la DPA (difenilamina), estan prohibits en molts països. No obstant això, hi ha una alternativa perfecta: l’emmaga zematge amb un nivell baix d’oxigen. Per normal general, les p mes s’han d’emmagatzemar en un entorn a b un niv ll b ix ’oxigen d l 0,6 % per t l d’evitar l’escaldat. El sistema ACR és p rfecte p r crear aqu st entorn. Vint a y d’investigació sobre l’efecte de l’emmagatzematge dinàmic sobre la qualitat de les pomes durant l te ps de conserv ció han demostrat que una Anti-scald products, like DPA (di-fenyl amine) are forbidden i a l t of countries. A perfect alternative however, is low oxyg n storage. As a rule of thumb, appl s n ed to b stored in low oxyg n environment of 0,6% in order to prevent scald. The ACR system is perfectly suitable for reating this environment. Better quality during shelf life 20 y ars of research on the effect of ACR storage on the quality f apples during shelf life has shown that extremely l w oxygen (<0.6%) results in retention of firmness and color. Even after two weeks of storage at 18°C, he p sitive effects of ACR will still be visibl . “Storage above 1.5%, that’s a recip for scald!” “The remarkabl longer shelf life with ACR offers big advantages for my customers”. Preven ion of Sc ld Anti-scald products, like DPA (di-f yl amine) are forbidden in a lot of countries. A perfec alternative however, is low oxygen storag . As a rule of thumb, apples n ed t be stor d in low oxygen environment of 0,6% in order to prevent scald. The ACR system is perfectly suitable for creating this environment. Better quality during shelf life 20 years of research on the effect of ACR storage on the quality of apples during shelf life has shown that extr mely low oxygen (<0.6%) r sults in retentio of firmn ss and col r. Even after two weeks of storage at 18°C, the positive effects of ACR will still be visible. “Storage above 1.5%, that’s a recipe for scald!” Prev tion of Scald Anti-scald products, like DPA (di-fenyl amine) are forb dden i a l t of countries. A perfect alternativ however, is low oxygen sto ag . As a rul f thumb, apples ne d to e stor d in a low oxyg n environment of 0,6% in order to prevent scald. Th ACR system is perfectly suitable for creating this environm nt. Better quality uring sh lf life 20 y ars of research on the effect of ACR storage the quality appl s during shelf life has shown that extr mely low oxygen (<0.6 ) results in retentio of firmne s and color. Ev n after t o weeks of torage at 18°C, th posi ive effects of ACR will till be visible. “Stor ge a o e 1.5%, that’s a recipe for scald!” “La fórmula per evitar l’escaldat és un emmagatzematge per sobre de l’1,5 %!” Més qualitat durant el t mps de conservació de a fruita

ACR and firmness retention ACR and firmness retention / 2,5% CO 2

At harvest

1,2% 0 1,2% 0

At harvest At harvest 1,2% 0 2 2

/ 1% CO 2

/ 2,5% CO 2 / 1% CO 2 / 2,5% CO 2 / 2,5% CO 2 / 1% CO 2

2

6,0 Amb ACR es manté millor la fermesa de la fruita 1,2% 0 2 / 2,5% CO 2 Amb ACR es manté millor la fermesa de la fruita 6,0 At harvest 1,2% 0 2 / 2,5% CO 2 1,2% 0 2 / 1% CO 2 Amb ACR es manté millor la fermesa de la fruita 2 ACR and firmness retention ACR + 2,5% CO 2 ACR + 1% CO 2 ACR and firmness retention 1,2% 0 2 / 1% CO 2 ACR and firmness retention At harvest At harvest ACR + 2,5% CO 2 ACR + 1% CO 2 Amb ACR es manté millor la fermesa de la fruita 2 6,0 2 ACR + 2,5% CO 2 ACR + 1% CO 2 ACR and firmness retention 1,2% 0 1,2% 0 At harvest 1,2 0 1,2% 0 2 ACR + 2,5% CO 2 ACR + 1% CO 2

1,2% 0 1,2% 0 At harvest 1,2 0 1,2% 0 2 ACR + 2,5% CO 2 ACR + 1% CO 2 2 ACR + 2,5% CO 2 ACR + 1% CO 2 1,2% 0 2 / 1% CO 2 ACR + 2,5% CO 2 ACR + 1% CO 2 2 / 2,5% CO 2 / 1% CO 2 / 2,5% CO 2 / 1% CO 2

2 ACR + 2,5% CO 2 ACR + 1% CO 2

6,0

5,8

5,8 5,8

6,0

5,8

6,0 6,0

5,6

5,6 5,6

6,0

4,6 Firmness in (kg cm -1 ) 4,6 4,8 5,0 Firmness in (kg cm -1 ) 5,0 5,2 5,4 5,6 5,8 Firmness in (kg cm -1 ) 4,6 4,8 5,0 5,2 5,4 4,8 5,0 5,2 5,4 5,6 Firmness in (kg cm -1 ) 4,8 Firmness in (kg cm -1 ) 4,8 5,0 5,2 Firmness in (kg cm -1 ) 5,2 5,4 5,6 5,8 5,2 5,0 Firmness in (kg cm -1 ) 5,4 5,6 5,8 5,4 5,4 5,2 Firmness in (kg cm -1 ) 5,8 5,4 5,0 5,2 5,6 5,0

Directy

1 week 18 o C

Directy Directy

1 week 18 o C 1 week 18 o C

4,6

Way of storage

4,8 4,8

Calibratge Els números no enganyen! El calibratge dels mesuradors d’oxigen i CO 2 és necessari perquè una instal·la- ció d’AC funcioni correctament. El calibratge es fa un cop a la setmana; el nostre sistema de control My Fruit la regula automàticament gràcies al nostre calibratge de tres punts amb dos intervals de calibratge per a O 2 (0%-2,5% i 0%-25%). Això converteix el nostre sistema en un dels sistemes dinàmics més seg- urs fins a la data. Altres sistemes duen a terme el calibratge un cop al mes o fins i tot un cop al trimestre. Aquesta freqüència de calibratge és perillosament escassa, especialment si la fruita s’emmagatzema amb uns nivells d’oxigen extremadament baixos. és necessari perquè una instal·lació d’AC funcioni correctament. El calibratge es fa un cop a la setmana; el nostre sistema de control My Fruit la regula automàticament gràcies al nostre calibratge de tres punts amb dos intervals de calibratge per a O 2 (0%-2,5% i 0%-25%). Això converteix el nostre sistema en un dels sistemes dinàmics més segurs fins a la data. Altres sistemes duen a terme el calibratge un cop al mes o fins i tot un cop al trimestre. Aquesta freqüència de calibratge és perillosament escassa, especialment si la fruit s’emmagatzema amb uns nivells d’oxig n xtremadament baixos. Calibration The numbers tell the tale! Calibration (another term for standardization) of oxygen and CO meters is a require- ment for a proper functioning CA installation. Calibration takes place once a week; our My Fruit control system regulates this automatically, thanks to our three-point-calibration with a unique two calibration-ranges (0%-2,5% en 0%-25%). This makes our system one of the safest dynamic systems to exist.. Other systems calibrate once a month or even once in a trimester. This is dangerously scarce, especially when fruit is stored at extremely low oxygen levels. Calibration The numbers tell the tale! Calibration (another term for standardization) of oxygen and CO meters is a require- ment for a proper functioning CA installation. Calibration takes place once a week; our My Fruit control system regulates this automatically, thanks to our three-point-calibration with a unique two calibration-ranges (0%-2,5% en 0%-25%). This makes our system one of the safest dynamic systems to exist.. Other systems calibrate once a month or even once in a trimester. This is dangerously scarce, especially when fruit is stored at extremely low oxygen levels. Cali ration The numbers tell the tale! Calibration (another ter for standardization) of oxygen and CO meters is a require- ent for a proper functioning CA installation. Calibration takes place once a eek; our y Fruit control system regulates this automatically, thanks to our three-point-calibration with a unique two calibration-ranges (0%-2,5% en 0%-25%). This makes our system one of the safest dynamic systems to exist.. Other systems calibrate once a month or ven once in a trimester. This is dangerously scarce, especially hen fruit is stored at extre ely lo oxygen levels. l’emmagatzematge i, en el cas dret, després d’una setm na a 18 ºC. Es veu molt clar que l s pomes a ACR mantenen millor la fermesa. “L’extraordinari temps de conservació que s’aconsegueix amb ACR ofereix als meus clients uns grans avantatges”. Calibratge Els números no enganyen! El calibratge dels mesuradors d’oxigen i CO 2 és necessari p rquè un instal·lació d’AC funcioni correctament. El calibratge es fa un cop la setmana; el nostre sistema de control My Fruit la regula automàticament gràcies al nost e calibratge de tr s punts amb dos intervals e calibratge per a O 2 (0%-2,5% i 0%-25%). Això convert ix el nostre sistema en un dels sistemes dinàmi s més segurs fins a la data. Altres sistemes duen a term el calibratge un cop al mes o fins i tot un cop al trimestre. Aquesta freqüència d calibratge és p rillosament e ca sa, pecialment si la fruita s’emmagatzema amb uns nivells d’oxigen extremadament baixos. ntitat d’oxigen extremadam nt baixa (<0,6 %) conserva millor la fermesa i el color de la fruita. Fins i tot dues set anes després d’emmagatzemar-se a 18 ⁰C, es continuaran percebent els efectes positius de la tecnologia ACR. Calibration The numbers tell the tale! Calibr tion (another term for standardization) of oxygen and CO meters is a require- ment for a pr per functioning CA installation. Calibration takes lace once a week; our My Fruit control system regulates this automatically, thanks to our three-point-calibration with a unique two calibration-ranges (0%-2,5% en 0%-25%). This makes our system one of the safest dynamic systems to exist.. Other systems calibrate once a month or even once in a trimester. This is dangerously scarce, especially when fruit is stored at extremely low oxygen levels. Calibration The numbers tell the tale! Calibration (another t rm for tandardization) of oxygen and CO meters is a require- ment for a prop r functioning CA installation. Calibratio takes place once a w ek; our My Fruit control system regulates this automatically, thanks to our thre -point-calibration with a unique two calibration-ranges (0%-2,5% en 0%-25%). This makes our system one of the safe t dynamic ystems to exist.. O her systems calibrate once a mo th or even once in a trimester. This is dangerously scarce, especially when fruit is stored at extremely low oxygen levels. Figure 3. Firmness of Elstar apples during storage. The black and whit stripes r pres n appl s stor d for 4 months. The green stripes represent appl s di ctly after harv st. In b th cases, the firmness was directly measured after one week of storage at 18°C. “The remarkable longer shelf life with ACR off rs big advantages for my customers”. Calibration The numbers tell the tale! Calibration (another term for standardization) of oxygen and CO meters is a r quire- ment for a proper functioning CA installation. Calibration takes place once a week; our My Fruit control system regulates this automatically, thanks to our thre -point-calibration with a unique two calibration-ranges (0%-2,5% en 0%-25%). This akes our system one of the safest dynamic systems to exist.. Other systems calibrate once a month or even once in a trimester. This is dangerously scarce, especially when fruit is stored at extremely low oxygen levels. Figure 3. Firmness of Elstar apples during storage. The black and whit stripes represen appl s stor d for 4 months. The green stripes represent apples di ctly aft r harvest. In b th cases, the firmness was directly measu e after one week of storage at 18°C. “The remarkable longer shelf life with ACR offers big advantages for y customers”. I l·lustració 3. Ferm sa de les pomes Elst r durant l’emmagatzematg . Les ratlles blanques i negres r present n pom s emm gatzemades durant 4 mesos. En el cas esque ra, la fermesa es va mesurar directament desp és l’emmagatzematge i, en el cas dret, després d’una setmana 18 ºC. Es veu molt clar que les pomes a ACR mantenen millor la fermesa. “L’extraordinari temps de conservació que s’aconsegueix amb ACR ofereix als meus clients uns grans avantatges”. “La prolongació significativ del temps de caducitat gràci s a ACR ofereix grans avantatges als meus clients”. Calibratge Els números no enganyen! El calibratge dels mesuradors d’oxigen i CO 2 és necessari perquè una instal·lació d’AC funcioni correctament. El calibratge es fa un cop a la setmana; el nostre sistema de control My Fruit la regula automàticament gràcies al nostre calibratge de tres punts amb dos intervals de calibratge per a O 2 (0%-2,5% i 0%-25%). Això converteix el ostre sistema en un dels sisteme dinàmics més segurs fins a la data. A tres sistemes duen a terme el calibratge un cop al mes o fins i tot un cop al trimestre. Aquesta freqüència de calibratge és perillosament escassa, especialment si la fruita s’emmagatzema amb uns nivells d’oxigen extremadament baixos. quantitat d’oxigen extremadament baixa (<0,6 %) cons rva millor la fermesa i el color de la fruita. Fins i tot dues setmanes després d’emmagatzemar-se a 18 ⁰C, es continuaran percebent els efectes positius de la tecnologia ACR. Calibration The numbers tell the tale! Calibr tion (another term for standardization) of oxygen and CO meters is a require- ment for a pro er functioning CA installation. Calibration takes place once a week; our My Fruit control system regulates this automatically, thanks to our three-point-calibration with a unique two calibration-ranges (0%-2,5% en 0%-25%). This makes our system one of the safest dynamic syst ms to exist.. Other systems calibr te once a month or even once in a trimester. This is dangerously scarce, especially when fruit is stored at extremely low oxygen levels. Ca ibration The numbers tell the tale! Calibration (another term for standardization) of oxygen and CO meters s a r quir - m nt for a proper functioning CA nstallation. Calibration takes place once a we k; our My Fruit control system regulates this automatically, thanks to our three-point-calibration with a unique tw calibration-ra ges (0%-2,5 n 0%-25%). This akes our system one of th safest dynam c systems to exist.. Other sys ems calibrate once a month or even once in a trime r. This is dangerously sc rce, especially when fruit is tor d at extrem ly low oxygen lev ls. Figure 3. Fir ness of Elstar apples during storage. The black and white stripes represent apples stored for 4 onth . The green tripes represent apples directly after harv t. In both ca es, the firmness was directly measured after one week of storage at 18°C. “The r ma kable longer shelf life with ACR o rs big advantages for my custom rs”. alibration The numbers tell the tale! Calibration (another term for standardization) of oxygen and CO meters is a require- ment for a proper functioning CA installation. Calibration takes place once a week; our My Fruit control system regulates this automatically, thanks to our three-p int-calib ation with a unique two calibration-rang s (0%-2,5% en 0%-25%). This makes our system one of the safest dynamic systems to exist.. Other syste s calibrate once a month or even once in a trimester. This is dangerously scarce, especially when fruit is stored at extremely low oxygen levels. Figure 3. Firmness of Elstar apples during storage. The black and white stripes represent apples stored for 4 months. The green stripes represent appl s dir ctly after harvest. In both cases, the firmness was directly measured after one week of storage at 18°C. “The remarkable longer shelf life with ACR offers big advantages for y custo ers”. I l·lustració 3. Fermesa de les pomes Elstar durant l’emmagatzematge. Les ratlles blanques i negres resenten pomes em agatzemades durant 4 mesos. En el cas esque ra, la fermesa es va mesurar directament després de l’emmagatzematge i, en el cas dret, després d’una setmana a 18 ºC. Es veu molt clar que l s pomes a ACR mantenen millor la fermesa. “L’extraordinari temps de conservació que s’aconsegueix amb ACR ofereix als meus cli nts uns grans avan atges”. Els números no enganyen! El calibratge dels mesuradors d’oxigen i CO 2 és neces ari perquè una instal·lació d’AC funcioni correctament. El calibratge es fa un cop a la setmana; el nostre sistema de control My Fruit la regula automàticament gràcies al nostre calibratge de tres punts amb dos intervals de calibratge per a O 2 (0%-2,5% i 0%-25%). Això converteix el nostr sistema en un dels sistem s dinàmics més segurs fins la data. Altres sistemes duen a terme el calibratge un cop al mes o fins i tot un cop al trim stre. Aquesta freqüència d calibratg és perillosament escassa, es ecialment si la fruita s’emmagatzema amb un nivells d’oxigen xtremadament baixos. quantitat d’oxige extremadam nt baixa (<0,6 %) conserva millor la fermesa i el color de l fruita. Fins i tot dues s tmanes després d’emmagatzemar-se a 18 ⁰C, es continuaran percebent els efectes positiu de la tecnologia ACR. Calibra ion The numbers tell the tale! Calibration (another term for standardizatio ) of oxygen and CO meters is a require- ment for a proper func ioning CA installation. Calibrati n takes place once a week; our My Fruit control system regula es this automatically, thanks to our three-point-calibr tion with a unique two calibration-ranges (0%-2,5% en 0%-25%). This makes ur yst m one f the safest dy amic systems to exist.. Other sy tems calibrate once a month o even once in a trimester. This is dangerously scarce, especially wh n fruit is stored at extremely l w oxyge lev ls. Calibration The numbers tell the tale! Calibration (another term for standardization) of oxygen and CO meters is a require- ment for a proper func ioning CA installati n. Calibrati n takes place once a week; our My Fruit control system regula es this automati ally, thanks to our three-point-calibr tion with a unique two calibration-ranges (0%-2,5% en 0%-25%). This makes our system one of th safest dy amic systems to exist.. Other systems calibrate once a month or even once in a trimester. This is dang rously scarce, especially when fruit is stored at extremely l w oxygen levels. Figure 3. Firmness of Elstar pples during storage. The black and white stripes epre ent appl s stored for 4 months. The green stripes represent app es di ctly fter harv st. In both ca s, the firmnes was directly measured after one week of storage at 18°C. “The remarkable longer sh lf life with ACR off rs big advantages for my customers”. Calibration The numbers tell the tale! Calibration (another term for standardization) of oxygen and CO meters is a require- m t for a pr per functioning CA installation. Calibration takes place once a week; our My Fruit control system regulates this automatically, thanks t our thre -point-calibr tion with a unique two c libration-ranges (0%-2,5 en 0 -25 ). This makes ur system one of t e s fe t dy amic systems to exist.. Other systems calibrate once a month or even once in a tr mester. This is d ng rously scarce, especially wh n fruit is stored at extremely l w oxygen levels. Figure 3. Firmness of Elst r apples during storage. The black and white stripes repr sent apples stored for 4 months. The green stripes represent apples di ctly after harv st. In both cases, the firmnes was dir ctly measured after on week of storage at 18°C. “Th remark ble longer shelf life wit ACR offers big advantages for my customers”. I l·lustració 3. Fermesa de les pomes Elstar durant l’emmagatzematg . Les ratll blanques i negres r pre enten pomes emmag tzem des durant 4 mesos. En el cas esquerra, la fermesa es va mesurar directament després de l’emm gatzematge i, en el cas dret, després d’un setmana a 18 ºC. Es veu olt clar que les pomes a ACR m nt en millor la fermes . “L’ xtraordinari temps de conserv ció que s’ c nsegueix amb ACR ofereix als meus cli nts n grans avantatges”. Més qualitat durant el temps de con- servació de la fruita Vint anys d’investigació sobre l’efecte de l’emmagatzematge dinàmic sobre la qualitat de les pomes durant el temps de conservació han demostrat que una quantitat d’oxigen extremadament baixa (<0,6 %) conserva millor la fermesa i el color de la fruita. Fins i tot dues setmanes després d’emmagatzemar-se a 18 ⁰C, es continuaran percebent els efectes positius de la tecnologia ACR. Vint anys d’investigació sobre l’efecte de l’emmagatzematge dinàmic sobre la qualitat de les pomes durant el temps de conservació han demostrat que una quantitat d’oxigen extremadament baixa (<0,6 %) conserva millor la fermesa i el color de la fruita. Fins i tot dues setmanes després d’emm gatzemar-se a 18 ⁰C, es continuaran percebent els efectes positius de la tecnologia ACR. “The remarkable longer shelf life with ACR offers big advantages for my customers”. “The remarkable longer shelf life with ACR offers big advantages for my cu to ers”. “The remarkable longer shelf life with ACR offers big advantages for my customers”. i n i i a i e te e l br qualitat de les pomes durant el temps de r a Calibratge Els números no enganyen! El calibratge dels mesuradors d’oxigen i CO 2 Figure 3. Firmness of Elstar apples during storage. The black and white stripes represent apples stored for 4 months. The green stripes represent apples directly after harvest. In both cases, the firmness was directly measured after one week of storage at 18°C. Figure 3. Firmness of Elstar apples during storage. The black and white stripes represent apples stored for 4 months. The green stripes represent apples directly after harvest. In both cases, the firmness was directly measured after one week of storage at 18°C. Directy 1 week 18 o C Way of storage Figure 3. Firmness of Elstar apples during storage. The black and white stripes represent apples stored for 4 months. The green stripes represent apples directly after harvest. In both cases, the firmness was directly measured after one week of storage at 18°C. I l·lustració 3. Fermesa de les pomes Elstar durant l’emmagatzematge. Les ratlles blanques i negres representen pomes emmagatzemades durant 4 mesos. En el cas esque ra, la fermesa es va mesurar directament després de Figure 3. Firmness of Elstar apples during storage. The black and whit stripes r pres n appl s stor d for 4 months. The green stripes represent apples directly after harvest. In both cases, the firmness was directly measured after one week of storage at 18°C. 4,6 Directy 1 week 18 o C Way of storage Figure 3. Firmness of Elstar apples during storage. The black and white stripes represent apples stored for 4 months. The green stripes represent apples directly after harvest. In both cases, the firmness was directly measured after one week of storage at 18°C. Directy 1 week 18 o C Way of storage Figure 3. Firmness of Elstar apples during storage. The black and white stripes epr ent apples stor d for 4 months. The green stripes represent a ples di ctly after harvest. In both cases, the firmnes was directly measured after on week of storage at 18°C. Directy 1 week 18 o C W y of storage Way of storage Way of storage Way of storage 4,6 4,6 Directy 1 week 18 o C 4,8 Calibr tge 4,6

Made with