Van Amerongen ACR - CAT

Fruita: Els Catalans prenen el control Qui vulgui conèixer on rau la força d’Espanya, té prou de fer un cop d’ull a les inacabables plantacions d’arbres fruiters de Catalunya i els seus voltants. El conreu d’arbres fruiters és un motor econòmic de gran importància per a Espanya i això és gràcies al caràcter innovador dels seus productors: que sempre cerquen noves possibilitats per als seus clients, amb l’ambició de reforçar la seva posició en el mercat. Per aquest motiu, no és casual que Van Amerongen treballi activament aquesta zona de Catalunya en el tema de l’atmosfera controlada amb diversos productors, així com en la introducció d’ACR, un nou i revolucionari mètode d’atmosfera dinàmica per a la conservació de la fruita, denominat My Fruit Dynamic. El millor sistema de conservació que ofereix uns avantatges espectaculars. En la zona de l’Empordà s’acaba de començar en 24 càmeres amb el sistema ACR, la qual cosa els situa com a pioners a Espanya. S’espera que altres productors de Catalunya segueixin les seves passes de cara a la temporada de 2016. A Catalunya es conserva ja la primera collita a l’Empordà amb ACR; l’any vinent, les pomes es trauran de les càmeres. Vostè és productor de pomes o peres i encara no ha contactat amb nosaltres? Aleshores la introducció d’ACR a Espanya es una oportunitat excel·lent perquè ens conegui. Li informarem encantats sobre aquest sistema d’AC dinàmica i li explicarem detalladament com Van Amerongen treballa conjuntament amb productors d’arreu del món i amb socis a Espanya pel que fa al tema del fred i el servei tècnic. Posi’s en contacte amb el representant de Van Amerongen a Espanya, tel. +34 622 943 980, e-mail: westerweele@hollandinnovations.es www.atmosfera-controlada.com Fruita: Els Catalans prenen el control Qui vulgui conèixer on rau la força d’Espanya, té prou de fer un cop d’ull a les inacabables plantacions d’arbres fruiters de Catalunya i els seus voltants. El conreu d’arbres fruiters és un motor econòmic de gran importància per a Espanya i això és gràcies al caràcter innovador dels seus productors: que sempre cerquen noves possibilitats per als seus clients, amb l’ambició de reforçar la seva posició en el mercat. Per aquest motiu, no és casual que Van Amerongen treballi activament aquesta zona de Catalunya en el tema de l’atmosfera controlada amb diversos productors, així com en la introducció d’ACR, un nou i revolucionari mètode d’atmosfera dinàmica per a la conservació de la fruita, denominat My Fruit Dynamic. El millor sistema de conservació que ofereix uns avantatges espectaculars. En la zona de l’Empordà s’acaba de començar en 24 càmeres amb el sistema ACR, la qual cosa els situa com a pioners a Espanya. S’espera que altres productors de Catalunya segueixin les seves passes de cara a la temporada de 2016. A Catalunya es conserva ja la primera collita a l’Empordà amb ACR; l’any vinent, les pomes es trauran de les càmeres. Vostè és productor de pomes o peres i encara no ha contactat amb nosaltres? Aleshores la introducció d’ACR a Espanya es una oportunitat excel·lent perquè ens conegui. Li informarem encantats sobre aquest sistema d’AC dinàmica i li explicarem detalladament com Van Amerongen treballa conjuntament amb productors d’arreu del món i amb socis a Espanya pel que fa al tema del fred i el servei tècnic. Posi’s en contacte amb el representant de Van Amerongen a Espanya, tel. +34 622 943 980, e-mail: westerweele@hollandinnovations.es www.atmosfera-controlada.com Qui vulgui conèixer on rau la força d’Espanya, té prou de fer un cop d’ull a les inacabables plantacions d’arbres fruiters de Catal nya i els seus voltants. El onreu d’arbres fruiters és un motor conòmic de gran mportància per a Espanya i això és gràcies al caràcter innovador dels seus p oductors: que sempre cerquen noves possibilitats per als seus clients, amb l’ambició de reforçar la seva posició en el mercat. Per aquest motiu, no és casual que Van Amerongen treballi activament aquesta zona de Catalunya en el tema de l’atmosfera controlada amb div rsos productors, així co en la introducció d’ACR, un nou i revolucion ri mètode d’atmosfera dinàmica per a la conservació de la fruita, denom nat My Fruit Dynamic. El millor sistem de conservació que ofereix uns avantatges espectaculars. En la zona de l’Empordà s’acaba de començar en 24 càmeres amb el sistema ACR, la qual cosa el situa com a pioners a Espanya. S’espera que al res productors de Catalunya segueixin les sev s p sses de cara a la temporada de 2016. A Catalunya es conserva ja la primer collita a l’Empordà amb ACR; l’any vinent, les pomes e t auran de les cà eres. Vostè és productor de pomes o peres i encara no ha contactat amb nosaltres? Aleshores la intr ducció d’ACR a Espanya es una oportunitat excel·lent perquè ens conegui. Li informarem encantats sobre aquest sistema d’AC dinàmica i li explicarem detalladament com V n Amerongen treballa conj nta ent amb productors d’arreu del món i a b socis a Espanya pel que fa al tema del fred i el servei tècnic. Posi’s en contacte amb el representant de Van Amerongen a Espanya, tel. +34 622 943 980, e-mail: we terweele@hollandinnovations.es www.atmosfera-controlada.com Fruita: Els Catalans prenen el control Fruita: Els Catalans prenen el control Qui vulgui conèixer on rau la força d’Espanya, té prou de fer un cop d’ull a les inacabables plantacions d’arbres fruiters de Catalunya i els seus voltants. El conreu d’arbres fruiters és un motor conòmic de gran importància per a Espanya i això és gràcies al caràcter innovador dels seus roductors: e se pre cerquen noves possibilitats per als seus clients, amb l’ambició de reforçar la seva posició en el mercat. Per a uest motiu, no és casual que Van Amerongen treballi activament aquesta z a de Cataluny en el tema de l’atmosfera controlada amb diversos productors, així c m la introducció d’ACR, un nou i revolucionari mètode d’atmosfera dinàmica per a la conservació de la fruita, denominat My Fruit Dynamic. El millor sistema de conservació que ofereix uns avantatges espectaculars. En la z a de l’Empordà s’acaba de començar en 24 cà eres amb el sistema ACR, la qual cosa els situa com a pioners a Espanya. S’espera que altres productors de Catalunya segueixin les seves passes de cara a la temporada de 2016. A Catalunya es conserva ja la primera collita a l’Empordà amb ; l’any vinent, les pomes es trauran de les càmeres. Vostè és productor de pomes o peres i encara no ha contactat amb n saltres? les res la introducció d’ACR a Esp nya es una oportunitat excel·lent perquè ens coneg i. Li infor arem encantats sobre aquest sist ma d’AC dinà ica i li explicarem detalladament com Van Amerongen treballa c juntament amb roductors d’arreu del món i amb s cis a Espanya pel que fa al te a del fred i el servei tècnic. Posi’s en contacte amb el representant de Van Amerongen a Espanya, tel. +34 622 943 980, e-mail: westerweele@hollandinnov tions.es www.at osfera-controlada.com Fruita: Els C talans prenen el control Qui vulgui conèixer on rau la força d’Espanya, té pr u de fer un cop d’ull a les inacabables pla tacions d’arbres fruiter de Catalunya i els seus voltants. El conreu d’arbres fruiters és un motor econòmic gran im ortància per a Espanya i això és gràcies al caràcter innovador dels seus productors: que sempre cerquen noves possibili ats per als seus clients, amb l’ambició de r forçar la seva posició en el mercat. Per aquest motiu, no és casual que Van Amerongen treballi activament aqu st zona de Catalunya en el tema de l’atmosfera controlada amb div rso productors, així com en la intro ucció d’ACR, un nou i rev lucionari mètode d’atm sfera dinàmica p r a la conservació de la fruita, denominat My Fruit Dynamic. El millor sistema de conservació q e of reix u s avantatges espectaculars. En l zona de l’Empordà s’acaba de començar en 24 càmeres amb el sistema ACR, la qual cosa els situa com a pioners a Espanya. S’espera que altre productors de Cat lunya segueixin les seves passes de cara a la temporada de 2016. A Cataluny es cons rva ja la primer collita a l’Empordà mb ACR; l’any vi ent, les pomes es trauran de les càmeres. Vostè és productor de pomes o p res i ncara no ha conta tat amb nosaltres? Aleshores la intr ducció d’ACR a Esp nya es una oportunitat excel·lent perquè ens co egui. Li informarem encantat sobre aquest sistema d’AC dinàmica i li explicarem detalladame t com Van Amerongen treballa conjuntament amb productors d’arreu del món i am socis a Espanya pel q e fa al tema del fred i el se vei tècnic. Posi’s en contacte mb el repr sentant de Van Amerongen a Espanya, tel. +34 622 943 980, e-mail: westerweele@hollandin ovations.es www. t osfera-controlada.co

Made with