Contractor Access | CA531

*Please Specify SALE CODE CA531 when placing order to receive special pricing. Offervalid 5/1/16 - 5/31/16

SALUTE SAVINGS

SAVE 15% See page 4 for details...

SharkBite

34%OFF! See page 11 for details...

UP TO

THERMAL EXPANSION TANKS UÊ ÎÉ{¸Ê *ÊVœ˜˜iV̈œ˜ UÊ >V̜ÀÞÊ«Ài‡V…>À}i`Ê>ÌÊ{äÊ*-

SS CLICK SEAL CONNECTOR 3/8" OD X 7/8" BALLCOCK NUT UÊ À>ˆ`i`ÊÃÌ>ˆ˜iÃÇÃÌiiÊVœ˜ÃÌÀÕV̈œ˜ÊœvviÀÃÊ`ÕÀ>LˆˆÌÞ UÊ ÝÌÀ>‡œ˜}ÊÃÌ>ˆ˜iÃÃÊviÀÀՏiÃÊ܈̅Ê`œÕLi‡Ê À>`ˆ>ÊVÀˆ“«ÃÊ«ÀœÛˆ`iÊ>``i`ÊÃiVÕÀˆÌÞ UÊ ˆVŽ‡-i>Ê˜ÕÌÊ«ÀœÛˆ`iÃÊÊ

KORKY ® PRO GRADE FILL VALVE UÊ /…iʓœÃÌÊ՘ˆÛiÀÃ>ÊwÊÛ>Ûi UÊ iÈ}˜i`Ê̜ʫiÀvœÀ“ÊLiÌÌiÀʈ˜ÊÊ …ˆ}…‡«ÀiÃÃÕÀiÊ«Àœ«iÀ̈ià UÊ `ÕÃÌ>LiÊÀiwÊ«œÀÌÊVœ˜ÌÀœÃÊ>“œÕ˜ÌÊ œvÊÜ>ÌiÀÊ`ˆÛiÀÌi`Ê̜Ê̜ˆiÌÊLœÜ UÊ iÃÌÊwÊÛ>Ûiʜ«Ìˆœ˜ÊvœÀʘiÜÊ£°ÈÊÊ >˜`Ê£°ÓnÊ * Ê̜ˆiÌà Save 23%

FLOWGUARD GOLD™ CPVC MEDIUM BODY UÊ >ÃÌÊÃiÌ̈˜} UÊ œÀÊ *6 Ê«ˆ«iÊ̅ÀœÕ}…ÊÓ¸ UÊ œÊ«Àˆ“iÀÊÀiµÕˆÀi`ÊÊ ˆvÊVœ`iÃÊ«iÀ“ˆÌ® UÊ iiÌÃÊ -/ Ê ‡ÓxÈ{ UÊ œÜÊ6" Save 12%

Save 20%

UÊ Îä{Ê-Ì>ˆ˜iÃÃÊÃÌiiÊwÌ̈˜}à UÊ ÕÌޏiÊÀÕLLiÀÊ`ˆ>«…À>}“

Save 20%

>˜Ê>Õ`ˆLiʸVˆVŽ¸Ê̜Êi˜ÃÕÀiÊÊ >ÊÃi>i`ÊVœ˜˜iV̈œ˜Ê܈̅œÕÌÊÊ œÛiÀÊ̈}…Ìi˜ˆ˜} UÊ >݈“Õ“Ê«ÀiÃÃÕÀiʜvÊ£]xääÊ*-

UÊ ˆÌÃÊ/"/" ® ]Ê œ…iÀ ® ]Ê “iÀˆV>˜Ê -Ì>˜`>À` ® ]Ê iÀLiÀ ® Ê>˜`Ê>ÊœÌ…iÀÊ LÀ>˜`Ã

$ 2.75

IPSCORPORATION

$ 2.20

HAZARDOUS LOW-LEAD

$ 18.99

Order Qty.

Case Qty.

$ 9.99

LOW-LEAD

Part#

Description

Price 2.75 4.09 6.89

Order Qty.

86237 86238 86239 86240

£É{Ê*ˆ˜Ì £ÉÓÊ*ˆ˜Ì

1 24 1 24 1 12 1 12

Part#

Description

Case Qty.

Price 2.20 2.45 2.99

Order Qty.

Case Qty.

40128 40129 40130

9"

1 1 1

25 25 15

Order Qty.

Case Qty.

Part#

Description

Price

Part#

Description

Price 9.99

60022 60023

18.99 27.88

ÓÊ >œ˜

1 3 1 3

*ˆ˜Ì

12" Óä¸

40209

>ÝÊ*iÀvœÀ“>˜ViÊ‡Ê ›ÊxÓn*,"

1 12

11.50

{°xÊ >œ˜

+Õ>ÀÌ

NIPPLE KIT UÊ œ“iÃÊ܈̅ʘˆ««iÊV>``Þ UÊ ÃÜÀÌi`ÊÈÈÊ«ˆiViʎˆÌ

REVERSE OSMOSIS WATER FILTRATION SYSTEM UÊ ˜VÕ`iÃʈ˜ÃÌ>>̈œ˜Ê…>À`Ü>ÀiÊ>˜`Êv>ÕViÌ UÊ ˆ}…ÊivwVˆi˜VÞ UÊ “«ÀœÛiÃÊÌ>ÃÌiÊEÊV>ÀˆÌÞʜvÊ`Àˆ˜Žˆ˜}ÊÜ>ÌiÀ UÊ /܈Ã̇˜‡ œVŽÊwÌiÀÃÊ>œÜÊvœÀʘœ‡Ã«ˆÊÀi«>Vi“i˜Ì

Save 15%

Save 12%

EFFICIENT AND HASSLE-FREE MAINTENANCE WITH FILTERS LASTING UP TO 6 MONTHS AND RO MEMBRANE UP TO 1 YEAR.

$ 36.43

LOW-LEAD

Order Qty.

Case Qty.

$ 147.96

Part#

Description

Price

Galvanized

LOW-LEAD

78213

36.43 44.42

£ÉÓ¸Ê >Û>˜ˆâi`Ê ˆ««iÊ ˆÌ ÎÉ{¸Ê >Û>˜ˆâi`Ê ˆ««iÊ ˆÌ

1 2

Order Qty.

Case Qty.

Part#

Description

Price

22000

147.96

·-Ì>}iÊ/܈Ã̇ œVŽÊ -ÞÃÌi“ ,i«>Vi“i˜ÌÊ >ÀLœ˜Ê ˆÌiÀ ,"Ê,i«>Vi“i˜ÌÊ i“LÀ>˜i

1 3

78214

1 2

22010

14.80 49.83

1 25

Black Malleable

78498 78497

35.14 36.85

£ÉÓ¸Ê >VŽÊ ˆ««iÊ ˆÌ 1 2 ÎÉ{¸Ê >VŽÊ ˆ««iÊ ˆÌ 1 2

22011

1 25

Made with