Vejviseren 1903

fo r Gjentofte Kommune. ^ 1 9 0 3 .

Kjøbenhavns Laane- eg Diskontobank Hellerup A fdeling. Strandvej 96 , Sundborghus. Telef. 119 . Aaben fra 10—1 og 6 7.

Br and- og d i r ke f r i Boxhvæl v i ng. Boxer udlejesfra 15 Kr. aarlig.

IndskudpaaFolio ogKontrabog. Rentenpa Kontrabog er3 1/2 pCt. p. a.samt Bonus.

Banken besørger alle almindelige Bankforretninger.

Vejviser

98 •STRANDVEJ ■ 98

for

Gjentofte Kommune 1903 . Udgivet af L. Larsen, og H. A. Jantzen, Skatteopkræver, cand. jur., Sogneraadssekretær, Hellerup. Gjentofte.

KJØBENHAVNS \ RAADHUS i . BIBLIO* \ T H E R / E x L i ' t ' b r i s !

(5te Aargang).

Varerne bringes overalt Telefon 123

P r i s : 2 K r .

K j ø b e n h a v n . I Kommission hos Universitetsboghandler G. E. 0. Gad. T ryk t hos N ielsen & Lydiehe. 1903.

o t *

Avertissementer.

i .

i

v T e le fo n 306 v

IN UH O L I).

. . Sid© 1. R e a l-R e g is te r giver Oplysninger om de i Kommunen værende Institutioner og Forhold, der have almen Interesse. 17 2. H u s -R e g is te r, ordnet alfabetisk efter Vejenes Navne. Ejerens Navn er det første, og hvor det er i Paranthes. betyder det, at vedkommende ikke selv bebor Ejendom­ men. * anbragt ved Navnet betyder, at vedkommende kun bebor Stedet om Sommeren. Ejendommens Matr.- Nr. er anført i Paranthes umiddelbart efter Husnumret. Bylaget findes angivet ved hvert Vejnavn, ligesom ogsaa Angivelse af det Kirkesogn', hvortil Vejen hører. Hvis en Vej er privat Vej, staar dette anført ved Vejnavnet. 27 3. P e rs o n -R e g is te r i alfabetisk Orden. Postdistrikterne ere betegnede med henh. Oh., G., H. og KL, hvilket betyder Charlottenlund, Gjentofte, Hellerap og Klampenborg. Det bemærkes, at Postforsendelser imellem de forskellige Postekspeditioner indbyrdes og mellem disse og Køben­ havn ik k e behandles som Lokalpostsager. Tel. H , G., O. eller B. betyder henh. Telefon Hellerup, Gjentofte, Ordrup eller Bellevue. Tallene efter Navnene betegne Skatteansættelsen (Skattebeløbet i Kroner). Skattebeløb under 10 Kr. ere ikke opførte............................................. 93 4. F a g -R e g is te r ............................................................... .......................... 147 o. V e jk o r t over Kommunen findes indhæftet b a g i Bogen..

m M w

H e l l e r u p - M a l e p f o p p e t n i n g ved Laur.Frederiksen&Ax. Heindorn Værksteder: Marievei 4. Udfører alt J V I a l e r a r b e i d ^ prompt — b illig t — solidt.

W vM p m

m f / M i /■ f»\ ÎI K [ # ) T O

Mt"

9 » Î

» ! • » i * S k i l t e f a b r i k

O v e r s la g og T e gn in g gratis .

•»=r=*!=y-*‘ * ' 4 .'^' .* •

I W

o

Avertissementer.

Avertissementer.

4

KJØBENHAVNS AMTS AVIS

STRAHDVEJ GASVÆRKSHORTOR STRANDVEJ *• 72 TELEFON: HELLERUP 39 MODTAGER BESTILLINGER PAA KOKES Opstilling af jVIaalere, Lamper og GasKomfurer ^ a m t alt Gasv/ærKet Vedrørende

LYNGBY AVIS NYHEDS OG AVERTISSEMENTSTIDENDE FOR LYNGBY, G JENTOFTE, HELLERUP, ORDRUP, SØLLERØD, GLADSAXE, HERLØV OG OMLIGGENDE SOGNE

Bringer foruden politiske og kommunale Artikler, Referater fra alle Sogneraads- og andre Møder i Kredsen. — Telegram­ mer og Nyheder ligesaa hur­ tigt som Kjøbenhavns Blade. Kjøbenhavns Amts Avis er et udmærket Avertissementsblad for Kjøbenhavn og Omegn.

K O K E S B E S Ø R G E S T IL K Ø R T E F T E R E N B IL L IG T A K S T

A b o n n em e n ts p ris 2 K ro n e r K v a r ta le t fo ru d e n Postpenge.

6

Avertissementer.

AVERTISSEMENTS-FORTEGNELSE.

Side

Side

Andersen. V., Blikkenslager, Zink- og Skiferdækker. Strand­ vej 98 .................................... 15 Budtz-Müllers Efterfølgere, Ama­ gertorv 22 . ........................... 8 Constantia, Restauration, F. W il­ helmsen. Strandvejen........... 14 Gjentofte Kommunes Avis ........ 12 Hansen, Alex., Snedkermester, Sofievej 2 ............................. 8 Harild, Knud. Isenkræmmer, Strandvej 161 — (hver Tekstside) Hegel.und, tf. Chr.. Cigarhandler, Strandvej 76----(Bindets Bagside) Hellerup Idrætsklub .................. 11 Hellerup Malerforretning ved Laur. Frederiksen og Ax.Hein- dorn, Marievej 4.................... 2 Jacobsen, K., Sadelmager, Strand­ vej 86 .................................... 15 Kiilerich. Ernst, Snedkermester, Strandvej 78.......................... 14 Kjøbenhavns Ands Avis ........... 5 Kjøbenhavns Laane- og Diskonto- bank, Hel) erupAfdeling, Strand- vej 96...............(Bindets Forside) Kli'wer, A., Glarmester, Strand­ vej 82..................... ............ . 10 Mortensen, J .. Efterf. (P. N. . Hansen), Fodtøjsforretning, Strandvej 84........................

Møller, C. C., Handelsgartner, Hellerupvej 51 (Bindets Bagside) Nielsen, P. A. & Co., Møbelmaga- sin, Skinderg. 28, Kjøbenhavn 12 Nielsen. P. H.. Strandvej 171 .. 9 Olsens Glas- og Porcellæns- handel, Strandvej 157 ........ 11 Olsen, Peter, Urtekræmmer. Strandvej 98, „Sundborghus“, ................ (Bindets indv. Forside) Petersen, Anna, Vaskeriet „Sund­ borghus“. NyStrandvej 8 ... 13 Petersen, L., Fiskeforretning, Strandvej 149................ 10 Rosted, R.. Sadelmager, Jægers­ borg ........................................ 9 Strandvej Gasværk, Strandvej 72, Hellerup........................ . 4 Teller. Otto. Bogbinder, Callisens- vej 10 .............................. 6 Træskoforretningen P. N. Hansen, Strandvejen 84,Hellerup— 9 Tuborgs Fabriker (hver Tekstside) I Volff- Karen , Fru, Hellerup .............. (Bindets indv. Bagside) Øllgaard, G. R., Ingeniør, Duntz- feldts Allé 6 , Hellerup...... ........................ (Bindets Bagside) Østifternes Brandforsikring (Bin­ dets Bagside)...............................

© t to t e l l e r ©allisensvej 10, £t. flfcoberne oø antikke Jnbbinbinger — protokoller •*-— i alle linieringer og Jnöbinöinger • HEsker — efter opgivet /Ifcaal. a l t til moöerate Ipriser.

8

8

9

Avertissementer.

Avertissementer.

HelerupTræskoforetning

FOTOGRAFIAPPARATER FOR AMATØRER. STØRSTE UDVALG T IL ALLE PRISER ALT TILBEHØR T IL FOTOGRAFI. Budtz Müllers Efterfelgere Am agertorv 32 (Indg. i W alkendorfsg.). I NOVEMBER 1903 henflyttes Forretningentil vor nye, storeEjendom Bredgade 29.

Strandvej 84. Stort Lager af alle Slags Træsko. N y Bunde indsættes. ----- T ræ sk o beslaas. R. ROSTED S a d e l ma g e r , T a p e t s e r e r og De k o r a t ø r JÆGERSBORG anbefaler sig til de ærede Beboere i Kjøbenhavns Omegn med alt til Faget henhørende. Nye moderne polstrede Møbler leveres billigt. --------Gulvtæpper aftages, udbankes, opbevares og paalægges. --------- Gardiner og Markiser syes og ophænges. Møbler og Madrasser omstoppes og b e træ kke s . Broderier monteres. Tapeter opsættes, Linoleum paalægges. N y t Se letø j leve re s . Alt Arbejde udføres propert og billigt, hentes og bringes overalt eller udføres i Hjemmet. Tel. Gjentofte 101. Tel. Gjentofte 101. Tørvestrøelse øg Tørvemel anbefales. T ræ k v o g n e ud le jes . Telefoner 4 9 &. 5 4 4 . H e lle ru p . P. H. Nielsen, Strandvej 171.

5

\

* é

Strandvejens største og billigste Fodtøjsforretning Søborghus 8 4 , Hellerup.

*

*

i i

*

$

bestillinger paa a lt Fodtøj modtages.

é T * å

Reparationer ndfores hurtigt, solidt og billigt.

i

f

J . / V l o r t e n s e n s G f t f . (P . N. Hansen)

*

1

å

£

N 2 8 4 , STRANDVEJEN N° 8 4

HELLERUP.

t

i

w w v v w w ^ v v

¿ 1

English spoken.

Deutsch wird gesprochen.

H E L L E R U P MØBEL- 8c BYGNINGSSNEDKERI, ALEX HANSEN, Sofievej 2, Hjørnet af Strandvejen, monterer Villaer, leverer h e le U d s ty r og enkelte Møbler efter ori­ ginale Tegninger. Tegninger og Overslag gratis. Udforer alle forekommende Reparationer paa Møbler og Bygninger.

10

Avertissementer

Avertissementer.

11

H e l l e r u p

Glarmester-og Forgylderforretning.

O L S E Glas-&Porcellainshandel S trandve j 157 anbefales de ærede Forbrugere

Strandvej 82 Telefoner (mellem Marievej og Frederikkevej). | ^ & I

Telefoner 156 & 512.

Alt til Faget udfores smukt og til Kjøbenhavns Priser. Stort Udvalg i Rammelister, Spejle og Fotografirammer samt Billeder saavel i som uden Ramme. Persienner, Rullegardiner & • Gardinstænger til Fabrikspriser. Agent for Danmarks største Glasforsikringsselskab. Butiks- og Herskabsvinduer poleres. Aut or i s e r e t Va r e - Lo t t e r i - Ko l l e k t i on . A. K L Ü V E R . ™ms. L. Petersen, Tlf l 0 i- (Sletten) Strandvejens ældste V ildt- og Fiskehandel.

Stort Udvalg i

Porcelæn,Glas, MajolikaogLervarer

— i a lt t i l B y e n s P r is e r ■(—*— Udlejning a f G l a s og Po r c e l læn Dørplader og Navnekopper udføres billigt.

Hellerup Idrætsklub (under dansk Idræts Forbund) Præsentation Gymnastik Tennis Sammenkomst Fodboldkampe Foreløbig Idrætsplads paa Onsgaards Strandmark. Krocket Fodbold Atletik Svømning Skøjteløbning CD 3 i l CO CO ceá Konkurrencer Selskabelig

Strandvej 149.

Anbefaler: F i s k , V i l d t o g Ø s t e r s i prima Varer til billigste Dagspriser.

12

Avertissementer

Avertissementer.

13

(J&eCferup jlm$) nbgaar boer Dttébaa og Soitbag oa tofter50 0. Äoartalet, frit tilbragt. Abonnement tegnes paa ‘poftpnfet, bos fßoftbubene eller paa tabets Äontor Stranboef 14? (£el. 334 •VH'(lcrup).

T e le fo n 828.

15

Avertissementer.

14

Avertissementer.

HELLERUP MØBELSNEDKERI

V, ANDERSEN BLIKKENSLAGER, ZINK= OG S K I F E R DÆK K E R BOPÆL OG VÆRKSTED: S T R A N D V E J 98 ( SUNDBORGHUS ) DANSKE OG A U E R S K E G L Ø D E NÆT HAVES PAA LAGER

STRANDVEJ 78

MØBLER leveres i alle Stilarter tildels efter egne Tegninger. SPISESTUEMØBLEMENT i Eg fra 300 Kr. SOVEKAMMERMØBLEMENT i Mahogni fra 400 Kr. HELE UDSTYR leveres efter nærmere Aftale. LAGER AE MØBLER efter gængse Modeller til billige Priser. REPARATIONER og OPPOLERING etc. udføres. E. K11LER1CH.

T E L E FON 128 HELLERUP

E o w s \aw W a .

K. JACOBSEN SADELMAGER & TAPETSERER 86, S T R A N D V E J E N 86 HJ. AF FREDERIKKEVEJ

ANBEFALER SIG MED ALT TIL FAGET HENHØRENDE

MØBLER OPSTOPPES OG BETRÆKKES

N y e M Ø D f c e R

Constantias v e l r e n o m m e r e d e Re s t a u r a t i on , aaben Sommer og Vinter, anbefales. •t

I ALLE MODERNE STILARTER LEI/FRES

M A R K IS E R LEV ER ES

K n u d H a r ild , I s e n k r am - & U d s ty rs fo r re tn in g . Telf. 109. — -------- H jø rn e t a f Hellerupvej & S t r a n d v e j . ------------------- T e lf. 109.

REAL-REGISTER.

D a det trods al anvendt Omhu ikke kan undgaas, at der ind­ løber Fejl i Vejviseren, anmodes enhver, der maatte blive opmærk­ som paa Fejl, at meddele Udgiverne Underretning herom. Enhver Oplysning, Telefon-Nummer etc. etc., der ønskes op­ tagen, maa være Udgiverne i Hænde senest 20. Novbr., for Real­ registrets Vedkommende dog senest 1. Novbr.

Aandssvageanstalten for Kvinder. Gam­ melmosehus vedVangede. Læge: Professor Chr. Keller. Forstander­ inde: A H Friis. Telf. Lyngby 26. Agrarforeningen for Kbhvn.s Amts 4. Valgkreds. Repræsentant: Grev Tramp, Værløsegaard Alderdomsforsørgelsen sorterer i Hen­ hold til Lov af 9. April 1891 under Sogneraadene Aldersdomshjem, Foreningen. Forenin­ gen Alderdomshjem er stiftet d. 21. Aug. 1890. Ny Fundats af 11. Maj 1901. Foreningen ejer 3 Bo­ liger bestemte til Fribolig for gamle hæderlige Trængende i Gjentofte Kommune. Saalænge Foreningens Bygninger ikke ere gjældfri, kunne Boligerne udlejes til moderat Leje efter Bestyrelsens Skjøn. Bestyres af Gjentofte Sogneraad: Tilsyns­ havende ved Hjemmet paa Trane- gaardsvej Sogneraadsformand Kra­ ger, ved Hjemmet i Ordrup Sogne- raadsmedl. Nic. Petersen og ved Hjemmet i Gjentofte Sogneraads- medl. Juul Steen. Amtets Forligskommission (Propr. A C Andersen, RDM. Vadgaard, og Amtsraadssekretær J E Koster R) holdes paa Thinghuset. Blegdams- vej 6 , hver Lørdag Kl. 9. Kon toret er paa Amtsraadets Kontor, Carit Etlars Vej 4, Kbhvn. V, (1-4). Amtets Sygehuse, a. Bergersvej, Tel. 3162, Frederiksberg. Direktion: Stiftamtmand, Kmh. C P M Bache, K DM, Etatsraad N Andersen, R DM, Amtsraadssekretær J E Ko­ ster. R. adm. Forvalter L Hein, Overlæge Dr. med. V Heiberg, Re­ servelæge C Heerup-Petersen, b. Lyngby. Direktion: Jægermester

F Breit, cand. theol. E Jensen og Proprietær E Piper. Forvalter: M Sander. Læge: Distriktslæge JDit- levsen, R DM, Tel. Lyngby 47. Amtets Thlng- og Arresthus samt Tvangsarbejdsanstalt. Blegdamsvej 6 . Tel. 4568. Arrestforvarer C Hanson, DM. Amtsforvalter: OA G Tuxværd, R DM. Amtmand. Stiftamtmand, Kmh. C P M Bache, K DM. Kontor: Carit Et- larsvej 4. 10—4. Amtsraadet. Kontor: Carit Etlarsvej 4. 12—4. Formand: Stiftamtmand Kmh. C P M Bache, K DM. Med­ lemmer: Propr. A C Andersen, Vadgaard, RDM, Etatsraad N An­ dersen, Søholm, RDM, Jæger­ mester F Breit, Løjtegaard, Propr. L Hansen, Stenagergaard, Propr. M Pedersen, L. Vejlegaard, Propr. E Piper, Hummeltofte, og Propr. M P Tønnesen, Øbakkegaard. Amtstuen er i Børsbygningen. Kon­ tortid 9—2. Amtsvejvæsenet. Inspektør: R W Winkel, Østerbrogade 54. Tel. 364. Assistenter: N C Jensen og H J Nyborg. Arbejdsanstalt: se Stolpegaarden. Auktionsdirektør. Birkedommer C Valeur, R. Aviser. Kjøbenhavns Amts Avis

D e Averterendes Opmærksomhed henledes paa Vejviseren som det mest praktiske Sted for Annoncering fra Lokalforretninger — Nogen bedre Form for Avertering eksisterer ikke, da Vejviseren er aktuel hver eneste Dag i Aaret. — De Penge, der anvendes paa Avertissementer i Vejviseren, kunne derfor ikke anvendes paa nogen bedre Maade, — naar man da overhovedet ønsker at avertere. — Udgiverne. Vejviserens Kontor: Ahlmanns Allé Z i Hellerup.

(Lyngby Avis). Redaktør Ch.s Her- dahl. Bladet er stiftet 1872 og ud- gaar hver Søgnedag. „Gjentofte Kommunes Avis“ („Hellerup Avis“), udgives af .JHenriksen jun. og ud- gaar Onsdag og Søndag. Redaktør: G Andersen, Exped. Strandv. 147. Tel. 334. Badeanstalter. Ved Hellerup: Win­ thers, GI. Vartovs Vej, Møllers, T u b o r g 01 og M in e ra lvande anbe fa les .

18

Real-Register.

19

Real-Register.

Onsgaardsvej, og Karns, L. Strand­ vej. Ved Oharlottenlund: Badean­ stalten ved Strandkaféen og Ras­ mussens ved Traverbanens Opkjør- sel. Ved Skovshoved: Jomfru Alfs, „Codan“, Petersens og „Bellevue“. Banker og Sparekasser. Kjøbenhavns Laane- og Diskontobank, Hellerup Afdeling, Strandvej 96 (Sundborg- hus). aaben 10—1 og 6—7. Spare­ kasse. Boxafdeling. Bankbestyrer: Th. Krüger. Tel. Hell. 119. Spare­ kassen for Kjøbenhavn og Omegn, Hellerup Afdeling, Johannevej 20 •(Posthuset), aaben 9—3 samt Lør­ dag Aften 5—7. Bethania. Kirkelig Forsamlingsbyg­ ning i Gjentofte. Formand: Pastor A T Jantzen, RDM. Bibliotheker: se Gjentofte og Ordrup Sognebibliotheker Birkedommer. C Valeur, R.

12, Ordrup. Forstander: Lærer C Christensen. Bernehospitalet ved Gjentofte Station er bestemt til at optage Børn under 8 Aar, hvis Forældre ere bosiddende i Gjentofte Sogn. Be­ styrelsen bestaar af Sogneraads- formanden, Sognepræsten og Sogne­ lægen. Bygningen er endnu ikke tagen i Brug efter sin Bestem­ melse, men foreløbig udlejet til Frk. Fensmark, der paa Ejendommen har indrettet et Redningshjem for Alkoholister, kaldet „Solhjem“. Charlottenlunds Jernbanestation. For­ stander: Mullertz.

Foreningen af 23. April 1882 har et Børnehjem, „Dohns Minde“, ved Hellerup. Forstanderinde: Frk. K Frederiksen. Formand i Bestyrel­ sen er Læge 0 Repholtz, Hellerup. Foreningen Constantia. Formand: Kammerraad V Nielsen, DM R. Forligskommission. Forligsmægler i Tyende- og Aftægtssager: Cand. jur. Sogneraadssekretær H A Jantzen, Jægersborg, Suppleant: Skolebe­ styrer 0 Jacobsen, Ordrup. Forsvarsbrodre for Jægersborg og Omegn. Formand: Slotsforvalter J C Christensen, Bernstorff. Kas­ serer: Gartner Egebæk. Frk. B. Bruuns Børneskole i Gjentofte, oprettet 1881, har 3 Lærerinder. Støttes af Sogneraadet med Fri­ pladser. Frk. A. Sidenius’s højere Pigeskole og Forberedelsesskole for Drenge, Gjen­ tofte, oprettet 1887, har 8 Lærer­ inder og c. 70 Elever. Støttes af Sogneraadet med Fripladser. Gjentofte Asyl for Børn fra 2 til 7 Aar. oprettet 1862 af Provst Boisen og Hustru. Asylmoder: Frk. War- denburg. Bestyrelsens Formand er Sognepræst A T Jantzen, R DM. Gjentofte Grundejer- og borgerlige For­ ening. Formand: Vaskeriejer Chr. Larsen. Kasserer: Grosserer J Svendsen. Medlemsantallet er f. T. c. 100. Mødeaften Torsdag paa Gjentofte Hotel. Gjentofte Jernbanestation. Forstander: Kaptajn 0 A C Poulsen. Gjentofte Kirke tilhører Sognet. Sogne­ præst : A T Jantzen, R, DM. Kirke­ værge og Graver: Georg Nielsen. Gjentofte Kommune har fælles Sogne- raad, men er delt i 3 Kirkesogne: a) Gjentofte Kirkesogn med 3530 Indbyggere. b) Ordrup Kirkesogn (udskilt 30h 1891) med 7001 Indbyggere. c) Hellerup Kirkesogn (udskilt 26/9 1901) med 5933 Indbyggere. (Indbyggerantallet, ialt 16,464, stammer fra Tællingen pr. 1. Novbr. 1902.) Gjentofte Kommuneskole hører til de af Frederik IV i 1721 oprettede Rytterskoler. Førstelærer: C Ve- stergaard, Andenlærer: N Lassen, Lærerinde i Haandgjerning: Frk. D Svendsen

Gjentofte-Lyngby Hospital, grundlagt 1712, ejer foruden en Kapitalformue af ca. 200,000 Kr., Indtægten af Stadepenge m. m. i Dyrehavstiden. Hospitalet har tvende Boliger for Lemmer, den ene beliggende i Gjen­ tofte, den anden i Lyngby. For­ uden Fribolig erholde Lemmerne en ugentlig Understøttelse af 4 Kr. »4 samt Brændsel og Medicin. Foruden £, m de faste Lemmer ydes Under- f ¡J støttelse til en Del Husarme i g S begge Sogne. Amtmanden over » fl Kjbhvns Amt er Overdirektør og ' Sognepræsterne i Gjentofte og i M Lyngby Inspektører. Sognepræsten S i Gjentofte er administrerende. I SS Gjentofte og Omegns Skytteforening ¡ 1 . danner 8 . Kreds af Kjøbenhavns Amtsskytteforening. Kredsfor- mand: P Christensen, Ordrup. 5 '“ Gjentofte og Ordrup Sogns Husflids- ® w forening, stiftet 1874, har Husflids- jj ® skoler i Gjentofte og Ordrup Kom- 2 muneskoler. Børnene undervises “ gratis og faa delvis Materialier og x rT Redskaber. Udstilling afArbejderne afholdes hver Sommer i Chariotten-

Knud H a r ild , Is e n k r am - & U d s ty rs fo rre tn in g . T e lf. 109. — -------- H jø rnet a f Hellerupvej & Strandvej. — —- — T elf. 109. Branddirektør. P Jørgensen, Ad. Steens Allé 4, Kbhvn V. Tel. 6912. Kon­ tortid: 10—3. Brandvæsenet: Brandinspektør C Bendz, Strandvej 72, Hellerup. Tel. 517 Hell. Brandfoged i Hellerup: Murermester Carl Rasmussen i Gjentofte: Murermester F Lehmberg i Ordrup: Murermester O Larsen i Skovshoved: Tømrerm. L Saunte iVangede: Tømrermester O Andersen i Jægersborg: Gartner C Mortensen Bygningsvæsenet. Bygningsinspektør A Thejll, Kontor Nørregade 2,3. Sal, aab. Tirsd., Torsd. og Lørd. 10—12. Tel. 4631. Bygningsinsp. træffes desuden i'sit Hjem, Enighedsvej 1, hver Tirsdag Efterm. 2—4. Charlottenlund Skov tilhører Forst­ væsenet og er ca. 150 Tdr. Land stor. Skovfoged: Jagtjunker S Petersen, Klampenborg. De Fattiges Kasse. a. G jen to fte K ir k e s o g n : Sognepræst A T Jantzen, R DM, Professor Th. Pe­ tersen, K DM og Snedker Oscar Hansen, b. Ordrup K irk e s o gn : Handelsgartner P Brandt,Baadebyg- ger Kuhlmann og Arbmd. Schultz. c. H elle ru p K irk esogn : Sogne­ præst H. Koch, Mejeriejer Bonde og Snedker P M Nielsen. Det danske Traverselsksb. Formand: Direktør J C Tvede, H Jørgensen, Sekretær. Distriktsjordemoder i Gjentofte Fru T Mortensen. Distriktslæge. Dr. med. J Ditlevsen, RDM. Dyrehaven ejes af Forstvæsenet. Areal ca. 2000 Tdr. Land. Inden­ for Hegnet findes ca. 200 Stkr. Kronvildt og over 1000 Stkr. Daa- vildt. Overførster for 2 den Inspec- tion: Kmh. Dr. phil. P E Muller, K. p. p. Skovfoged: Jagtjunker S Petersen, Klampenborg. Til Dyre­ haven hører de mindre Indhegnin­ ger: Ordrup Krat og Ermelunden. Fabrikinspektør f. Sjælland m. m.: Dr. phil. H Topsøe, R. Assistent for nordre Birk: C T Jørgensen, Bran­ des Allé 5. Bygningskommissionen f. Gjen­ tofte Kommune bestaar af 6 Med­ lemmer, af hvilke 2 vælges af Am­ tet, 3 af Sogneraadet, samt af Byg­ ningsinspektøren. Overretssagf. A Albeck, Formand, Grosserer Th. Krüger, Murermester H CN Bram, Tømrermester S M Grumstrup og Murermester Nie. Petersen og A r­ kitekt Thejll. Børnehjemmet Christianshvile, Sofievej Fattigforstandere. Manufakturhandler F Iversen, Ordrup, Grosserer Th. Kriiger, Hellerup, Lærer Fr. Ras­ mussen, Skovshoved, Kjøbmand P Juul-Steen, Gjentofte, Gaardejer Chr. Larsen, Vangede. T u b o rg 01 og M in e ra lvande anbe fa le s.

Gjentofte Vuggestue, oprettet af Gros­ serer Schmedes’ Hustru 1888, plejer Smaabørn indtil H/s Aars Alderen. T u b o rg 01 og M in e ra lvande anbe fa les . 2 *

20

21

Real Register.

Real-Register.

Sorterer under Gjentofte Sogns Menighedspleje. Gjentofte Sogns Fortsættelsesskoler for Haandværkslærlinge og andre, Lo­ kaler i Kommuneskolerne. Første­ lærer P V Petersen i Ordrup For­ mand.

Skolebestyrer M Rasmussen, Kas­ serer: Assistent P Voss. Hellerup jernbanestation (tildels be­ liggende paa Kjøbenhavns Grund). Forstander G O M Dorph.

Hegnssynsmæn i: Forpagter G Brasen, Damgaarden, Formand, Gaardejer O Jensen, Vangede, og fhv. Lægds­ mand P Pedersen, DM, Ordrup. Hesteforsikringsforeningen for GI. Kjø­ benhavns Amt. Formand: Sogne­ foged L Larsen, Gjentofte. Husmandskreditforeningen for østif­ terne. Kontoret, Ny Rosenborg, St., er aabent fra 10—2. Repræsentant for Kjøbenhavns Amt: Mælkeforp. 0 Svendsen, Bagsværd. iordboniterlngsmænd: Kammerraad V. Nielsen, DM R, Formand, fhv. Lægdsmand P Petersen, DM, og Sognefoged L Larsen. Jægersborg Kommuneskole. Enelærer: N H Skjoldager, DM. Lærerinde i Haandgjerning: Fru Lundqvist. Kjøbenhavns Amts Landboforening, stiftet 24. Oktober 1841. Medlems­ antal ca. 800. Formand: Professor V Maar, Kjbhvn. V. Klampenborg Badeanstalt, Aktiesel­ skab. Formand: Justitsraad J S Berthelsen. Klampenborg jernbanestation. For­ stander: N Johansen. Kommunalforen. for den østlige Del af Gjentofte Sogn. Formand Over­ retssagfører Vald. Friis, Kasserer: Apotheker Bauer-Petersen. Konsulater. Svensk-norsk Vicekonsul for Tuborg Havn, Grosserer P J Andersen, Strandvej 16. Kronprins Frederiks og Kronprinsesse Louises Børneasyl paa Ordrup Jagt­ vej, opr. 1894. Børneantal ca. 60. Asylmoder: Frk. Bohn. Formand 1 Bestyrelsen Past. Ohlmann. Landvæsenskommissærer i Kjøbenhavns Amtsraadskreds. Propr. E Piper, Hummeltofte, Propr. A CAndersen, RDM, Vadgaard, Propr. B OMøller af Vallensbæk, Kammerraad V Niel­ sen, DMR, Ordrup, Propr. L Hansen, Stenagergaard, Forp. M Vester- gaard, Petersdal, Etatsraad N An­ dersen, RDM, Søholm, Proprietær MP Tønnesen, Øbakkegaard, Gaard­ ejer J C Sørensen, R, Kirkebjerg- gaard. Laub og Saltos højere Pigeskole, Linde- gaardsvej 58 i Charlottenlund. Børnehave, Musik- og Danseskole, Pensionat.

Legater: Fhv. Brændevinsbrænder F N Holms og Hustrus Legat, opr. 24. Febr. 1892. Kapital 10,000 Kr., for trængende Familier i Gjentofte Sogn. Ren­ terne uddeles i hvert Aars Jan. Maaned af Sognepræsten i Gjen­ tofte i lige Dele til 10 af ham ud­ valgte Familier. Fru Hudtwalckers Legat, opr. 6 . Maj 1867, Kapital 600 Kr. Renterne udbetales hvert Aars Juleaften til 1 å 2 værdige trængende Familier i Jægersborg. Bestyrelse: Sogne­ præsten i Gjentofte og Organist N H Skjoldager, DM. Gaardejer Soren Jacobsens Enkes Mindelegat, opr. 6 . Septbr. 1894, Ka­ pital 1700 Kr. Den aarlige Rente udbetales i Portioner å 15 Kr. som Hjælp til Konfirmationsudstyr til Pigebørn i Ordrup og Skovsboved Haandgjerningsskoler. Bestyres af Gjentofte Sogns Skolekomm. Gaardejer Søren Jacobsens Legat, opr. 3. Aug. 1867, Kapital ca. 1900 Kr. Renten uddeles i Portioner å 12 Kr. til værdige Trængende i Gjentofte Sogn. Bestyrelse: Pastor A Jantzen og Proprietær O Jacobsen, Skjold- gaard. Grev Johan Hartvig Ernst Bernstorffs Mindelegat, Fundats af 12. Marts 1867, er oprettet, ved frivillige Sammenskud af Sognets Beboere, Kapital, ca. 5600 Kr. Renterne anv. til Understøttelse af trængende Familier samt til Vedligeholdelsen af den Æresstøtte, som Sognets Hartkornsbrugere i sin Tid have oprettet for Grev Bernstorff ved Kildegaarden, samt af Familiegrav­ stedet paa Gjentofte Kirkegaard. — Sognepræsten i Gjentofte er Bestyrelsens Formand, og Ansøg­ ninger skulle indgives i November. Haahrs Legat, opr. ved Gavebrev af 12. Maj 1879, ejer en Kapital af 800 Kr. Renten vil fra 1929 blive uddelt ved Juletid til 1 eller 2 værdige Trængende i Gjentofte Sogn. Legatet bestyres af Besty­ relsen for de Fattiges Kasse i Gjen­ tofte. Henning Bojesens og Hustrus Diamant­ bryllupslegat, opr. ved Fundats af 11. Oktober 1878, Kapital 2000 Kr. ?alvande an be fa le s.

K n u d Hapild, Is e n k r am - & U d s ty rs fo rre tn in g . T elf. 1 0 9 . -------------H jø rnet a f Hellerupvej & S t r a n d v e j . ------------------ T elf. 109. Gjentofte Sogns Menighedspleje virker ved Sygepleje, Hjælp til Konfirma­ tionsudstyr, Afh. af Søndagsmøder m. m. og bestyrer endvidere Vugge­ stuen i Gjentofte. Bestyrelsen be- staar af Fruerne Olivia Bruun, B. Platou-Jørgensen, Professorinde S Petersen, Frk. Helga Jahnsen samt af Sognepræst A Jantzen, R DM, som Formand. Grundejerforeninger: se Gjentofte og Hellerup. Haandværkcrforeningen for Gjentofte- Ordrup Sogn. Foreningens Formaal er at virke tilHaandværkerstandens Tarv. Formand: Snedkermester Fr. Schiøth, Kirkevej 10, Kasserer: Murermester H C N Bram. Lokale : Charlottenlund Jernbanepavillon. Mødeaften: 1. og 8 . Torsdag i Maaneden. Hellerup Glasværk ved Tuborg tilhører Aktieselskabet Kastrup Glasværk. Fabrikerer Flasker. Arbejdernes Antal ca. 100. Direktør: Fr. Duus, Bestyrer: L Ludvig. Hellerup Grundejer- og Borgerforening. Formand: Grosserer C Petersen- Schmidt. Kasserer: Skatteopkræver L Larsen. Medlemsantal: 190. Mø­ deaften hver Onsdag paa „Con- stantia“. Hellerup Handelsforening, stiftet 25. Oktober 1898, optaget i „De kjøben- havnske Handelsforeningers Fæl­ lesrepræsentation“. Mødeaftenhver Tirsdag paa Hotel „St. Mariendal“. 60 Medlemmer. Formand: Kjøb- mand A Ellgaard, Kasserer: Kjøb- mand J Pedersen. Hellerup Kirke, der indviedes 14. Oktbr. 1900. ejes af Gjentofte Kommune. Sognepræst: HKoch. Klokker og Organist: Førstelærer A 0 Ander­ sen, Hellerupvej 18, Kirkebetjent: Gartner N Andersen, Lille Strand­ vej 20, Kirkeværge: Vexelmægler Th. Schiøler. Hellerup kommunale Vælgerforening. Bestyrelse: Kaptajn J F Brandt, Formand, cand. polit. Sekretær C Høyrup, Arbejdsmand S Jensen, Postmester O Koefoed, Direktør P Nørgaard, Jernbaneassistent E Pe­ tersen, Kasserer, Murermester R Petersen, Grosserer Vald. Petersen, Professor C V Prytz, Overretssag­ fører C Rigenstrup og Direktør J Tronier. Hellerup Kommuneskole, opført 1892. Førstelærer: A CAndersen. Anden­ lærer: K Kjøller. Haandgjernings- lærerinde: Frk. Petersen Schmidt. Hellerup Latin-, Real- og Forberedelses­ skole ved cand. mag. Martin Ras­ mussen, understøttes ved Tilskud fra Amt og Kommune. Skolen tæller 160 Elever. Hellerup nye Drengeskole, Ahlmanns Allé 9, oprettet September 1902 af Overretssagfører Axel Damm (Kas­ serer), Arkitekt L P Gudme, Sekre­ tær Chr. Høyrup, Professor C V Prytz og Dispacheur Svenningsen. — Skolepenge i Iste Kl. 8 Kr., i 2den Kl. 10 Kr. mdl. Moderation for Brødre. Elevantallet er f. T. 14 i de 2 Klasser samt 5, som kun deltage i Gymnastikundervisningen. Hellerup Sangforening, stiftet 1895, Sangøvelse hver Mandag Aften paa Hotel St. Mariendal. Formand: Gross. C W Jacobsen.

Knud H arild , Is e n k r am - & U d s ty rs fo r re tn in g . T e lf f09. — — — H jørnet a f Hellerupvej & Strandvej. — — — T elf. 109.

Hellerup Idræts-Klub (under dansk Idræts-Forbund), stiftet d. 10. Decbr. 1900, har til Formaal at udbrede Kjendskab til og Færdighed i Idræt (Tennis, Gymnastik, Svømning, Boldspil. Atletik, Skøjteløb og Vin­ tersport). Som Medlemmer optages saavel Damer som Herrer. Kon­ tingent for passive Medlemmer 1 Kr. mdl. Klubbens Formand er

Hellerup Sogns Menighedspleje. For­ mand: Sognepræst H. Koch. Kas­ serer: Fru Kapt. Brandt. Besty­ relsen bestaar forøvrigt af Fruerne Holm, Schneider, v. d. Osten, Plum og Kriiger.

Hellerup Sogn, se Gjentofte Kommune. Hellerup Træsko og Læstefabrik ved Hellerap Jernbanestation (Ru og Axel Nielsen). T u b o rg 01 og M in e ra lvande anbe fa le s.

T u b o rg 01 og M in e

22

23

Real-Register.

Real-Register.

Renten uddeles hvert Aars 30. Ok­ tober til fire værdige trængende Familier eller enkelte Personer i Gjentofte Sogn, fortrinsvis til hæ­ derlige Arbejdsfolk, der igjennem en længere Aarrække have tjent eller arbejdet paa Gaardene i Gjen­ tofte Sogn. Holger Schmedes’ Mindelegat til Ud­ styrshjælp for en værdig og træn­ gende Konfirmand i Gjentofte By. Fundats af 31. Maj 1884. Kapital 1000 Kr.

styres af Bestyrelsen for „De Fat­ tiges Kasse“ i Gjentofte. Pianist Vaters og Hustrus Legat, Fun­ dats af 30. Januar 1889, er traadt i Virksomhed 1899. Legatets Kapi­ tal er ca. 3600 Kr., hvis Renter uddeles til 4 fattige Konfirmander fra Vangede. Bestyres af Gjentofte Sogneraad.

klasses Standpunkt med 3 Sprog. Lægger Hovedvægten paa Reg­ ning og Skrivning (Haandskrift. Eksamen i Maj. Skolepenge 3—6 Kr. mdl. Gjentofte Sogneraad har oprettet Fripladser siden 1884. Disse besættes af Sogneraadet efter Ind­ stilling af Skolens Bestyrer. Ordrup Sangforening, stiftet 1868. Lo­ kale: Ordrup Hotel. Dirigent: O Jacobsen. Formand: Tømrer L Guldager. Ordrup Sogn: se Gjentofte Kommune. Ordrup Sognebibliothek. Lokale: Or­ drup Skole. Bestyrelse: Første­ lærer V Petersen, Formand, Gart­ ner P Brandt, Forfatter Zak Niel­ sen, R, og Lærer Nielsen. Ordrup Sogns Menighedspleje. Hylde- gaards Tværvej. Formand: Pastor M Ohlmann. Pigeskole, den nye, Johannevej 19, Hellerup. Skolebestyrer: cand.polit. V. Andersen. Politivæsen. Politiassistent: Justits- raad Blom, R, Lyngby. Politistation i Ordrup. Ordrupvej Nr. 111. S Nielsen, Overbetjent, Tel. Ordr. 213. Politistation i Hellerup, St. Peders- vej 2: Inspektionsbetjent EEskild- sen. Tel. 244 Hell. Postvæsen. Postkontorer: i Char- lottenlund: Postmester N Grosche, R; i Gjentofte: Stationsforstander, Kapt. O A C Poulsen; i Hellerup: Postmester O Koefoed; i Klampen- borg: Postmester A L Jespersen. Renovationsvæsenet sorterer under Sogneraadet. Entreprenører: For Hellerup: Chr. Jensen, Høgsminde, for Ordrup: Forpagter A C Flo- rentzen, Holmegaard, for Skovs­ hoved : Fru J Lund, Bernstorff Hov- marksgaard. (Distriktet vest for Bernstorffsvejen har ikke tvungen Renovatiousudførsel; i Gjentofte By er der privat Udførsel, der sorterer under Gjentofte Grundejerforening). Rodemestre: se Skatteopkrævere. Schmedes og Hustrues Stiftelse afgiver Fribolig og event, en aarlig Penge­ understøttelse til værdige Træn­ gende. Stiftelsen ejer en Ejendom paa Maltegaardsvejen i Gjentofte samt en Kapital af 4000 Kr. For­ mand: Pastor A T Jantzen. R,DM. Schou & Trolles højere Pigeskole og Børnehave. Hellerupsvej 11,Hellerup, •alvande an be fa le s.

Lotterikollekter for Klasselotteriet. Fru V Børgesen, Strandvejen 100, Hellerup. Kontortid 9—3. Lægdsmænd. Sognefoged L Larsen, Gjentofte, Forpagtel A C Florent- zen, Holmegaard, Ordrup, Handels­ gartner Poul Hansen, Taffelbay, Hellerup. Nordre Birks Handelsforening. For­ mand : Kjøbm. Laur. Møller, Lyngby. Nordre Birks Kontor: Blegdamsvej Nr. 6 Kjbhn. N, aabent 9—4. Tele­ fon 5619. Nordre Birks Restauraterforening. Formand: Restaur. A Wilhelmsen, Constantia, Kasserer: Restauratør Nielsen, Skovshoved. Nordre Birks Vognmandsforening. For­ mand: Vognmand Sophus Olsen, Lyngby, Kasserer: Vognmand Jac. Jacobsen, Lyngby. Ordrup Borneasyl, opr. 1860. Asyl­ moder: Frk. Hedevig Petersen. Bør­ neantal ca. 60. Bestyrelse: Pastor M Ohlmann, Skolebestyrer O Jacob­ sen. Fruerne Ohlmann, Lund ¡og Raaschou samt Etatsraad Moresco. Ordrup Kirke ejes af Gjentofte Kom­ mune. Sognepræst: M Ohlmann. Ordineret Medhjælper: Pastor O Eghoff. Kirkeværge: O Jacobsen. Graver: P Christiansen. Ordrup Kommuneskole, oprettet 1871, udvidet 1887 og 1900. Førstelærer: V Petersen, Andenlærer: J F Niel­ sen, Tredjelærer: J L A Christen­ sen, Fjerdelærer: C A Jensen. Gymnastik- og Haandgj.lærerinde: Frk. M Jørgensen. Pedel: P Thor- kildsen. Ordrup Latin og Realskole. Bestyrer: H C Frederiksen. Stiftet 1873 som Internat. Nuværende Skolebygning indviet 1883, senere udvidet. Eks­ amensberettiget siden 1889. Skolen har 12 Klasser, 150 Elever, hvoraf 30 Kostelever, 9 Lærere. Fri­ pladser: Hds. kgl. Højhed Kron­ prinsessen 3, Classenske Fidei- kommis 2, Treschowske Legat 1, Puggaardske Legater 1, Gjentofte Kommune 3. Statstilskud 1000Kr. aarlig til Fripladser, Skolen 7. Ordrup Realskole. Bestyrer: O Ja­ cobsen. Oprettet 1867 af O Jacob­ sen. Ældste Skole i Ordrup. 6 Klasser. 8 Lærere. 100 Elever. Leder Undervisningen til 2. Real- T u b o rg 01 og M in e

K nud H arild , Is e n k r am - & U d s ty rs fo rre tn in g . T elf. 1 0 9 . -------------H jø rn e t a f Hellerupvej &. Strandvej. ------ ----------- - T elf. 109.

Knud H a r ild , I s e n k r am - & U d s ty rs fo rre tn in g . T elf. 109. — — — H je rne t a f Hellerupvej & S t r a n d v e j. ------------- T elf. 109. Jomfru Louise Lunds Legat, opr. 19. Febr. 1877, ejer en Kapital af 3000 Kr., hvis aarlige Renter tildeles hvert Aars 1. April indtil 4 værdige trængende Familier eller Enker eller ugifte Kvinder i Gjentofte Kirkesogn, saaledes at ingen Un­ derstøttelse bliver under 30 Kr. Karen og Christian Bojesens Mindelegat Fundats af 21. Nov. 1888. Kapital 2000 Kr. Renterne tildeles hvert Aars 30. Maj indtil 4 værdige Træn­ gende i Gjentofte Kirkesogn, saa­ ledes at ingen Understøttelse maa være under 20 Kr. Kong Christian IX.s og Dronning Louises Jubilæumslegat, Fundats af 3. Aug. 1892, ejer en Kapital af ca. 8400 Kr. Den aarlige Legatrente, dog med Fradrag af 25 Kr., som an­ vendes til Kapitalforøgelse, tilfalder Sognenes Menighedspleje. Besty­ relse: Sogneraadsformand Th. Kro­ ger, Kammerraad Y Nielsen og Pastor A Jantzen. Cand. phil. S C R Wulffs Legatstiftelse, Fundats af 26. Juli 1888, ejer en Ka­ pital af ca. 1Mill. Kr. A f den aarlige Legatrente tilfalder der Gjentofte Komm. 4 pCt., der ifølge Legatets Bestemmelse anvendes saaledes: 1 pCt. udbetales til Sognelægen i Gjen­ tofte til Fordeling mellem træn­ gende Rekonvalescenter i Gjen­ tofte Sogn. 1 pCt. udbetales til Proprietær Martin Sørensens Legat er stiftet 24. August 1885. Kapital 6000 Kr. Renterne uddeles hvert Aars 18. Nov. i ligestore Dele til 4 værdige Trængende, der have været bosiddende i mindst 10 Aar, og ved Uddelingstiden boe enten i Gjentofte eller Jægersborg Byer. Bestyrer: Pastor A Jantzen. Provst Boisens Jubellegat. Fundats af 12 Maj 1869. Kapital 1600 Kr. Den halvaarlige Rente anvendes til 2 flinke Konfirmander i Kom­ munen. Sognepræst S Jacobsens Legat, Fun­ dats af 20. Juli 1893, Kapital 2000 Kr. Den aarlige Rente uddeles den 9. Sept. til 4 værdige Træn­ gende i Gjentofte eller Ordrup Pa­ storater. Bestyrelse: Pastor Jant­ zen, Grosserer Th. Kruger, Sogne­ foged L Larsen. Udstyrslegat for et Par Brudefolk af den tjenende Almueklasse i Lyngby, Gjentofte og Søllerød Sogne. Fundats af 20. Nov. 1841. Kapital ca. 3200 Kr. Renterne af Legatet uddeles aarligt skiftevis for de 3 Sogne til et Par Brudefolk af den tjenende Klasse. Bestyrelse: Gaardejer Lars Jørgensen for Lyngby, Forpagter Brasen for Gjen­ tofte og Hotelejer J H Larsen for Søllerød Sogn. William Mitchells Legat, Fundats af 13. Aug. 1885, Kapital 20,000 Kr. Renten uddeles i halvaarlige Por­ tioner å 20 Kr. til Beboere i Gjen­ tofte Kommune, der paa Grund af Alderdom eller Svagelighed, Syg­ dom eller Uheld have Vanskelighed ved at ernære sig. Legatet be- styres af Sogneraadet, men Udde­ lingen forestaas af en særlig Kom- mité udenfor Sogneraadet. Kom- mitéens Formand er Sognepræsten i Gjentofte, til hvem Ansøgninger om Legatet indgives i Februar Maaned. T u b o rg 01 og M in e ra lvande anbe fa le s. Sognepræsten i Gjentofte til For­ deling mellem værdige Trængende i Gjentofte Sogn. 2 pCt. tilfalder „Vangede Asylselskab“. Niemanns Legat, oprettet 14. April 1877, ejer en Kapital paa 1200 Kr., hvis Renter hvert Aars Jul skal uddeles til 2 værdige gamle Trængende i Gjentofte By. Be­

24

25

Real-Register.

Real Register.

har bestaaet siden 1882. Har 80 Lærere og Lærerinder. Ny Skole­ bygning med tidssvarende Lokaler. Skolepenge 6—15 Kr. Alm. Forbe- redelsesexamen. Støttes med Fri­ pladser af Kommunen. Skatteklager over Hovedligningen ind­ gives inden Udgangen af Jan. Maa- ned til Sogneraadet og, forsaavidt 2*"! man er utilfreds med Sogneraadets K ¡3 Afgørelse, inden Udgangen af Febr. h Maaned til Amtsraadet; over Til- -£3 lægsligningen inden Udgangen af Q) Juli Maaned til Sogneraadet og Al 1 inden Udgangen af Aug. Maaned til A ! Amtsraadet. jO Skattelisterne fremlægges paa Sogne- Ti kontoret paa Jægersborg, i Helle- £ _ rup Kommuneskole og hos Skatte- s . o p k r æ v e r C Nielsen i Ordrup. Ho- > vedligningen i Tiden fra 1.—15. Ja- tø = nuar og Tillægsligningen fra l.—15. ’d t Juli. { 3 35 Skatteopkrævere: forGjentofte ogHel- ^ lemp Kirkesogne: L Larsen, Ahl- _, manns Allé 24, Hellerup; for Or- , § drup Kirkesogn: C Nielsen, Enig- 1 g- hedsve.j 5, Charlottenlund. fl j. Skoledirektionen. Stiftamtm., Kmhr. (S = Bache, K,DM, Provst I Chr Koch, A I R, Ballerup. ^ v Skolekommissionen. Sognepræst A T g “ Jantzen, Malermester G Nielsen, 4 ) « Kbm. P Juul-Sten, Sognepr. M Ohl- tø E mann, Formand, Forpagter G Bra- M ,® sen, Apotheker E Bauer-Petersen, Sognepræst H Koch, Grosserer 2 Th Kriiger og Professor V Prytz, R. • h j Skorstensfejermestre, autoriserede: A a) For nordre Distrikt, bestaaendo W i af den Del af Kommunen, der lig- PQ | ger Nord for en Linie bestaaende af: Skellet mellem Øregaard og 2 ^ Maglegaard, Tranegaardsvejen til P o Nordbanen og videre ad denne til P " Kommunegrænsen: Søren Anton­ ia £ sen, Ordrup. — b) For søndre Di- £ strikt, bestaaende af den Del af Kommunen, der ligger syd for nævnte Linie: A. Hegelund, Gjen- tofte. Skovshoved borgerlige Klub. Formand: Politibetjent Ludv. Richard, Kas­ serer: Gartner Erik Kjær; har Mødeaften hver Torsdag Aften paa Skovshdved Hotel. Skovshoved Berneasyl. oprettet 1878, ombygget 1897, ejer, foruden Asyl­ • o

østre Del; Læge O Repholtz for Hellerup. Sogneraad. Valgte af de Højstbe- skattede fra 1. Jan. 1901: Grosse­ rer Th. Kriiger, Formand, Profes­ sor C Ph. Teller, Overretssagfører A Albeck, Apotheker E A Bauer- Petersen, Propr. Chr. Larsen; af den almindelige Vælgerklasse fra 1. Jan. 1898: Manufakturli. Fritz Iversen, Lærer Fr. Rasmussen, Manufakturh. P Juul Sten, Murerm. Nic. Petersen. Kontori Jægersborg Skole, aabent hv. Søgnedag fra 2—4. Formanden træffes i Reglen om Tirsdagen fra 3—4. Kasserer og Sekretær: cand. jur. H A Jantzen, Assistenter: Skatteopkræver L Lar­ sen, Aug. Nielsen og A. Petersen. Sognerevisorer. Sagf.Henr.Hammers- holt, Hellerup, og Bankdirektør Wehl, Ordrup. Sparekasser (se Banker). Statsanstalten for Livsforsikring. Agent: Sagfører P Baumann, R, Lyngby. St. Andreas Kirke paa Ordrupshøj, Korskirke i gothisk Stil. opført 1873. Aaben hver Dag Kl. 6—12 og 3—7. Gudstjeneste hver Dag Kl. 6 Vs, 7 og 7 SU Formiddag: stille Messe. Søn- og Helligdage Kl. 10 Højmesse; Kl. 5 Aftensang. St. Andreas Kollegium omfatter en La­ tin- og en Realskole samt et Inter­ nat for Drenge. Forbereder til Præliminæreksamen og Studenter­ eksamen. Har flere Samlinger og et Bibliothek paa 11000 Bind. Rek­ tor: J Droste. St. Josephs Reconvalescenthjem i Or­ drup, Skovgaardsvej, stiftet 1890 af Kammerherreinde Berling. Be­ styres af St. Josephs-Søstrene. Betalingen for Rekonvalescenter er 1 Kr. 50 Øre til 3 Kr. pr. Dag. Læge G Jespersen. Stempelpapirsudsalg: Kjøbenhavns Amtstue i Børsbygningen og Nor­ dre Birks Kontor, Blegdamsvejen 6 . Stolpegaard. Forsørgelsesanstalt, Van­ gede pr. Gjentofte, ejes af Gjen­ tofte -Ordrup, Gladsaxe - Herløv, Lyngby og Søllerød Kommuner. Plads til 200 Lemmer. Direktion: Grosserer Th. Kriiger, Formand, Gaardejer J Christiansen, Hotel­ ejer J Larsen, Kammerr. C Jacob­

bygningen i Skovshoved, Legatet Asylets Venner, stort ca. 950 Kr., Etatsraad A N Hansens og Hustrus Legat, stort 2000 Kr., samt anden Formue ca. 8000 Kr. Formand i Bestyrelsen: Pastor M Ohlmann. Skovs hoved Havn. 7 Fod dyb Baade- havn og 60større og mindre Baade. Skovshoved og Omegas Arbejderfor­ ening og Sygekasse. Formand: Tøm­ rermester Chr. Nørregaard, Kas­ serer: Mælkeforpagter O Hansen. Lokale; Skovshoved Hotel. Med­ lemsantal ca. 100 . Skovshoved Kommuneskole. Førstelæ­ rer Fr. Rasmussen; Andenlærer: M. Meisner. Lærerinde: Frk.P. Jen­ sen; Haandgj.lærerinde Frk. L. Dahl. Skovshoved og Omegns statsanerkendte Syge- og Begravelseskasse. For­ mand: FiskerNP Olsen, Kasserer: Fisker Jens Skov. Skovshoved Sangforening „ØYesuud“ , stiftet 1882. Formand: Fisker And. Rasmussen, Kasserer: Fisker Hans Hansen, Dirigent: Kommunelærer Nehm. Lokale: Skovshoved Hotel. Snefogder. Murerm. J Lehmberg, Gjentofte, Gaardejer S Sørensen, Svejgaard, Hellerup, og Husejer P Olsen, Hellerup, Smedem. Jacob Petersen, Jægersborg, Husejer A P Andersen, Ordrup Krat, Husejer P Olsen, Skovgaardsvej, Tømrerm. 0 Andersen, Vangede, og Fisker N P Olsen, Skovshoved. Snekastning. Byrden fordeles paa Ejerne eller Brugerne af de i Kom­ munen beliggende faste Ejendomme 1 Forhold til Hartkorn, bygnings- afgiftspligtige Bygningers Assu­ ranceværdi og Folkehold. Listerne over de Snekastningspligtige frem­ lægges (paa samme Steder som Skattelisterne) fra 1.—7. Oktober. Klager tilstilles Sogneraadet inden 15. s. M. Sognefogder. GjentofteFogderi:Gaard­ ejer L Larsen, Jernbanevej 17, Gj., Hellerup:Handelsgartner Poul Han­ sen, Taffelbay, Ordrup: Handels­ gartner P Brandt, Ellensvej, Skovs­ hoved: Forpagter G Brasen, Dam- gaard.

sen. DM. Inspektør: J P Hansen. Regnskabsf.: Skatteopkræver L Larsen. Læge: Dr. med. Aug. Pe­ tersen, Gjentofte. Præst: T Møller. Strandsynsmænd. Badeentreprenør J Winther, GI. Vartov, og Baadebyg- ger Nielsen. Skovshoved. Strandvejs Gasværk. (Det danske Gaskompagni) anlagt 1892 ved Tu- borg Havn. Kontor: Strandvej 72. aab. 9—3, Tel. 39H. Bogholder og Kasserer: G Elley. Driftsinspek­ tør: T Westenholz. Tel. Hell. 81. Sundhedskommission. Professor Th. Petersen, K af D p. p., Formand, Proprietær H Fiehn, Vangede, Dyr­ læge N S Lorentzen. Jægersborg, og Ingeniør C Felding, Hellerup, Snedkermester F Schiøth, Læge L Andresen og Sagfører R Jensen, Ordrup, Direktør EBilsted ogBaade- bygmester C Hansen, Skovshoved, Fabrikant Rud. Nielsen, Kaptajn J F Brandt og Læge O Repholtz. Hellerup. Sekretær: cand. jur. H A Jantzen. Vedtægter erholdes paa Sognekontoret. Sundhedskommissionen, den overordent­ lige, for Nordre Birk: Propr. E Pi­ per, Hummeltofte, Propr. L Cado- vius, Mørkhøj, Professor Th. Peter­ sen, Gjentofte. Taxationsmænd : se Østifternes Kre­ ditforening. Telefonstationer findes i Bellevue, Gjentofte. Hellerup og Ordrup. Telegrafstationer i Charlottenlund, Hellerup og Klampenborg paa Post­ kontorerne, i Gjentofte paa Jern­ banestationen samt, saalænge Kon­ gen bor paa Bernstorflf, ved Slots- indkørselen paa Vældegaardsvej.

H

S ® se ■ a

X tå * ft

® M 3 ® 2 -ffi . e

|2 if > s e j 5S* i . 5« • *i » ¡2 I * I * 1 O

Tuborgs Fabrikker, Hellerup, stiftet som Aktieselskab 1873. Omfat­ tende Ølbryggeri, Svovlsyre- og Gødningsfabrik, Glasværk samt Havn. Fra 1880 var Etatsraad P W Heyman Direktør. Gødnings­ fabrikken senere nedlagt. Glas­ værket solgt til Kastrup Glas­ værk. Ølbryggeriets Produktion er i 27 Aar stegen fra 5000 til 160,000Tdr. aarlig. Lyse og mørke Ølsorter. I Bryggeriets Aftap­ ningsanstalt, der er den største i Verden, aftappes aarligt over 45 Mili. Fl. 01. Export til Sverrig, England og alle fremmede Verdens- T u b o r g 01 og M in e ra lvande an be fa le s. et s 6 s « «

Sognelæger. Professor Th. Petersen, K DM, Gjentofte, for den vestre; Læge P Sleisner, Ordrup, for den T u b o r g 01 og M ine ra lvande an be fa le s.

26

Real-Register.

dele. Bryggeriet har 2 Maltgøre- rier, der kan malte 85,000 Tdr. Byg; 77 Lagerkældere, der kan rumme 50,000 Tdr. 01. Til Afkø­ ling af Gær- og Lagerkælderne findes Kølemaskiner. Endvidere er der Maskinværksteder, Værksteder for Smede. Tømrere, Bødkere, Sned- • ® kere, Malere og Blikkenslagere. Mineralvandsfabriken „Absalon“ C ¡¡j købtes 1889, og der produceres nu *2 # aarlig flere Mili. Fl. Mineralvande. ¿ H Fabrikationen omfatter endvidere © kemisk ren. flydende Kulsyre, der fc benyttes dels ved Servering af 01 U | fra Fad og dels sælges tilMineral- P vandsfabrikanter i hele Norden. 1 Fabrikkerne besk.jæftige 35 Funk­ tionærer. 800 Arbejdere samt har 8 Arbejderboliger; endvidere hører .¡j > dertil 225 Heste. Tuborgs Fabrik- till c ker overgik 1894 til Aktieselskabet "O 2 „De forenede Bryggerier“, hvis ad- ^ oj ministrerende Direktør, Hr. B Des- „ sau, samtidig leder Fabrikkerne, ag Tuborg Havn {Kjøbenhavns Petrole- umshavn) modtager Skibe med i a indtil 16 Fods Dybtgaaende; be- S E søges aarligt af ca. 700 Skibe med C 3 = ca. 50,000 Registertons Drægtighed. U 3 Hovedtrafik: Petroleum og Kul. ^ ^ Valglister til Folkethinget fremlægges g « ¡samme Steder som Skattelisterne) © -g fra 1.— 8 . Marts inkl. Indsigelser (O c fremsættes skriftligt for Sogne- H © raadet senest 11. Marts. r-'-f Vandmestre, autoriserede (se Fag- ■ 0 registret). ¡2 Vandværket, Gjentofte Kommunes, h 1 Henriksvej, Hellerup. Vandværks- fl I udvalg: Professor C Ph. Teller, R, , Formand, Gross. Th. Krüger og 1 Overretssagfører A Albeck. Vand- T3 . værkskontoret er paa Vandværket ¡3 o og er aabent hver Søgnedag 9—12. g ” Driftsbestyrer og Maskinmester: M ¿ H Andersen. Tel. Hellerup 350 og * ® Hell. Landcentral 513. *" Vandsynsmænd: Sagfører H Hammers- holt, Hellerup, Formand, Propr. O

Jacobsen, Skjoldgaarden, Gaardejer Chr. Larsen, Vangede. Suppleant Gaardejer Ole Jensen, Vangede. Vangede Berneasyl, opr. 1882, ejer foruden Asylbygningen en Kapital af ca. 8400 Kr., Gaardejer P Peder­ sens og Hustrus Sølvbryllupslegat stort 500 Kr. Asylbestyrerinde: Fru Dantzer. Vangede Kommuneskole. Førstelærer: H P Petersen; Andenlærer: Svan- holmNielsen; Lærerinde iHaandgj.: Frk. T Dantzer. Vangede statsanerkendte Sygekasse. Formand: Johs.Hansen. Kasserer: Husejer Rasm. Olsen. Vejassistent: C Bendz, Strandvej 72, Hellerup. Tel. Hell. 517. Vejudvalg: Professor C Ph. Teller, R, Formand, Overretssagf. A Albeck og Manufakturhandler F Iversen. Vllvorde, Havebrugsskole ved Or­ drup Krat, oprettet 1875 af Direk­ tør Stephan Nyeland, underviser i praktisk og teoretisk Havebrug, mindre Landbrug, Landmaaling og i alm. Højskolefag og hører til de mest fremragende Havebrugsskoler i Evropa. Havens Areal er ca. 20 Tdr. Land. Kursus varer 2 å 3 Aar og afsluttes med Eksamen. Feriekursus for Lærere. Betalin­ gen er 300Kr. aarlig. Uformuende Elever kunne faa Understøttelse. Haven og Drivhusene ere aabne for Publikum. Østifternes Kreditforening. 5. Repræ­ sentant Distrikt omfatter Gjentofte, Ordrup, Lyngby, Gladsaxe, Herløv og Søllerød Sogne. Repræsentant: Sagfører P Baumann, R, i Lyngby, Suppleant: Gaardejer Rasmus Han­ sen i Farum. Taxationsmænd for Gjentofte Kirkesogn: Murermester Lehmberg og Tømrermester N J Jørgensen af Gjentofte, Tømrerm. N C Madsen, Hellerup, for Ordrup Kirkesogn: Murerm. C Klein, Mu- rerm. PI C N Bram og Tømrerm J C Jensen i Ordrup.

Knud H a r ild , I s e n k r am - & U d s ty rs fo rre tn in g . T elf. 1 0 9 . -------------H jø rnet a f Hellerupvej & Strandvej. — ------------- T e lf. 109.

HUS-REGISTER.

Nr. 22 (17 af) (Aktieselskabet Ny Hellernp) H L Fischer, Guldvarefabrik. - 24 (17 aa) „Skatten“ L Larsen, Skatteopkræver - 26 (17 ad) „Skovbrynet“ CV Prytz, Professor - 28 (17 ah) (Carl Rasmussen, Murrn.) C Bang, Prokurist - 30 (17 ag) (Samme) F A Bahner, Handelsrejsende. H V Schiellerup, Prokurist - 32 = Grats Allé 1 Almevej (Privat Vej) Postd. Hellerup. Bylag Gjentofte Kirkesogn Hellerup . . . . Tranegaardsvej . . . . Nr. 1 (18 æ) G Jørgensen Kontorist - 3 (18 ay) M Schultz, Skibsfører - 5 (18 0 ) „Ange" A Pehrsson. Skræderm. - 7 (18 k) Gustav Vermehren, Kunstmaler - 11 (18 au) „Emiliehøi“ (H C Olsen, Direktør) - 2 (18 r) „Coba“ C E Hansen, Cigarfab. - 4 (18 s) „Landro“ J Jacobsen, Gross.*

Abildgaardsvej (Privat Vej) Postd. Charl. Bylag Ordrup Kirkesogn Ordrup . . . . Eigaardsgade . . . . Nr. 2 (3 by) Villa „Hygge“ (Dansk Bicycleklub) - 4 (3 bz) Villa „Gudrun“ (I F Drost, Bogholder) Ahlmanns Allé (Privat Vej) Postd. Hellerup. Bylag Gjentofte Kirkesogn Hellerup . . . . Strandvejen . . . . Nr. 9 (17 bd) (Rasmussen, Giarm.) P A Hansen, Snedker Hellerup nye Drengeskole 11 (17 bc) (Samme) s C A Bilsted, Bogholder 1 K H Schmidt, Dampskibsf. - 19 (17 al) (Petersen Fabr.) J Schade, fhv. Overlæge E Holm, Fysiklærer - 21 (17 ba) (Samme) H Clemmensen, Lærer - 28 (17 aø) Jul. Madsen, Murerm. - 6 (17 c) P Steffensen, Kunstm. • 8 (17 d) C Sørensen, Inspektør Aktieselskabet „Ny Hellerup“s Kontor • 10 (17 e) K Jørgensen, Partik. ■ 12 (17 h) G Stub, Tømmerhandler - 14 (17 o) Jac. Muller, Kontorchef - 18 (17 æ) „Arnen“ F Arntzen, Bankdirektør C Nonnegaard, h. Tegnekontor - 20 (17 z) „Ørehøj“ C Høyrup, cand. polit. J P Sørensen, Vognmand O C Larsen, Papirhandler

- 6 (18 t) F Olthaver, Tømrerm. - 8 (18 bf) H S A Olsen, Damp­ skibsfører Th. Olsen, Bankassistent Anemonevej (Privat Vej) Postd. og Bylag Gjentofte Kirkesogn Gjentofte . . . . Søgaardsvej . . . . T u b o rg 01 og M ine ra lvande an be fa le s.

T u b o rg 01 og M in e ra lvande anb efa le s,

Made with