Vejviseren 1903

o t *

Avertissementer.

i .

i

v T e le fo n 306 v

IN UH O L I).

. . Sid© 1. R e a l-R e g is te r giver Oplysninger om de i Kommunen værende Institutioner og Forhold, der have almen Interesse. 17 2. H u s -R e g is te r, ordnet alfabetisk efter Vejenes Navne. Ejerens Navn er det første, og hvor det er i Paranthes. betyder det, at vedkommende ikke selv bebor Ejendom­ men. * anbragt ved Navnet betyder, at vedkommende kun bebor Stedet om Sommeren. Ejendommens Matr.- Nr. er anført i Paranthes umiddelbart efter Husnumret. Bylaget findes angivet ved hvert Vejnavn, ligesom ogsaa Angivelse af det Kirkesogn', hvortil Vejen hører. Hvis en Vej er privat Vej, staar dette anført ved Vejnavnet. 27 3. P e rs o n -R e g is te r i alfabetisk Orden. Postdistrikterne ere betegnede med henh. Oh., G., H. og KL, hvilket betyder Charlottenlund, Gjentofte, Hellerap og Klampenborg. Det bemærkes, at Postforsendelser imellem de forskellige Postekspeditioner indbyrdes og mellem disse og Køben­ havn ik k e behandles som Lokalpostsager. Tel. H , G., O. eller B. betyder henh. Telefon Hellerup, Gjentofte, Ordrup eller Bellevue. Tallene efter Navnene betegne Skatteansættelsen (Skattebeløbet i Kroner). Skattebeløb under 10 Kr. ere ikke opførte............................................. 93 4. F a g -R e g is te r ............................................................... .......................... 147 o. V e jk o r t over Kommunen findes indhæftet b a g i Bogen..

m M w

H e l l e r u p - M a l e p f o p p e t n i n g ved Laur.Frederiksen&Ax. Heindorn Værksteder: Marievei 4. Udfører alt J V I a l e r a r b e i d ^ prompt — b illig t — solidt.

W vM p m

m f / M i /■ f»\ ÎI K [ # ) T O

Mt"

9 » Î

» ! • » i * S k i l t e f a b r i k

O v e r s la g og T e gn in g gratis .

•»=r=*!=y-*‘ * ' 4 .'^' .* •

I W

Made with