Orion 263 Additiv til Dieselolje - Tilsetninger

19.11.2018

VERNEBLAD ORION 263

Varselord:

Advarsel

Faresetninger:

H302 Farlig ved svelging. H312 Farlig ved hudkontakt. H332 Farlig ved innånding. H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Generelt Artikkelnr.

L263Q, OMEBL263Q Additiv til dieselolje.

Kjemikaliets bruksområde

Førstehjelpstiltak Generelt

Nødtelefon: se avsnitt 1.4. Ved bevisstløshet eller alvorlige tilfeller, ring 113.

Innånding

Den skadde flyttes straks fra eksponeringskilden. Frisk luft, ro og varme. Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag. Alvorlige tilfeller: Gi kunstig åndedrett hvis personen ikke puster. Skyll straks med store mengder vann (temperert 20-30°C) i min. 15 min. Fjern evt. kontaktlinser og åpne øyet godt opp. Ved lengre tids skylling, anvend lunkent vann for å unngå skade på øyet. Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag. Skyll munnen grundig. Gi et par spiseskjeer fløte, olje eller fløte-is, hvis offeret er ved bevissthet. Fremkall IKKE brekninger. Kontakt lege. Farlig ved innånding. Kan forårsake hodepine, tretthet, kvalme og svimmelhet. Kan gi lignende symptomer som ved svelging. Farlig ved hudkontakt. Absorbsjon gjennom hud kan gi lignende symptomer som ved svelging. Kan forårsake mild irritasjon. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukken hud. Farlig ved svelging. Utvidelse av blodårene som resulterer i senking av blodtrykket, hodepine og forvirring. Risiko for tap av bevissthet. Kjemikaliet kan irritere mage/tarm og kan forårsake smerter i buken, magesyke, kvalme, oppkast og diare. Fjern tilsølt tøy. Vask huden grundig med såpe og vann. Kontakt lege.

Hudkontakt Øyekontakt

Svelging

Akutte symptomer og virkninger

Annen informasjon

Ingen spesifikk informasjon fra produsent.

Verneutstyr Ytterligere øyeverntiltak

Øyedusj bør være på arbeidsplassen. Enten en fast øyedusjenhet koblet til drikkevann (temperert vann ønskelig) eller en bærbar disponibel enhet (øyespyleflaske).

Egnede materialer

Nitrilgummi. Neoprengummi.

Anbefalt åndedrettsvern

Normalt ikke nødvendig. Ved utilstrekkelig ventilasjon brukes maske med filter A mot løsemiddeldamper. Bruk kombinasjonsfilter A/P2 ved aerosoldannelse. Bruk friskluftsmaske i trange eller lukkede rom. ,NS-EN 14387 (Åndedrettsvern - Gassfiltre og kombinerte filtre - Krav, prøving, merking).

Tiltak ved brannslukking Egnede slokkingsmidler Uegnede slokkingsmidler Brann- og eksplosjonsfarer

Pulver, karbondioksid (CO2), vanntåke, skum.

Bruk ikke samlet vannstråle.

Kjemikaliet er ikke klassifisert som brannfarlig. Eksplosjonsfarlig ved oppvarming i lukket rom. Damp er tyngre enn luft og kan spre seg langs bakken til antennelseskilder. Bruk trykkluftmaske når kjemikaliet er involvert i brann. Ved rømning brukes godkjent rømningsmaske. Se forøvrig avsnitt 8. Flytt beholdere fra brannstedet hvis det er mulig uten risiko. Bruk vann for å avkjøle utsatte beholdere fra beskyttet posisjon. Holdes vekk fra antennelseskilder - Røyking forbudt. Hold uvedkommende borte fra fareområdet. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Unngå innånding av damper og kontakt med hud og øyne. Benytt personlig verneutstyr som angitt i avsnitt 8.

Personlig verneutstyr

Annen informasjon

Tiltak ved utslipp Generelle tiltak

Sikkerhetstiltak for å beskytte personell Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø

Forhindre utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn.

Opprydding

Fjern enhver antennelseskilde. Store mengder spill demmes opp. Absorber i vermikulitt, tørr sand eller jord og fyll i beholdere. Spill samles opp i egnede beholdere og leveres til destruksjon som avfall iht. avsnitt 13.

Andre anvisninger

Se også avsnitt 8 og 13.

Made with FlippingBook Annual report