פרסומידע - גיליון 960

ידִע

פרסו

960 גלֹיון E-mail:

קֱרית ארבע | גוש עציון | אפרת

22.11.2019 כדִ’ חשוון תש”פ |

| ש”קֱ חיי-שרה

בס”דִ, יום שישי, ער

p-meida@zahav.net.il דִוא"לֹ:

054-4709555 02-5808886 02-5808885

ניידִ:

פקֱס:

טלֹ:

Made with FlippingBook - Online magazine maker