תרבותאון - גיליון מס' 3 - 15 פברואר 2016

. חדש

, אורנית בעיצוב

התרבות

, תרבותאון המגזין האינטרנטי היכל של

של החדש

להציג בפניכם את הגיליון

וגאה שמח אני

אורנית וכל באי ההיכל והמתעניינים באירועי ופעילויות תרבותא בחודש שעבר ובחודש . הבא

לשתף קהילת את

רוצים אנו

. השומרון

ואזור שער

למטרה להיות בלב העשייה התרבותית אורנית של

תרבותא לה שמה

. שבמיטב

לקבל משובים הצעות והערות ונשתדל המיטב את לתת תמיד

נשמח אנו

: אישיות

וכמה מילות תודה

הגדולה

והפקידו הזכות את בידי

להודות לקהילת אורנית ולראש המועצה , לנגר שלומי אמונם אתבי שנתנו

רוצה אני

. השומרון

- תרבותא הפנינה שער של

את לנהל

, אדירים

תרבותא במאמצים

את הרימה

שבאמצעות אנרגיות סופיות אין

תודות עמוקות לקודמתי בתפקיד יהודה בן חני

שהעבירה את השרביט אליי באהבה גדולה .

לחני תודה

בקרירה משפטית ואני בטוח שעולם המשפט הרוויח ובגדול .

פותחת חני

שלכם בעז הלפרין מנהל תרבותא

Made with