University of Hamburg St. Bishoy Mss Fragments, Psalmodia (1)