292643233

saa store Besparelser, at den foruden Henlæggelserne til Forrentning og Amortisation af det elektriske Anlæg kunde give en Forøgelse af Driftsoverskudet i Forhold til det nuværende, saa kunde det vel ikke være umuligt at faa en ny Bevilling hertil. Og saaledes var For­ holdene i Hamborg. Det elektriske Anlæg vilde her koste en 7— 8 Millioner Mark, men det preussiske Jern­ baneministerium havde selv beregnet, at der vilde opnaas en aarlig Besparelse paa et Par Hundrede Tusind Mark, efter at der var sket Fradrag til Forrentning og Amortisa­ tion af det elektriske Anlæg. Omtrent en Fjerdedel af Besparelsen hidrørte fra, at Belysningen af Banegaardene etc. blev betydelig billigere, naar Elektriciteten aftoges fra det til Banedriften nødvendige store Elektricitetsværk, de tre Fjerdedele stammede fra selve Banedriften. Dir. Johannsen : Det bliver nødvendigt ved det første Anlæg af Centralstationerne at forberede den elektriske Drift paa Boulevardbanens Lokalspor. Navnlig maa der gøres Pl ads f o r P e r r o n e r um i d d e l b a r t under. V e s t e r b r o g a d e . Vedtagelsen af Boulevardbanen er en Kendsgerning, hvortil man maa lykønske København, men den f u l d e Ny t t e d e r a f k omme r f ø r s t , naar den d r i v e s e l e k t r i s k med korte, hypp i g e Tog, der kø r e r me d s t o r Hu r t i g h e d og s t and s e r ved alle Ho v e d a a r e r n e , V e s t e r b r o g a d e , G y l d e n l ø v e s ­ gade, F r e d e r i k s b o r g g a d e , Sø l vgade , No r d r e F r i - havn s vej o g S t r and v e j e n . Banen faar derved Berø­ ring meden Række vigtige Punkter af Byen, Centrer for betydelige Distrikter; Punkter, hvorfra Sporvejene ud- straaler i alle Retninger. En nærmere Betragtning vil vise, at en saadan Trafikordning er e nh v e r anden Ord-

Made with FlippingBook - Online magazine maker