מרכז קהילה - כרמים - חוברת חוגים תשע"ט

חטיבת ספורט וקהילה

חוברת חוגים תשע״ט

מרכז קהילה כרמים ראשון לציון

w w w . h i r o n i t . c o . i l 03-9611824

מ. קהילה כרמים

Made with FlippingBook HTML5