Martha van Endt-Meijling - Medische kennis voor hulpverleners

23

1    Het kind

 Schoolleeftijd: 6 tot 12 jaar  Puberteit/adolescentie  Volwassenheid  Ouderdom

Parallel aangroei enontwikkeling loopt het proces van veroudering.Het is dus on- juist omverouderinguitsluitend teprojecterenop latere levensfasen!

Kader 1.2  Stamcellen zijnhot

Een stamcel is een primitieve, ongedifferenti- eerde cel, die zich kan vermenigvuldigen en kan uitgroeien tot allerlei celtypes. Embryonale stamcellen ontstaan na samensmelten van een eicel met een zaadcel tijdens de blastogenese. Zij kunnen differentiëren in allerlei verschillen- de cellen. Stamcellen uit het navelstrengbloed zijn volwassen stamcellen die in principe alleen nog kunnen uitgroeien tot bloedcellen. Verder heeft elk orgaan eigen stamcellen, die alleen cellen van dat specifieke orgaan leveren. Een- maal gedifferentieerd, kande stamcel nietmeer terug naar een primitievere vorm. Ook volwas- senen hebben stamcellen. Wat de mogelijkhe-

den daarvan zijn, moet nog onderzocht wor- den. Sinds kort kanmen stamcellenmaken uit normale lichaamscellen, door er vier genen aan toe te voegen.Menhoopt dat stamcelleneen rol kunnen spelenbij debehandelingvan totnu toe onbehandelbare ziekten zoals MS, dementie of vormen van kanker. Inmiddels zijn er stamcel- klinieken ontstaan, waarin onderzoek naar die mogelijkhedenwordt gedaan. Er is nog geenon- derzoek bekend over successen op dit gebied. Wel is bekend dat stamcellen in principe onge- controleerd kunnen gaan groeien waadoor tu- morenontstaan.

1.2 Prenataleperiode

Deprenataleperiodekent drie fasen: de eerste tweewekennadebevruchtingheten blastogenese , waarin de bevruchte eicel zich ontwikkelt tot een klompje cellen dat zich via de eileider beweegt en zich nestelt in het baarmoederslijmvlies. De daar- opvolgende embryogenese eindigt nade twaalfdeweek vanaf debevruchting; hierin wordenorganen aangelegd.Het organisme is nu zeer gevoelig voor schadelijke fac- toren vanbuitenaf, zoals toxische stoffen (medicijnen, alcohol en andere drugs) en infecties (zoals rode hond en toxoplasmose). De volgende periode is de foetale pe- riode waarin alle organen worden aangelegd. Vanaf de tiende week is de hartslag vande foetus waar te nemen. Rondde negentiendeweek voelt een vrouwdie voor het eerst zwanger is, kindsbewegingen. Eenvrouwdie eerder zwangerwas, voelt dit vaak al in de vijftiende week. Om stoornissen te voorkomen, is begeleiding door arts of verloskundige van belang. Soms wordt prenataal onderzoek gedaan. Daar- bijmoetmenbeseffendat niet alle erfelijke en aangeboren aandoeningenprenataal aantoonbaar zijn.

Made with