Kraks Vejviser 1913 del 1

OVERSIGT O V E R V E J V I S E R E N S I N D H O L D

Indholdsfortegnelse. (gule Blade) Alfabetisk Fortegnelse over samtlige i Vejviseren omhandlede Emner med Henvis­ ning til Afdeling og Sidetal, hvor man kan søge Oplysning desangaaende. Afdeling I : Kort og Planer for Kjøbenhavn. Kort over samtlige Postdistrikter i Kjøbenhavn, Frederiksberg og Omegn; Sporvejs­ kort, Valgkredskort. Planer over Teatre og større offentlige Bygninger. Kundgørelser. Systematisk Gruppering af Real-Registrets Indhold. Alfabetisk ordnede oplysende Artikler af historisk, statistisk og praktisk vejledende Art. Den danske Stats højere udøvende, dømmende og politiske Organer. Kbhvns. og omliggende Kommuners Styrelse og Institutioner. Private Foreninger og Institutioner med videnskabeligt, kulturelt, religiøst, patriotisk, fagligt, sportsligt, velgørende eller andet Formaal. Administrative o. a. Inddelinger af Hovedstaden. Oplysninger om Byg­ ninger, Monumenter og Staddele af særlig Interesse. Vejledning i forskellige praktiske Forhold (som Firmaanmeldelse, Mønt, Maal og Vægt, Navneforandring, Postforsendelse, Vielse m. m.) (Se tillige Afdeling V Provins-Register). Afdeling III: Gade- og Hus-Register for Kjøbenhavn. a) Gade-Register. Alfabetisk Fortegnelse over Gader, Veje og Pladser i Kjøben­ havn, Frederiksberg og omliggende Villabyer med Angivelse af Postadresse, Kvarter (el. Kommune), Oppebørselsdistrikt, Kirke, Valgkreds, Politikreds og Forsørgelsesdistrikt. b) Hus-Register. Alfabetisk Fortegnelse over Gader, Veje og Pladser med Gade­ skitser, Oplysning om Gadenavnenes Oprindelse, de enkelte Huses Nummer, Matrikel­ nummer, Vurdering til Ejendomsskyld, Ejer og et Udvalg af Beboerne. 1) Kjøbenhavn, Frederiksberg og Hellerup. 2) Villabyerne: Charlottenlund, Dragør, Gjentofte, Holte, Kastrup, Klampenborg, Lyngby, Nærum, Skodsborg, Søborg Villakvarter og Vedbæk. Afdeling IV : Person-Register for Kjøbenhavn. Alfabetisk Fortegnelse (med Angivelse af den fuldstændige Adresse: Navn, Stil­ ling, Titler, danske Ordensdekorationer, Bopæl — Gade, Husnummer, Etage — Post­ distrikt og Telefonnummer) over Privat-Personer og Forretninger i Kbhvn., Frdbg. og omliggende Villabyer under ét. I Slutningen af Registret en Liste over Døde. Afdeling II: Real-Register for Kjøbenhavn.

Made with FlippingBook - Online catalogs