פרסומידע - גיליון 935

ידִע

פרסו בס”דִ, יום שישי, ער”ש פר’ קֱדִושים |

935 גלֹיון E-mail:

קֱרית ארבע | גוש עציון | אפרת

3.5.2019

|

תשע”ט

כח’ ניסן

p-meida@zahav.net.il דִוא"לֹ:

054-4709555 02-5808886 02-5808885

ניידִ:

פקֱס:

טלֹ:

עושים עלֹ האש?

תבלֹינים קֱונים רקֱ בצנובר!

פיצוחים טריים

טחינה במקֱום

פולֹי קֱפה

תבלֹינים טריים

מוצרים אורגניים

מתנה דִגלֹ לֹמכונית &71 בקֱניה מעלֹ

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online