פרסומידע - גיליון 935

חוגגים עצמאות בסניף החדִש שלֹ

שאולֹ תמרוקֱים

בביתר עילֹית

קֱרם לֹחות מקֱדִם הגנה 34 spf סקֱין גרדִ 9.90 ₪

מקֱדִם הגנה 50 spf דִ"ר פישר הענקֱ

רפידִות הנקֱה אריזה כפולֹה 34.90 ₪

29.90 ₪

שמפו לֹלֹא מלֹחים לֹאחר החלֹקֱה styl 14.90 ₪

פדִים לֹמניעת כתמי זיעה idry

ג'לֹ ג'ילֹט

14.90 ₪

19.90 ₪

מארז סכיני גילֹוח + שלֹישיה מכשיר ונוס ג'ילֹט

תמיסה לֹעדִשות מוקֱטן + רניו שלֹישיה 99.90 ₪

רעננה חלֹאבלֹין

39.90 ₪

29.90 ₪

שט | 02-9708090 . גאולֹה טלֹ 6 לֹבוש מרדִכי | 02-6486999 . ביתר עילֹית טלֹ 3 הרב ברים

| 3.5.2019 | כח’ ניסן תשע"ט | 2

ידִע

פרסו

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online