פרסומידע - גיליון 872

ידִע

פרסו

872 גלֹיון E-mail:

קֱרית ארבע | גוש עציון | אפרת

8.12.2017 בס”דִ, יום שישי, ערש”קֱ פר’ וישב כ’ כסלֹו תשע”ח | |

p-meida@zahav.net.il דִוא"לֹ:

054-4709555 02-5808886 02-5808885

ניידִ:

פקֱס:

טלֹ:

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker