NationalmuseetHundedeAarEfterGrundlæggelsen

INDHOLD.

Side 3 5 12 16 27 44 57 68 73 84 96

Fo ro rd ........................................................................................

Nationalmuseels Betydning for a l l e .......................... Betydning for V id en sk ab en ............................................ Om Fortidsm indernes V æ r d ......................................... Oldforskning ved Fagmænd og L æ g fo lk ................ Opofrende Venner og farlige F je n d e r ..................... SagkyndigUndersøgelse og skam løs Højødelæggelse Fredningsvæ rket og Landets arkæologiske Under­ søgelse ........................................................................................ Danefæ-Bestemmelsen og dens An vend else........... Nationalmuseets Grundlæggelse og senere Ud­ vikling ....................................................................................... De forrige T iders M u se e r.............................................. Nationalmuseets Dannelse gennem ført.................... Antiksam lingens Betydning for Nationalmuseet .. Etnografisk Sam ling som Led af Nationalmuseet Nationalmuseets Mønt- og Medaille-Samling Museumsbygningen og Frem tiden ............................

104 110 120 136 144 155 156

Henvisning til B ø g e r ........................................................ Fortegnelse over B ille d e r n e .........................................

Made with