KENT - SF 100 SILICONE SPRAY

20.03.2017

VERNEBLAD SF100 SILICONE SPRAY 84517

Varselord:

Fare

Faresetninger:

H222 Ekstremt brannfarlig aerosol. H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. H315 Irriterer huden.

H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Generelt Artikkelnr.

84517

Kjemikaliets bruksområde

Smøremiddel

Førstehjelpstiltak Generelt

Ved vedvarende symptomer eller i tvilstilfelle kontakt lege.

Innånding Hudkontakt Øyekontakt

Sørg for ro, varme og frisk luft. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.

Ta straks av tilsølte klær og vask huden med såpe og vann. Kontakt lege hvis irritasjon vedvarer. Skyll straks med rikelige mengder vann i opptil 15 minutter. Fjern evt. kontaktlinser og åpne øyet godt opp. Kontakt lege hvis ubehaget vedvarer. Ikke relevant. Gi straks et par glass melk eller vann hvis den skadde er ved full bevissthet. Fremkall ikke brekning. Kontakt lege.

Svelging

Generelle symptomer og virkninger

Irriterer huden. Kan forårsake døsighet og svimmelhet.

Annen informasjon

Ingen anbefaling angitt.

Verneutstyr Begrensning av eksponering på arbeidsplassen

Alt personlig verneutstyr skal være CE-merket og testet i henhold til relevant CEN-standard. Det oppgitte verneutstyr er veiledende. Risikovurderingen (Faktisk risiko) kan føre til andre krav.

Øyevern Håndvern

Bruk sprutsikre vernebriller dersom det er mulighet for direkte øyekontakt.

Bruk hansker av nitrilgummi, tykkelse > 0,7 mm. Gjennomtrengningstid <= 480 minutter. Anbefaling til hanskemateriale er gitt av produsent/leverandør. Gjennomtrengningstiden for dette hanskematerialet er ikke målt spesifikt for dette produktet, men er foreslått basert på informasjon om hanskemateriale fra leverandør. Gjennomtrengningstiden kan variere med hanskens tykkelse, arbeidsoperasjon og eksponering. Ta kontakt og rådfør deg med hanskeleverandør. Skift hansker ofte.

Åndedrettsvern

Ved spraying uten tilstrekkelig ventilasjon: Bruk maske med filter AX/P3. Bruk egnede verneklær for å beskytte mot mulig hudkontakt.

Annet hudvern enn håndvern Tiltak ved brannslukking Egnede slokkingsmidler Uegnede slokkingsmidler Brann- og eksplosjonsfarer

CO2, pulver eller vanntåke. Større branner bekjempes med vanntåke eller alkoholbestandig skum.

Vann i samlet stråle.

Ekstremt brannfarlig. Aerosolbokser kan eksplodere ved brann. Damp kan danne eksplosive blandinger med luft. Bruk friskluftsmaske når produktet er involvert i brann. Ved flukt bruk godkjent rømningsmaske. Se forøvrig avsnitt 8.

Personlig verneutstyr

Annen informasjon

Beholdere i nærheten av brann flyttes straks eller kjøles med vann.

Tiltak ved utslipp Sikkerhetstiltak for å beskytte personell Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø

Benytt personlig verneutstyr som angitt i avsnitt 8. Hold uvedkommende unna fareområdet. Sørg for tilstrekkelig ventillasjon. Holdes unna tennkilder.

Unngå utslipp i avløp, jord og vannløp. Relevante myndigheter må informeres dersom produktet når vann eller avløpssystemer. Metoder for opprydding og rengjøring Absorberes med ikke-brennbare absorberende materialer som sand, jord, vermikulitt eller kiselgur. Samles i egnede beholdere for avfallshåndtering. Andre anvisninger

Personlig verneutstyr: Se avsnitt 8. Avfallsbehandling: Se avsnitt 13.

Ansvarlig firma Firmanavn

Frimann-Berner A/S Holmaveien 25 1339 Vøyenenga

Postadresse

Postnr.

Land

Norge

Made with FlippingBook flipbook maker