292640773

Efter at der ved kgl. Resolution af 3. Marts 1903 var oprettet en særlig Studieretning for Elektroingeniører ved den polytekniske Læreanstalt, blev der i Sommeren 1903 for Midler, som stilledes til Raadighed af Direktør G. A. Hagemann personlig, indrettet et midlertidigt elek­ troteknisk Laboraterium i en Korridor og et Par Værelser i Kælderen i den ældre Bygning med et samlet Areal af ca. 400 Kv. Alen.I

planen Fig. 1, installeredes det nye elektrotekniske Labora­ torium, hvis indre Indretning nærmere skal beskrives i det følgende. Til at udarbejde Forslag til Laboratoriets Montering og Udstyr nedsattes der under Bygningens Opførelse et Udvalg bestaaende af Belysningsdirektør Windféld-Hansen, Driftsbestyrer Hcntzen , Ingeniør (nuværende Professor) II. Bache , Professor W. Rung og det elektrotekniske Laboratoriums Bestyrer Professor Absalon Larsen. Efter Indstilling af dette Udvalg overdroges det Professor Absalon Larsen at projektere og lede Monte­ ringen af Laboratorium og Maskinsal i Overensstemmelse med et af ham udarbejdet Projekt, medens Detailkonstruk­ tionen af de større Strømtavler overdroges til Professor W. Rung. De forskellige Arbejder vedrørende Monteringen ud­ førtes derefter i Vinteren og Sommeren 190G, for største Delen efter afholdte Licitationer, og i September 1906 toges Laboratoriet i Brug. Lokalerne. Som det fremgaar af Fig. 1, er det elektrotekniske Laboratorium beliggende i den sydlige Del af den imod Farimagsgade vendende nye Bygning. De enkelte Lokaler ere nærmere vist paa vedføjede Plan I, hvoraf ses, at det egentlige Laboratorium har Lokaler i Kælderetagen, Stueetagen og en op til den høje Bygning stødende 1-etages Maskinhal, hvis Gulv omtrent ligger i Højde med Jorden, medens der paa 1ste Sal findes et for den elektrotekniske Undervisning bestemt Auditorium med til­ stødende Samling og Lærerværelse og en Tegnesal, som delvis er forbeholdt de elektrotekniske Studerende. Lokalernes Benyttelse er ordnet saaledes, at tre sammenhængende Værelser i Kælderen mod Gaden be­ nyttes til Undervisning af Begyndere, medens den videre planmæssige Undervisning foregaar dels i Maskinsalen og dels i to sammenhængende Værelser i Stueetagen, som ved en Trappe staar i direkte Forbindelse med Maskinsalen. Desuden er der Lokaler til specielle Formaal, saa­ ledes i Stueetagen et Værelse med Vinduer ud imod Maskinsalen, Højspændingslaboratoriet, endvidere er der i Stueetagen Assistentværelse, Lærerværelse og en for de studerende tilgængelig Læsestue, i Kælderen et Foto- meterrum, et fotografisk Mørkekammer og et Lokale til specielle udenfor den planmæssige Undervisning liggende Arbejder, betegnet som Normallaboratoriet. Indvidere er der i Kælderen Akkumulatorrum, Værk­ sted, Betjentværelse, Magasin og Toilet. Laboratorielokalernes Udstyr fremgaar af Fotogra­ fierne Fig. 2 (Kælder) samt 3 og 4 (Stue). Langs Vin­ duerne er der faste Borde, som giver Arbejdspladser med fortrinligt Lys. Paa en Del Vægpladser er der ligeledes faste Borde og over disse paa Væggen faste Trætavler til Befæstelse afMaalere, registrerende Instrumenter o. 1.,

Fig. 1.

I dette Laboratorium, livis Materiel efterliaanden suppleredes ved aarlige Bevillinger paa Finansloven, be­ gyndte den planmæssige Undervisning i September 1903 og fortsattes gennem tre Aar indtil Sommerferien 190G. Imidlertid var der Planer oppe om en større Ud­ videlse af den polytekniske Læreanstalt, og med For- staaelse af Sagens store Betydning gik R e g e r i n g og R i g s d a g beredvilligt ind paa Tanken, idet der ved Lov af 29. Marts 1904 bevilgedes en Sum af ca. 900 000 Kr. til Opførelse af et helt nyt Bygningskompleks og Mon­ tering af forskellige Laboratorier m. m. I disse nye Bygninger, som i Aarene 1904— 190G opførtes paa en af den botaniske Have afgiven Grund efter Tegning af Arkitekt Gnudtzmann , og hvis Beliggen­ hed i Forhold til de ældre Bygninger se’s af Situations­

Made with FlippingBook flipbook maker