מרכז קהילה - מישור הנוף - חוברת חוגים תשע"ט

חטיבת ספורט וקהילה

חוברת חוגים תשע״ט

מרכז קהילה מישור הנוף ראשון לציון

w w w . h i r o n i t . c o . i l 03-9580096

Made with FlippingBook Learn more on our blog