Door de Beugel mei 2012

Mei 2012 - Nummer 2 Colofon:

Door de Beugel is het personeelsblad van Orthocenter BV en wordt verspreid onder alle medewerkers van de Orthocenters en Orthoklinieken Redactie: Ineke Zwaneveld, Astrid Mol, Nel Braas & Sanne van de Streek Vormgeving: Sanne van de Streek Redactieadres: redactie@orthocenter.nl

ven per specifiek onderdeel van de behandeling, maar konden dit ook automatiseringstechnisch niet realiseren. Gevolg: tienduizenden rekeningen moesten worden ver- stuurd via Fa-med, een heel bos werd ervoor omgekapt. Expansie Geleidelijk aan komen wij weer in een rustiger vaarwater. Reden om de expansie met enkele nieuwe vestigingen per jaar voort te zet- ten. Zo zal per 1 juni 2012 de prak- tijk van orthodontist mevr. Brou- wers in Breda worden toegevoegd aan de organisatie. Wij heten haar van harte welkom.

Declaraties De facturen van de eerste maan- den zijn verzonden. Het aantal reacties van de patiënten was enorm. Duizenden telefoontjes kwamen er binnen. De meest ge- stelde vraag was waarom men een factuur kreeg. De reden was sim- pel: de zorgverzekeraars wensten niet langer door te gaan met de overeenkomsten die regelden dat wij rechtstreeks naar de zorgverze- keraar de nota stuurden en die dan vervolgens een eventueel eigen risico bij de patiënt neerlegden. Alleen als wij de tarieven per on- derdeel, als door de verzekeraars eind december 2011 gedicteerd, accepteerden konden wij recht- streeks aanleveren. Wij waren het niet alleen oneens met de tarie-

Kwaliteit De komende tijd zal er veel aan- dacht worden gegeven aan het ook formeel voldoen aan de wet- en re- gelgeving. Zo zal delegatie gede- tailleerder worden vastgelegd en de audits worden geïntensiveerd. Personele aangelegenheden Per 1 juni treedt Ingolf Jahn, vesti- gingsmanager van Santpoort-Zuid uit dienst. Wij bedanken Ingolf voor zijn inzet in de afgelopen jaren en wensen hem het beste. Noam Grossmann volgt per 1 juni Martin van Schaik op in Amster- dam-Noord. In Almere neemt het Spaanse echt- paar Carla Monfort en Jaume Bea Bosch het roer over van Noam Grossmann. In Delft is Diana Bianu begonnen, Diana is de beoogde opvolgster van Raymond Levin per september 2013. Per 1 mei hebben wij in goed over- leg afscheid genomen van Guant- chio Hamelijnck, senior kwaliteits- manager. Martin van Schaik volgt per 1 juni Ingolf Jahn op in Santpoort-Zuid.

Made with