KENT - HEATSHIELD GEL 84145 - Kjølemiddel

19.03.2019

pH (handelsvare): 9,5

VERNEBLAD Heatshield Gel

Vis sikkerhetsdatablad

Generelt Artikkelnr.

84145 (907ml) Kjølemiddel.

Kjemikaliets bruksområde

Førstehjelpstiltak Generelt

I tvilstilfeller bør lege kontaktes.

Innånding Hudkontakt Øyekontakt

Sørg for ro, varme og frisk luft. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. Fjern forurenset tøy. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.

Skyll straks med rikelige mengder vann i opptil 15 minutter. Fjern evt. kontaktlinser og åpne øyet godt opp. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.

Svelging

Drikk et par glass vann eller melk. Fremkall ikke brekning. Kontakt lege.

Generelle symptomer og virkninger

Ingen data tilgjengelig. Ingen anbefaling angitt.

Annen informasjon Verneutstyr Egnede tekniske tiltak

Sørg for god ventilasjon. Alt personlig verneutstyr skal være CE-merket og og testet i henhold til relevant CEN-standard. Verneutstyr bør velges i samarbeid med leverandøren av slikt utstyr. Det anbefalte verneutstyret og de angitte standardene er veiledende. Standarder skal være av nyeste versjon. Risikovurdering av den aktuelle arbeidsplassen/-operasjonen (faktisk risiko) kan medføre andre vernetiltak. Nøddusj og mulighet for øyeskylling må finnes på arbeidsplassen. Bruk vernehansker av: Nitrillgummi. Gjennomtrengningstiden for dette hanskematerialet er ikke bestemt, og kan variere med hanskens tykkelse, eksponering og arbeidsoperasjon. Sørg for at hansken er hel uten huller eller rifter. Bytt hansker ofte! Kontakt evt. hanskeleverandør for hjelp til riktig valg av hansker. Ved fare for sprut, bruk godkjente vernebriller.

Øyevern Håndvern

Åndedrettsvern

Normalt ikke nødvendig.

Annet hudvern enn håndvern Tiltak ved brannslukking Egnede slokkingsmidler Brann- og eksplosjonsfarer Tiltak ved utslipp Sikkerhetstiltak for å beskytte personell Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø Personlig verneutstyr

Bruk egnede verneklær ved behov.

CO2, pulver eller vanntåke. Større branner bekjempes med vanntåke eller alkoholbestandig skum.

Ikke brannfarlig.

Ved flukt: Bruk godkjent rømningsmaske.

Bruk verneutstyr, jf. punkt 8.

Unngå utslipp i avløp.

Opprydding

Absorberes med ikke-brennbare absorberende materialer som sand, jord, vermikulitt eller kiselgur. Samles i egnede beholdere for avfallshåndtering.

Andre anvisninger Ansvarlig firma Firmanavn

Jfr. avsnitt 7, 8, 11, 12 og 13.

Berner AS

Postadresse

Holmaveien 25 1339 Vøyenenga

Postnr.

Land

Norge

Telefon

+47 67 17 49 00

Nødtelefon

Giftinformasjonen :22 59 13 00

Made with FlippingBook Online document