KENT - HEATSHIELD GEL 84145 - Kjølemiddel

Heatshield Gel - Versjon 6

Side 1 av 8

SIKKERHETSDATABLAD Heatshield Gel

Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH)

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET / STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET / FORETAKET

Utgitt dato Revisjonsdato

06.08.2007 19.03.2019

1.1. Produktidentifikator

Kjemikaliets navn Artikkelnr. GTIN-nr.

Heatshield Gel 84145 (907ml) 4056517011721

1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Kjemikaliets bruksområde

Kjølemiddel.

1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet Etterfølgende bruker

Firmanavn Postadresse Postnr. Poststed Land Telefon Telefaks E-post Hjemmeside Org. nr. Kontaktperson

Berner AS Holmaveien 25 1339 Vøyenenga Norge +47 67 17 49 00 +47 67 17 49 19 info@berner.no www.berner.no NO 879845262 Tore Haga

1.4. Nødtelefonnummer

Dette dokumentet er utarbeidet i Publisher (EcoOnline)

Revisjonsdato 19.03.2019

Made with FlippingBook Online document