KENT - HEATSHIELD GEL 84145 - Kjølemiddel

Heatshield Gel - Versjon 6

Side 8 av 8

FOR 2003-01-11 nr 41: Forskrift om transport av gods i luftfartøy (BSL D 1-7). IATA. FOR 2011-12-06-1357: Forskrift om utførelse av arbeid, med senere endringer FOR 1993-05-24 nr 1425: Forskrift om bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen, med senere endringer Klassifiserings- og merkingsfortegnelsen: http://echa.europa.eu/web/guest/ information-on-chemicals/cl-inventory-database FOR 2011-12-06-1358: Forskrift om tiltaks og grenseverdier.

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Vurdering av kjemikaliesikkerhet er gjennomført

Nei

AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER

Leverandørens anmerkninger

Informasjonen i dette dokumentet skal være tilgjengelig for alle som håndterer produktet. Sikkerhetsdatablad fra utenlandsk produsent

Viktige litteraturreferanser og datakilder Opplysninger som er nye, slettet eller revidert Kvalitetssikring av informasjonen

Endrede punkter: 1, 16. Dato: 19.03.2019. Ansvarlig: a105782.

Dette sikkerhetsdatabladet er kvalitetssikret av Bilfinger Industrial Services Norway AS, som er sertifisert iht. NS-EN ISO 9001. 6 BIS Production Partner, Jorunn Martila

Versjon Utarbeidet av

Dette dokumentet er utarbeidet i Publisher (EcoOnline)

Revisjonsdato 19.03.2019

Made with FlippingBook Online document