1847

82 ftørebe Sorfamlingen flg imob rn 3Tnfugning fra ben flbftafbøbc

politi,

lages ©nfe cm Unberfiuttelfe.

— 93cbfil ©ancellief at erffare flg ener en Sfnfugning fra en Sribas ger ber i ©taben cm Sillabelfc til at maafte i ben af $am til at forbage Sranffbrøb inbrettebe jDcn bage alle ©erter £vebe* cg Ærpberbrøb meb9let til at ubfalge bisfe, pttrebe 9)iagiflraten: at bet vilbe cters unffeligt, at ©pørgsmaalrt, om ber iffe funbe tilflebes et oift 9fntal S ri ©tåben Pbgang til at bage £vrbe* cg tfrpberbrøb, uben fom nu at vare inbffranfct til Sranffbrøb alene, gjeres til ©jenftanb for narmere Sorfjanb« ling meb93orgerepver» at unbrrføgcÆloaf* og 93anbforfpningøvecfenet retning meb Stegninger, famt berbos tilbubet at »ilte, om bet onffebcs, ub* arbeibe planen til et Ælcaffpfiem for Ajøbnrøavn. 91eprafentantffabet ffebe, forinben bet antog betle £i(bub, at erfare, af $wilfe Stanfer SJretøg* nings# og SJeicommislionenø famt SSanbeommisllonens fagfpnbigc 9)tcblcmmer i benne £enfccnbe tre, og aitmobebe berfor SRagiftrafcn om at ville inbbente beres ©rflaringer. SWobct &♦ 15be jCctoBcv 1846. — deputeret i bet fgl. banffe ©ancelH, ©enferensraab Sange er unber 19bc ©cpt. 1846 blevett beffiffet til tDucrprocfibent lfte og ftprenbe9)ieblem i ben abminifircrcnbc3)ireetion for ©tabens Sallig* »»fen, 9)Ifb(mt af Sanbcommisilonen famt af 3)iwtionen for Sobfcls* og Pleicjliftelfcn ber i ©tabcit. — £s. SOtajcflat bar entlebiget en af ©tåbens

bagere ber i

23agcri, bog

i damborg, bar beram inbfenbt rn S3c*

em

i Æjøbenbacn, til

9 iaabftuctjenere

meben peitfien af 100 9lbb. aarlig af ©tabens tiasfe. — l i t at inbtrabe i ©ommisfionen for ben

SSetalingsffole, fom

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker