ללא סיסמה עדכוני רגולציה - יעד ירוק - אוקטובר 2012 ידיעון מספר 3

עדכוני רגולציה

אוקטובר 2102

יעד ירוק

ידיעון מס' 3

רגולציה

עדכוני



התחיקתיים

הידיעון השלישי שמפרסמת "יעד ירוק", מציג את החידושים , השינויים

ביולי ועד לסוף

1-ה החל מ

והמגמות בתחומי סביבה, בטיחות ובריאות בתעסוקה וכיבוי אש

2112 .

ספטמבר

הידיעון מקדם בברכה שני חוקים חשובים, אחד בתחום הסביבה ואחד בתחום כי בוי האש, שחוקקו במהלכה של תקופה זו:

1. חוק הפסולת האלקטרונית (החוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ובסוללות), שייכנס לתוקפו ב - 3112 , קובע הסדרים ויעדים למיחזור הפסולת האלקטרונית ומניעת הטמנתה, באמצעות מרכזי איסוף עירוניים או דרך חנויות המשווקים עצמם. 3. חוק הרשות לכ באות והצלה, אשר מכונן רפורמה היסטורית במערך הכבאות וההצלה בישראל, אושר תחת צלה של השריפה הגדולה שהתרחשה בכרמל בדצמבר 3111 . החוק קובע את העברתה של רשות הכבאות ממשרד הפנים לתחום אחריותו של המשרד לבטחון פנים, זאת תוך גיוס מוגבר של כבאים ומתנדבים נוספים, החלפת ם של כלי כיבוי אש ישנים, רכש נרחב של ציוד אישי ויחידתי והקמתן של תחנות חדשות לכיבוי אש ברחבי הארץ וטייסת לכיבוי אווירי. בנוסף, יש לציין שני נושאים סביבתיים חשובים נוספים, האחד הינו אישור תקנה העוסקת באיכותם התברואתית של המים ומבטיחה באמצעות תקנים בדיקת נוכ חות של מזהמים במי השתיה ובמתקני השתיה שלנו; השני הוא צו הרחבה לחוק העישון, האוסר על עישון במקומות ציבוריים ובקרבתם של מוסדות בריאות.

צוות "יעד ירוק" מאחל לך ק ריאה נעימה ומהנה .

המידע המצוי במסמך זה הינו לידיעה בלבד. מידע זה נמסר בשימת הלב המירבית ומבוסס על מקורות המידע המיטביים הזמינים. השימוש בו באחריות המשתמש בלבד ואין כל התחייבות ביחס לשלמותו או מידת דיוקו. "יעד ירוק" (חברת אילן דורון ושות' בע"מ) אינה מתחייבת כלפי נזק מכל סוג שהוא שייגרם כתוצאה משימוש או הסתמכות על מידע זה.

הוכן עבור:

1

כל הזכויות שמורות ל"יעד ירוק" ©

www.yaadyarok.co.il

Made with