ללא סיסמה עדכוני רגולציה - יעד ירוק - אוקטובר 2012 ידיעון מספר 3

והוראות שעה

, כללים, הודעות

וים

ו

צ

תקנות,

שינויי אגרות, תעריפים, ערכים ועוד

נושא השינוי

תאריך השינוי

שם המסמך

מס'

שינוי סעיף והכנסת הוראת שעה

יולי 3113

תקנות שירותי הכבאות (מינוי והעסקה של כבאים)(תיקון), התשע"ב - 3113

1.

תקינה

– ציוד לכיבוי אש: זרנוקים אטומים שטוחים

1

חלק

362

ת"י

מקסימלי של 1.5 מגפ"ס. התקן פורסם בינואר 3118 , עבר רוויזיה ופורסם שוב ביולי 3113 .

תקן זה מפרט דרישות ושיטות בדיקה לזרנוקים אטומים שטוחים המיועדים לשימוש בלחץ עבודה

ISO/TR 16732-2:2012 – Fire Safety Engineering – Fire Risk Assessment Part 2: Example of an Office Building

ISO 16732-1 , והוא מוגש ע"פ הפורמט המותווה חלקב הקודם , שלב אחר שלב .

חלקו השני של תקן הערכת סיכוני אש, הינו דוגמא ל הבהרת יישומו של החלק המקדים לו ,

תקנים המוצעים לביקורת הציבור

תאריך סיום

שם התקן

מס'

ביקורת

3.11.3113

כיבוי אש: אמצעי כיבוי אש – דרישות לאבקות כיבוי

– 1 חלק

3311 ת"י

1.

אש (למעט אבקות מדרגה ד')

3.11.3113

אבקה לכיבוי אש

– 2 חלק

3311 ת"י

1.

11.11.3113

מערכות כיבוי אש אוטומטיות בגז כיבוי

– 1 חלק

7151 ת"י

3.

הוכן עבור:

14

כל הזכויות שמורות ל"יעד ירוק" ©

www.yaadyarok.co.il

Made with