ללא סיסמה עדכוני רגולציה - יעד ירוק - אוקטובר 2012 ידיעון מספר 3

תוכן עניינים סביבה ................................ ................................ ................................ .............................. 4

................................ ................................ ................................ ................................ . 4

חוקים

................................ ........ 4

ואלקטרוני ובסוללות , 3113 -ב" התשע

חשמלי

לטיפול סביבתי בציוד

החוק

................................ ................................ ................................ .............. 4

ותזכירי חוק

הצעות

עודף מתח הפחתת

– טבע במשאבי

( הסביבה

הגנת חוק

ברשת חשמל במבני

שימוש מושכל

הצעת

................................ ................................ ................................ ................ 4

), ציבור 3113 -ב" התשע

................................ ..................... 5

3113 -ב" התשע

( מייננת '...), מס תיקון

חוק הצעת

הקרינה הבלתי

ורמות

( מייננת ) (2' מס תיקון

חוק הצעת

חשיפה מרביות למקור קרינה

בטיחות

טווחי

הקרינה הבלתי

................................ ................................ ................................ ........ 5

3113 -ב" התשע

), רדיו בתדרי

................................ ................................ ........... 6

3113 -ב" התשע

( המים ), 53 ' מס תיקון

חוק הצעת

), אחר תשלום 6 .. 3113 -ב" התשע

או היטל

– תיקון , מס מכל פטור

( משקה

על הפיקדון

חוק הצעת

מכלי

................................ ................................ .......... 7

והוראות שעה

, כללים

, צווים

, תקנות

הודעות

............... 7

), שתייה 3113 -ב" התשע

ומתקני מי

התברואתית מי של

( העם בריאות

שתייה

איכותם

תקנות

....................... 7

, לעישון 3113 -ב" התשע

במקומות ציבוריים והחשיפה

לחוק הרחבה

למניעת העישון

צו

), לחוק 8 ...... 3113 -ב" התשע

)( פקחים

המקומיות ( – בתית סבי אכיפה

התוספת

שינוי

סמכויות

הרשויות

צו

................................ ................................ .............................. 8

, תעריפים ועוד ערכים

, אגרות

שינויי

) הציבור ................................ ................................ ................................ ..... 8

( תקינה לביקורת

................................ ................................ .................. 8

11111 -

י"ת

מערכת לניהול אחריות חברתית

.................... 1

ונהלים

ומדידתו -

אקוסטיקה : רעש של תיאור

י"ת -1 חלק 1421

בסיסיים

גדלים

סביבתי

................................ ................................ ................................ ...................... 1

תקינה חדשה

ISO 14045:2012 – Environmental Management: Eco-efficiency Assessment of Product Systems – Principles, Requirements and Guidelines ................................ ................................ ...................... 1

ומהעולם ................................ ................................ ..................... 11

סביבתיות מהארץ

חדשות

בטיחות ................................ ................................ ................................ ........................... 11

................................ ................................ ................................ .............................. 11

תקינה

................................ .......................... 11

- פוטו וולטאיות (PV)

63548 – עבור תכן דרישות

י"ת

מערכות

והחלפתם ................................ ................................ ................................ ............. 11

תיקון תקנים

................................ ................................ ............................... 13

לביקורת

הציבור

המוצעים

תקנים

ומהעולם ................................ ................................ ........................ 13

חדשות בטיחות מהארץ

כיבוי אש ................................ ................................ ................................ ......................... 13

................................ ................................ ................................ ............................... 12

חוקים

................................ ................................ ............... 12

והצלה , 3113 -ב" התשע

הרשות לכבאות

חוק

................................ ................................ ................................ ............ 12

ותזכירי חוק

הצעות

................................ .. 12

3113 -ב" התשע

), עשן גלאי

– תיקון

והבניה (

חוק הצעת

התקנת

חובת

התכנון

................................ ................................ ........ 14

והוראות שעה

, כללים

, צווים

, תקנות

הודעות

הוכן עבור:

3

כל הזכויות שמורות ל"יעד ירוק" ©

www.yaadyarok.co.il

Made with