Ref. 498 | Wraith | English White / Diamond Black | MY 2016