קטלוג ברזים ואביזרים - 2017-2018

שרות צפון , צ'ק פוסט 33 ההסתדרות 04-8720768 . טל 04-8416570 . פקס b e t i k @ h a m a t . c o . i l

שרות מרכז , אזה״ת 41 היוזמה 771640 , אשדוד 03-6344445 . טל 03-6345551 . פקס

שיווק 08-8513810 . טל 08-8513857 . טל 08-8513844 . פקס batshevam @ hamat.co.il

מחסן

מפעל

, א.ת. אשדוד 41 היוזמה 7716401 , מיקוד 6555 . ת.ד 0 8 - 8 5 1 3 8 8 8 . ט ל

08-8513813 . טל 08-8513836 . טל 08-8563333 . פקס

Made with