InDetail nr 11 - editie juni 2015

‘Mag uwmonument ook gezienworden tijdens OpenMonumentendag?’

Doe dit jaar (weer) mee en maak gratis uw eigen posters

‘Dit monument mag gezienworden.’

‘Dit monument mag gezienworden.’

Op zaterdag 12 en zondag 13 september 2015 is het Open Monumentendag. Duizenden trotse eigenaren zetten dan de deuren van hun monument gratis open voor bezoekers. Doet u dit jaar ook (weer) mee? Het Nationaal Restauratiefonds is trotse sponsor van Open Monumentendag. Omdat wij net als u een hart voor monumenten hebben, kunt u op onze kosten uw eigen poster voor Open Monumentendag maken. Ga naar www.restauratiefonds.nl/posteractie , upload uw foto en voeg een tekst toe. Wij laten de posters dan gratis voor u printen en thuisbezorgen.

OpenMonumentendag 12en 13 september2015

Monumentenhoren bij ons land.Ze zijnonderdeel van ons verledenen vertellen boeiende verhalen over onze geschiedenis. TijdensOpenMonumentendag zetten veel trotse eigenaren de deuren van hunmonument gratis open voor bezoekers.Ook ditmonumentmagdangezienworden. Benieuwdhoehet erbinnen uit ziet?Naar de vele markante details?Enhet verhaal achter ditmonument? U bent van hartewelkom op 12 en/of13 september!

Kijkop www.openmonumentendag.nl voormeerdeelnemendepanden

OpenMonumentendag 12en 13 september2015

Kijkop www.openmonumentendag.nl voormeerdeelnemendepanden

Monumenten horenbijons land.Ze zijn onderdeel van ons verleden en vertellenboeiende verhalenoveronze geschiedenis. TijdensOpenMonumentendag zetten veel trotse eigenarende deuren van hunmonument gratisopen voor bezoekers.Ook ditmonumentmagdan gezienworden. Benieuwdhoe het er binnenuit ziet?Naarde vele markantedetails?Enhet verhaalachterditmonument? U bent vanhartewelkom op 12 en/of 13 september!

Ga naar www.restauratiefonds.nl/ posteractie

Uw monument mag toch ook gezien worden!

Made with