StudierTilKøbenhavnsOgDanmarksHistorie_1807-14

Københavns Folketal. Slutning.

627

B e fo lk n in g . E n I n d v a n d r in g til K ø b e n h a v n a f M ilitæ r og M a ­ tr o s e r e r tilm e d h ø js t s a n d s y n lig ; a lt i a lt h a r m a n s a a le d e s in g e n p o s itiv G ru n d til a t tro , a t d e r i K rig e n s A a r h a r v æ r e t s tø r r e U d v a n d r in g f r a e n d I n d v a n d r in g til K ø b e n h a v n . — T æ n k e r m a n sig d a , a t d e h e n v e d 5 ,0 0 0 , d e r d ø d e flere e n d d e r fø d te s 1 8 0 7— 14, o p v e je s a f d e h e n v e d P a r T u s in d , d e r fø d te s flere e n d d e r d ø d e i F e m a a r e t 1 8 0 2— 0 6 (e fte r S ta tis tis k T a b e lv æ rk e n d o g ca. 3 ,5 0 0 ) o g iø v rig t a f e t I n d v a n d rin g s o v e r s k u d p a a n o g le T u s in d i d e t n æ v n te F e m a a r , v il K ø b e n h a v n h a v e h a ft s a m m e F o lk e ­ ta l v e d K rig e n s U d g a n g so m v e d A a r h u n d r e d e ts B e g y n d e lse : 1 0 0 ,0 0 0 In d b y g g e re . M en n o g e t s ik k e rt om , h v ilk e n In d fly d e lse P e rio d e n 1 8 0 7— 1 4 h a v d e p a a K ø b e n h a v n s F o lk e ta l, la d e r sig ik k e u d ta le . S ik k e rt e r d e t d e rim o d , a t 1 8 0 7— 14 g jo rd e K ø b e n h a v n til H o v e d s ta d fo r e n r e d u c e r e t S ta t, e n S m a a s ta t, d e r v a r b le v e n b e r ø v e t e n T re d je d e l a f sin B e fo lk n in g , o g h v is tilb a g e b le v n e D el g ik e n lig n e n d e , s ø rg e lig S k æ b n e im ø d e . S ik k e rt e r d e t d e r n æ s t, a t 1 8 0 7— 1 4 g jo rd e K ø b e n h a v n til H o v e d s ta d fo r e n u d m a tte t N a tio n , d e r v a r s a a o p ta g e t a f ø k o n o m is k S lid og s a a le d e s s a t i K n æ , a t d e n g lem te s it T a b o g u d e n K la g e lo d sig u d e lu k k e fr a d e t o ffe n tlig e L iv s A ffæ re r, m e n d e r til G e n ­ g æ ld h e n g a v sig til e n S a m m e n d ig tn in g , a f F o r tid og N u tid , Æ v e n ty r o g V irk e lig h e d , h v is F a n ta s te r iv ir k n in g e r b le v e k o m ­ m e n d e S læ g tle d s fa rlig e A rv e lo d . S ik k e rt e r d e t en d elig , a t 1 8 0 7— 14 g jo rd e K ø b e n h a v n til H o v e d s ta d fo r e t fo r a rm e t L a n d — j a g jo rd e d e n se lv til e n f o r a r m e t B y , h æ f te t fa s t til d e t H u s , d e n b a r p a a sin B y g , d é r le v e n d e sit L iv , d e rfra sø g e n d e F ø d e n , h v o r d e n v a r n æ r m e s t a t fin d e . O g fø rs t g e n n e m la n g e og tr a n g e A a r in g e r n a a e d e K ø b e n h a v n a tt e r frem , s a a a t d e n k u n d e m o d ta g e e n n y T id s B e fru g tn in g , d e r s k a b te n y e F o rm e r fo r d e n m a te rie lle o g a a n d e lig e U d v ik lin g .

Made with