KjøbenhavnsBrandsorsikring

BESTYRELSE OG PERSONALE

1 80

REGERINGENS TILSYNSMÆND VED VURDERINGERNE JO H A N S C H R Ø D E R , A rk ite k t, 1 . D e c em b e r 1 8 9 4 - 1 8 . D e c em b e r 1 9 1 4 (død). E M I L A X E L R E R G , A rk itek t, 1 2 . Ma rts 1 9 1 5 - 9 . D e c em b e r 19 29 (død). H E N N I N G H A N S E N , A rk itek t og M u r e rm e s te r , fra 1 . F e b r u a r 19 3 0 . VURDERINGSMESTRE O L U F V I L H E L M K A Y S E R , T øm r e rm e s t e r , cand . p o ly t., 1 5 . A p r il 18 8 6—25. N o v em b e r 1 9 1 3 (D irek tø r). J E N S F R E D E R I K H A N S E N , M u r e rm e s te r , 1 5 . A p r il 1 8 8 6 - 3 1 . M a rts 19 2 4 (død). C H R I S T I A N F R E D E R I K D A N S T R U P , M a s k in f a b r i k a n l, 5. Maj 18 9 3 - 2 . J u n i 1 9 2 1 (død). A N T O N P E T E R S E N , M u r e rm e s te r , 16. F e b r u a r 1 8 9 5—7. A p r il 1 9 1 3 (afgaaet). H A N S P E T E R C H R I S T I A N H A X T H A U S E N , M a s k in f a b r i k a n t , 7. J a ­ n u a r 1 8 9 7 - 1 0 . Augu st 19 2 2 (død). H A R A L D T H E O D O R P E T E R S E N , T øm r e rm e s t e r , 20. J a n u a r 1 8 9 8 - 16 . Augu st 1 9 1 8 (død). H A N S P E T E R N I E L S E N , T øm r e rm e s t e r , 16 . O k tobe r 1 9 0 3 - 1 7 . A u ­ gust 1 9 1 6 (afgaaet). R E G N A R H E L W E G , D ire k tø r , M a s k in fa b r ik a n t , fra 16 . F e b r u a r 1907 . N I E L S J U U L - P E T E R S E N , M u r e rm e s t e r , 6 . Marts 1 9 0 8 - 2 5 . J u n i 19 2 2 (død). N I E L S C H R I S T I A N C H R I S T E N S E N SM I T H , T øm r e rm e s t e r , 6 . Marts 19 0 8—16 . D e c em b e r 1 9 1 5 (død). N I E L S P E T E R A N D E R S E N , M u re rm e s t e r , fra 1 . Marts 1 9 1 3 . H E N N I N G H A N S E N , M u r e rm e s te r , 1 . Marts 1 9 1 3 - 1 . F e b r u a r 19 3 0 (R e g e rin g en s T ils y n sm a n d ) . P E T E R E . R A A S C H O U , P r o fe s s o r , 27. F e b r u a r 1 9 1 4 —2. J a n u a r 1 9 1 5 (afgaaet). H A N S J A C O R K O R N E R U P - K O G H , T øm r e rm e s t e r , fra 10 . N o v em b e r 1 9 1 5 . V A L D E M A R Z E L T N E R , T øm r e rm e s t e r , fra 1 7 . Augu st 1 9 1 6 . H J A L M A R R A L D , T øm r e rm e s t e r , 2 1 . Au g u st 1 9 1 6 —3. J u n i 19 3 0 (død). A X E L L U D V I G S E N , In g en iø r , cand . po lyt., f r a 20. S e p t em b e r 1 9 1 6 . H O L G E R B R O D E R S E N , T øm r e rm e s t e r , fra 26. F e b r u a r 1 9 1 8 . C A R L T H I E L , M u re rm e s t e r , fr a 26. F e b r u a r 1 9 1 8 .

Made with