Vejviseren 1912

øbenhavnsLaane-ogDiskontobank Eksp.10-3 H h | Hellerup Afdeling. Telefon19. Foretager alle alm. Bankforretninger. Indlaan og Indskud p aa B ankbog. R h v o t * u d le je s f r a . Va o rH ic flf TP T1 B U a c I 15 K p .' a a r l i g . * * * u l a a y c l O p b ev a Smaa Boxer til Opbevaring af Livspolicer, Smykker o. I. å 5 Kr. aarl. tintoftaKinin! Iijiisei 1 9 1 2 . Den danske Landmandsbank! Hypothek- og Vekselbank, Aktieselskab. Jhdbietalt Aktiekapital: 60 Miilionér Kroner. ,*?, Reservefond. . . . 7.: 10 Miiliénér Kroner, H E L L E R U P A F D E L I S t r a n d v e j 1 7 3—1 7 5 . Kontortid 10-3 og ' Telefon Héll. 960. Banken besørger alle almindelige Bankforretninger? Modtagelse af Indlaan paa Sparekassevilkaar og paa længere Tid. Diskontering og Inkassation af Veksler paa Ind- og Udland. Udlaan mod Depot. Indrømmelse af Kassekredit mod. Dép;6tjeller Kaution. Udstedelse af Veksler og Akkreditiver paa alle størrePladsertde5Verdens- dele samt telegrafiske Udbetalinger. Modtagelse af Værdipapirer til Opbevaring i aabent. Depot. Køb og Salg af Aktier og Obligationer. Køb og Salg af fremmed Mønt. - Indfrielse af Kuponer. S p a r e k a s s e - B o x e r u d l e j e s å 5 K

Made with