ARM opt

L e P R E M I E R Q U O T I D I E N A R M E N I E N e n E U R O P E HARATCH D i r e c t r i c e : R P I K M I S S A K I A N R é d a c tio n e t A d m in istr a tio n : 3 2 , R u e d e T r é v is e - P A R I S - 9 8 F o n d é e n 1 9 2 5 R . C . S e i n e 5 7 A 2 7 3 1 Téléph. PRO. 8 6 - 6 0 C. C. P. Paris 15069-82 \ է ՇԱԲԱԹ 1 z a u s b i r p b p & SAMEDI

ï։« OCTOBRE 1 9 6 0

il I՛ tt Թ b ։՛ Թ

ՐԱԺԱՆՈ ՐԴԱԳՐՈԻԹԻԻՆ Ֆ ր ա ն ս ա և Հ ա ս ա ր ս ւկ ա պ հ ր տ • տ ա ր ֊ 4 0 Ն ՛ Ֆ ր • > վ հ ց ՚2 2 Ն * Ֆ ր • Ա ր տ ա ս ա հ մ ա ն ' տ ա ր ֊ 5 0 Ն ։ Ֆ ր - Հ ա ա ը 0 >20 Ն • Ֆ ր •

Հիմնադիր՝

ՇԱհԱՐՇ մհՍԱՔԵԱՆ

ՆՈՐ Շ Ր Ջ Ա Ն , 1 6 Ր Գ Տ Ա Ր Ի , Թ Ի Ի 4 7 1 5

' . ‘ ՏԱՐԻ— ԹԻԻ 8914

36EME ANNEE

F o n d a t e u r

S C H A V A R C H M I S S A K I A N

UhtH ԴԷՊ-ՒԵՐԸ ^ԱՔՍ՜հԼԸՆ ԿԸ խՕՍհ կփՍՌՋեհ եՒ խՐՈՒՇՋԵՒՒ ZbS խխէ'f î t ճառը մ ե ծ տ պ ա ւո ր ո ւթ ի ւն ձհ3 1ԼԱԿԷ ը ն՚ւ հ � ժ ո 'L " i t ն մասնա ,լ * յ lis ազդել՛ու պ ա տ ո ւի րա կ ն ե ր ո ւ% վ ը - ,Ի նոյնիսկ Խ ւ " "- չ չ ճ 'ի , հա կա ռա կ ա - ,ք ^ ր ՚լ ա յի ն վա ր չա պ ետ ը ը ս ւն կը Լայնէր, ճ՛՛՛ռին վ եր ջի ն մա սի ն ը ն թ ա ց - էաքմէլըն նոը կկայացուցած , ս ա կ ա յն , ա ն դ րա դա ր - ւաՀ է միջազգային ն ե ր կ ա յ կա ց ո ւթ եա ն if{վաղդայէն կա ր ծի քը յո ղ ն ա ծ է ա յլ - քարոզչական տ եւա կա ն ա լի ք ն ե ր է ն î ա ղիկ) աշխարհի որ կ ո ղ մ ն աԼ ՂԸտ այլեւս զ զո ւա ծ են ն ո յն րա նա ձ ե — a,, եւ նշանախօսները լս ե լէ » : խ ր ո ւշ — հւուշի -ուշով մտ իկ կ ՚ը ն է ր , ե ր բ Մաբ - ւքլըհէր վստահութիւնը յա յտ ն ա ծ է Հա — ջլւ՚լտի զէր կոր ո էէին , ճ կ ո ւն ո ւթ եա ն , ե ւ -(1ւ բանէ աւելի ո ւրլղամ տ ո ւ թ ե ա ն » հտ — */>: ('"է՛՛րը երկար ծա փ ա հա րա ծ ե ն , ա]ն հրուշչեւ ե ւ Կրոմի բ ո ն լ ո լ ո մնա — մ են : Հալաւնակեղով Անդ լի ոյ ւէար չա սլե տը թարարած է �-- « խր ո ւ շ չե ւ ի խ օ ս բ ե ր ը ա1թ"ւտիրութեան դ է մ հին ե ւ մա մա — 1 ավրէպ են ։ ն ո յն ն է նա ե ւ Ե ւրոպա կա ն “l"l ^ր մարզերու շո *~ր£ î Հա մա յն ա վա ր— Հէ \ը J""} աուին ա մ բա ստա նել դա շնա կ - յվն ֆերմանիոյ կա ռա վա ր ո ւ թ ի ւ ն ը որ ՚ 1քկայա]",ա ծ իսկ չ է հո ս , կը դարմա — ** ՝>ա"տաաելով , թ է հա մ այե ա վ ա ր նե — ձ ս1ս"ոձԱյnuiբան Ու թ ի լն ն երր յե տ ա դ է մ Ա.1ս խօսրերուն վրա յ խ ր ո ւ շ չե ւ խ լա— ՛* րր+ում "՛[ ղր աս ե դանի ն ՛էրաJ էքէ M Բռոլն ց ը ը ։ Ա մէն մ ա ր դ կը ն ա յի : է՚է՚Լըն կը շարունա կէ . --- « Հյատ եր կը թ է Ար ե լե լ եան Դ ե ր մ անիա հա — փխրական դրախտ մ ը ն է , իսկ Ա - '"յնը դրա մատիրական դժոէսյչ մ ը î 1Հ ւ Ա ևդերձ ն1ւա 'ո ե!)1' ։ թ է ’1 լ [’Ա''1' {> րրՈԼ Ընթա ցրին , 12 ո լկ է ս մ ի լի ո ն աէ]էներ գա ղ թ ա ծ են դ էպ ի Ա րեւ — յ^ ' ա /ս (և սյս շա ր մ ո ւմ ը կը շա րո ւնա կ — 1ա՝>ովսյբար ղա ս մ ը կ ա յ յշադե ՜" , 'Ղ ՚և ւո յթ է ն ; Փ ռի ։անտ կ ա յն բա ն Տ ' ^ 'հ ի կ է ի ժ ո ղ ո վ ո ւ ր դ ն ե ր ո ւ ի ն ը - ե ձ ս չ " ' 1' ՛ ֊ ՝ է " ՚ր հ ր դ ա յ է ն է չ է " " ~ > w , աւե'է Լա լ պ է տէ ը ն է է ն եթ է Yj *ան ^ ի ն չո ւ տ ե ւա բա բ կը մ եր - Հէյլ ւ ԱԼ Ա րեւելեա ն Գ ե ր մ ա ն ի ո յ մ ռ - *յղ„։ Հ 1,[րալոլն 1րը » : Էքա բմիլըն ան — 'un — մ ե ծ “Իթձ. X. , ^ ս - Հ ֊լ լ լ լ ֊ - եա ե լ վ եհ ա մ ո դո վ ի ձա ի ^փ տ ծ դ^էԱ1Լլ ա ո ւա ծ է ’ թ է N# է հա մ ո զ ե լո ւ հա մա ր քՍրուշ- •Վ ^ ^ յ'էՈլն ի մ ի ջա զ գա յի ն հս կողս լ — ^Ւըր զ է ն ք ե ր ո ւ հա մա ր յ l'if* բռՈլ^ 9 ^ ը բա ր ձ ր ա ց ո ւցա ծ է y ',ր Փա1 'է ՚զ ՝ եւ՛ մ ա մ ո ւլի ա - 'հ՝ս,ձ ! , ՚՚՚ե 'ի 'և 1 Մ ա րմի լը ն պահ մ ը ՝1յ| î _ ' 11" V , մ ի ն չ նա խա գա հ ը ճ։ո„ ք՜ '" ‘" ե ւ ՚Է ր խ ո ր հ ր դա յ ին վա ր — C : ^ Ա,Ա1էս 1P ա ռա ջա ր կա ծ է ^ մ ։ î Ո ի ւնը վ ե րա հա ստ ա տ ող ^,Կ1եԼ ^ ՈԱ' ['ուի : (յշա նա կ են բ մա ս — ՝ Ղ1,Աւնա կա ններու , զ ի ն ո ւո — վար չա կա ն գ ո ր ծ ե ր ո վ ը զ - 0»ւ մ , ^ մր / ‘ Լ֊ 1 I Լ t- tr Ղ^աաէ ե ն ե լ տ ե ղ ե կա դ ի ր մ ը fyi'h յ. ՛է"՛ք՛մին ,1'ր , թ ո ղ ա սոնը ը ն - Կ^են 1պե,ո ՝ Որո ւն հիմա ն վ ր ա յ կա ր ելի Ո h Հ ա , "Jl" > ‘ 'Լ ՛՛ր ջա ցո ւցա ծ է րնդ հա — _ .. դ ր ո գ ն ե ր ն չմա - ՛Պ ա , ‘‘ է ն անգ ամ որ խ բ ո ւ շ չե ւ կը �I Pun.՝*. , . Կփեո, ե“ լ ց ո ւԵ �են Ղ ("**�% մ / 0 . 1 \ , < թ է Հ , . Հ լ է ր ա 'է Գք ղա նին ՚Ա՚_ Կ ՝Իո մէկ մեոյաով զա րնէ , Ե րոմի — {'րնկ ի“ " րա րր ) ո չ մ է կ չա ր — ^ ե ր կ ո ւ ձ Լ ո ր ո վ զար ն է > ՝*ջաըկ լ է ՛շ ի "՛՛՛ուսիր , . 11՚սլ> —

ինր նա վա ը կ ո չո ւա ծ շրջա ններ ,ո ր ո ն ր ո ւղ - ղա կի Ա ՚ւ ւ ֊օ ի օ յ ւէւոշնա կց այի ն հա նրապ ե — տ ո ւթ ե ա ն խ նա մա կա լո ւթ եա ն տակ կը գտ - ն ո ւի ն : Ատ ո լ կ է սն եր ը , Հւ՛ եա ն երը (Պ ի ր ո՜~ պ ի ճա ն ) , 'Բապ մ ո ւթ ն ե ր ը , '/’ ար աչ ա յ ի ս — ն ե ր ը , եքորնօ —Ա լթ ա յն ե ր ը , թ ո ւ վ ա ց ի ն ե ր ը ե ւ խա րա սները : վ ե ր ջա պ է ս ցա ր ե ր ո ւ չ [ ՚ջ ,յյ^£ին դ րա ւ — ո ւա ծ ե ւ ւլա դ թ ա վա յր ի վ ե ր ա ծ ո ւա ծ ե օ թ ը շրջա ններ , կց ո ւա ծ են Ա ղբբ է ջ անի (Ն ա — խ ի ջ ե ւա ն ե ւ ՛Լարաբա ւլ) , վ րա ս տանի Լ Ա բխա զիա , Աճար իա ե ւ Հ ա ր . Օ ս ե թ իա } ^ Ոււլսլեբի ստանի (Բ ա ր ա — Բ ալփ աՀէ} հ ւ Տ աճիկի սա անի ( Պատ աէսչ ան } ցա րա կա ն շրջա նէն ժ ա ռա ն գ մնա g ա ծ • ա յս գա ղթ էս — •քույրերը y պ ա հ ո ւա ծ կա մ բ ռ ն ի ո ւ ժ ո վ վ ե - բա զ ր ա ւ ո լա ծ կա ր մ ի ր բա նա կ ի ն Էոէ1^ԷէԷ^_ ն ե ր կ ա յա ց ն ե ն ' ո ւ թ միլիո*լ, ըա ռ . րիէո “ մ եթ ր ե ւ ա ւե լի ըա ն 56 ^‘իէիոն թ նա կի չ : Յա րա կա ն նախ կին ա յս գա ւլթ ա վ ա յր ե — լա ւն վ ր աJ պ էտը է ա ւե լց ն ե լ Ար տա — ըին Մ ոնկոլի ա , Արե ւե լե ա*Ա Ֆ ի ն լա ն տա t Ս ֊թ ոնիա յ Լիթ ո ւան իա , ԵԱթ *ւնիա , // ոլ - տա ՛ԼԷut , Ա ր ե ւմտ եա ն ՈԼ-կր*ոնիա , Ա ր ե ւ - մ տ եան քիո ւ թ են ի ա , ա յ լ խ օս ր ո վ ե ր կ ո ւ մ ի լի ո ն ըա ռա կ ո ւս ի ր էմ � տ ա ր ա ծ ո ւթ ի ւն ե ւ ա ւե լի բա ն բոա ն մ ի լի ոք, բ ն ա կ չո ւ թ ի ւ ն % Բ Ի Ր Տ ԵՒ Ո Ւ վ վԱ Կ Ի ԿԱՄ Ժ Ո վ Ո վ Ր Գ Ա - Հ Ա Ր ԴԵՄՈԿՐԱ Տ Բ Ո Հ Ի Ն Ե Ր Բ Ե Ւ ԿԱ ՏԱՐՈՒԱԾ ՆՈՒԱ ՃՈՒՄ ՆԵՐ Ար ե ւե լեա ն փ րո ւս իա , Լեհ աս տան ե ւ Ա— ը ե ւե լե ան Դ եր մ ա ն ի ո յ հ ո ղ ա մա ս ե ր ը , Ա — րե լե լե ան Դե ր մ անիւս , Չ եխ ո ս լո վա բ իա y Հ ո լն գա ր իա , (Լ ումա ն իա , Պ ո ւլկա րիա , Ա լպանիա , Ա ն դ ր կ ա րպ ա թ , Հա րա ւա յի ն Սախւոլին ե ւ Հա րա ւա յի ն խ ո ւրի շներ , ի ն չ որ կը նշա նա կէ 902*000 բ ա ռ . բ լ մ . տա — ը ածուիմի ւն ե ւ 99 ի էիոն բ ն ա կ չհ ւ թ ի ւ ն Հ Ա յս ՀԱ/չի*-ո վ խո րՀ ր դա յ ին ւլա ղ թ ա տի — րա կա ն կ ա լո ւա ծ ը , կքէ տա րա ծ ո ւի H մ՛ի- լի ո ն բ ա ռ . բ լ մ .ի վ ր ա յ , 170 մ ի լի ո ն բնա - կ ի չն ե ր ո վ յ Ա ւե լց ն է ն բ չի ն գ ա ղ թ ա վ ա յր ե ր ը : Հա — մ ut շնավար Չինա ստա ն է լ՛ տ ի րա պ ետ ո լ — թ ե ան տակ ա ռ ա ծ է յի ս ո ւ ն է ա ւե լի օտար ժ ո ղ ո վ ո ւր դ ն ե ր ե ւ բ ռ ն ի ո ւ ժ ո վ գ ր ա ւա ծ է նա ե ւ հ ի ւս ի սա յի ն Բ ո ր է ա ն , Հ ի ւս ի ս ա յի ն վ [•է թ ն ա մ ը , թ ի պ ե թ ը ե ւ Հ ն դ կա ստա ն է սա հմա նա կի ց շր ջա ններ էն շա տ ե ր , Յ օ մ ի - մ ի լի ո ն բ ն ա կ չո ւ թ ի ւ ն մ ը : Ը ն դ հա ն ո ւր կ ե րպ ո վ ահա թ է ի ն չ ձ ե ւ ո վ կը բա ժ ն ո ւի ն ն ե ր կ ա յի ս , ա շխա րհա կա լ ք կ էս — ա շխա րհա կա լ ե ւ խ նա մա տ ա ր ո ւ — եան ե ն թ ա կ ա յ ե ր կ ի ր ն ե ր ը : խ * Մ ի ո ւ թ ի ւ ն 11 մ ի լի ո ն 700*000 բ ա ռ . բ լ մ . տարա — ծ ո ւ թ ի ւ ն ե ւ 1 6 7 մ ի լի ո ն բ նա կ չո ւ թ ի ւ ն i Հա մա յն ա վա ր Չ ի նա ստ ա ն ' Հ ի ն դ ^ է է է ո'** բ ա ռ » բէմ » տ ա ր ա ծ ո ւթ ի ւն ե ւ Յ օ մ ի լի ո ն բ ն ա կ չո ւ թ ի ւ ն յ Ո ւր ի շ խ օ ս բ ո վ խ որհ ր դա — յի ն ճա կատ ին հա մա ր 16 *700 *000 բա ռ » բ լ մ . ե ւ « դ ա ղ թ ա վ ա յր ի » վ ե ր ա ծ ո ւա ծ 200 մ ի լի ո ն բ ն ա կ չո ւ թ ի ւ ն մ ը : ^ Մ է ն չ ա շխա րհա կա լ ե լ դ րա մատ իրա կա ն ե ր կ ի ր ն ե ր ը ի ր ե ն ց ձ ե ռ բ ի ն ձ*է ջ կը պտ հեն ո չ ա ւե լի բա ն ո ւ թ մ ի լի ոն բ տ ռ . բ լ մ . տա- ր ա ծ ո ւ թ ի ւ ն ե ւ շ օ ւ ֊ր ջ 4 5 մ ի լի ո ն բ և ա կ չո ւ — թ լ ՚ւ ն , է ն չ որ հ ետ ե ւեա լ հ ա մ ե մ ա տ ո ւթ ի ւ— նր կուտա յ . --- խ . Մի ո ւ թ ի ւ ն ' 6 8 ՝տռ հա — բ ի ւ ր , Հա մա յն ա ւէար Չինա ստա ն 14 ա ռ հա ր ի ւր , ո ր ո վ , էս որ հ ր դա յի ն ճա կատ ին հա մա ր 8 2 ա ռ հա ր ի ւր կվընէ, դ րա մա տ է ր ե ւ ա շխա րհա կա լ եր կէւրնե ր ը 1 8 ա ռ հա — ր է ւ ր : Ւր ա կան ո ւ թ եան մ է ջ « < ակա շխա ըհա — կա լա կան » հա մա յնա վա ր բ ա ր ո ղ չո ւ թ ե ա ն նպատա կն է , ծ ա ծ կ ե լ ա յս թ ի *-եր ը ե լ բա - ցա ր ձա կ ա յն ի ր ո ղ ո ւ թ ի ւ ն ը թէ<Լ.խորհրղա - յի ն ը ն կ ե ր վա րա կա ն ճա կատ ը » կը ն ե ր կ ա - լա f î t tuշէսար հի մ ե ծա գ ոյ ն ՝աէ_խաԸ Հ ա է պ ե տ ո ւթ ի ւն ը Հ Fonds A.R.A.M խ Ո Ր ՀՐԳ Ա Յ Ի Ն ԳԱ վԹԱ ՏԻՐԱԿԱ Ն ՆՈՐ ՆՈՒԱ ՃՈՒՄ ՆԵՐ

ԱՇխԱՐձԱԿԱԼ ԱեԾ-ԱԳՈՅՆ ՊԵՏՈՒԹհհՆԸ* խՈՐձ. ՄհՈւ^ԹհՒՆ

ՔԱՆհ ՄԸ ՏՈՂՈ4-

Ւ ՏԱ ԼԵՈ Տ համա յն ա ւէար կ ո ւս ա կ ց ե լ — թ ի լ ե ր կ ո չ — ծ ր ա գ ի ր մ ը հ րա տ ա րա կա ծ է Ու֊նիթա թ ե ր թ ի ն մ է ջ , ո ւր կ՝ը ս ո ւի « Տա պ ա լե լի ր թ շ ն ա մ ի ն % ի շխ ա ն ո ւթ եա ն րր էա տ ո ն եա յ մոզուէրդա ւէա ր մենա շն որհն î Ա յս 1լոՀ_ը ե ղա ծ է յա ռ ա ջ ի կա յ գա ւա - ռա կա ն ե ւ թա ւլապետակա յձ ը նտ ր ո ւթ եա ն ց ա ո թ ի լ i ՏԱ ՐԳԱ նԱ Ն Ւ կ ա ռ ա վ ա ր ո ւթ ի ւն ը որ ո — շե ց ա մ է ն փ ոխ ա նա կ ո ւմ դ ա դ ր ե ց ն ե լ ֆ ը ը ան սա կա J, ե ր կ ո ւ ը ն կ ե լրո ւթ եա նց հետ ո — ր ո ն ր ՀՀբոնաբա րածյ> են ա րա բա կա ն եր —* կի րնե բ ո ւ կա նո նա դիր ը J1սր ա յ է լ ը պռյք ո - p-|l ե ն թ ա ր կ ե լ ո ւ : «Ա Ն ՀՆԱ ԶԱ Ն Դ Ո ՒԹ ԵԱ Ն » կ ՚՚շ ը ստոըա - դրութ յերո ւն դ է մ , կա ռա վա ր ո ւթ ի ւն է ՚ ե ՚ե ստ ՛ո՛ւ ո ցն եը ձ ե ռ ր ա ռ ա ւ : թ ո լո ր հ ե — զի նա 1լն ե ր ը , դ ե րա սա ն ն ե ր ը ե ւ ա ր ո ւե ս — տ ա դ էտ ն ե ր ը որ ո ն ր ի ր ե ն ց ստոր ա դ ր ո լ — թ ի ւ ֊և ը դ ր ի ն կ ո չի ն ն ե ր ր ե ւ , ա յլե ւ ս պիտի չկա ր ե ն ան ա շէսատի լ պ ետա կա ն նպաստ ստ ա ցող թա տ ր ո ն ն ե ր ո ւն մ է ջ ո չ ա լ ձայե~~ սլատ կ ե րա սփի լ ռ ի : Ա սկ է ղատ կա ռա վա — լր ո ւթ ի ւն ը նպաստ պ իտ ի չտ ա յ ա յն մա — պ ա լէ ն ն ե բ ո ւն y որոն ց մ է ջ կ ո չը ստոըա — գ ր ո ղ ն ե ր կան : Ա յո կ ա ր գ ա դ ր ո ւ թ ի ւ ն ե ր է ն կլ, վնա ս ո լի ն 148 Հ ո դ ի y որոն ց կա ր գ ի ն ՝ Ա իմոն Ա ի ն ե ո ր է , Ա լէն 'Բ՛իլնի , Ֆ րա ն — սուա ղ Աակա ն , Տ ա ն ի է լ Տ ը լո ր մ , Լօրան Թ ե ր զ ի է ֆ , ե ւն . : 1958 - 2-ա. զօր tuմ tuսը պիտի արձա կ ո ւի ն ո յե մ բ ե ր 27 է ն մ ի ն չ ե ւ Յ ո ւն ո ւա ր 3 : Ա ա ո ւլ Զ ե վա ը օ , որ յա ջ ո ր դ և ց Ա լէն " ՛ (՛ Ս երեն — ե ի իւ , ղա լա կը (^ ո ր մ ե ւ ի ր հա չո լա պ ա հ ը Կ ր ի ւէ լ , Ա լմ է է ն 70 ր լմ • հ ե ռ ո ւ ճ ա մ ր ո լ մ ը վ ր ա յ ՛լն դա ց ի րի հ ա ր ո ւա ծ ն ե ր ո վ սպան — ն ո լա ծ ե ն , է ֆ է լ է ն ի ա հ ա բ ե կ ի չն ե ր ո ւն կ ՛՛՛լմ է = Ա ," ոճ ի ր ը մ ե ծ յո ւ ղ ո ւ մ պաաճա - ռ ա ծ է Ա լմ ֊է ի մ է ջ .. ք ֊ռ լպ ա յի ի ր ըա ղա ըա ց ի ն ե ր ո ւն որ եր կր է ն մ ե 1լնին •թա սթ ր օ Նիւ- Ե ո ր բ է ն մ ե կ ն ո լմ ի ն բ ո ւ ռ ն ճա ռ մ ը խ օ սա ծ է Մ • Նա հա ն ղ ն ե ր ո լն դ է մ : ճ ա ռ ի ը ն թ ա ց ր ի ն ե ր կ ո ւ ռ ո ւ մ բ ե ր պ ա յթ ա ծ են : 'իա սթ ր օ ջ ՚լր ղ ր ղ [ ՛ " ֊ դ ի տ ե լ տ ո ւա ծ է , « պ ա յթ ա ծ ա մ է ն ռ ո ւ մ բ ի փո — խ ա ր է ն յի ս ո ւ ն տ ո ւն պ իտ ի չ ի ն ե ն ր ... IjlUÜf իհհրոլ դ րա մա տ ո ւն ե ր ը պիտի աղ — ղ ա յնա g նենյ* » : ՄՈՍԿՈՒԱՅԷՆ ե տ ր , Փ ե ր ի ն մ ե ծ ը ն դ „ ւ - լ ռ ւ թ ի ւ ն ը ր ա ւ Ֆ ե ր ա թ Ապպասի : Ն ՚՚յ ն — Լ ՚ս կ հա մա յնա վա ր ե ր կ ի ր ն ե ր ո ւ մ է ջ ,« .Ա լ մ • աո մա մ Լա յ կա ռ ա վ ա ր ո ւթ եա ն » պար ա — գ լո ւխ ը նմա ն «.պա չտ օնա կա ն» ը ն դ ո ւն ե — լո ւ թ Լ ան չ է ր ՛արմանա ց ա ծ յ Ս ոս կ ո լա յի 0|ալշօյ [մատ բո ն ի ն մ է ջ նախա գա հա կա ն օ թ ե ա կ ը ի ր ե ն վ Լրա պահ ո լ ա ծ է ր , Լ՛" է Փ ե ր ի ն ի մ է ջ , Ն ո ւ է ն Լ ա յ զ ի ն ր ը ա ն ձա մ բ դ ի մ ա ւո ր եց օ դա կա յա ն ը : Ա )երաթ Ապ — պաս ծա ն ր օ ր է ն յա ր ձ ա կ ա ծ է Ա մ ե ր ի կ ա յի , Ատ լանտ եան Ո ւԼ ՚՚ա ի ե լ Ֆ րա ն սա յի վ ր ա յ : « lyPO Տ 'Ա Լ Ժ Է »Ի տ ն օ ր է ն ը ' ՈՒՈ ՇԻՆԿԹ ԸՆ թ ե լա դ ր ա ծ է Կր ո մ ի ը օ մ է կ ձ Լ ռ բ ո վ կր ՛լար ն է , « Ն " 1ի - րա պ ե տ ո ւթ ե ա ն » կա ր գ ն է գ ի տ ե լ կա ւոտ ն լր ա ւլր ո ,լեե ր ը ; Մ ա ր մ ի լր ն խ ր ո ւ չչե ւ ի հետ տ ե սա կ ցա ծ է ; Փա րի զի վ ե հ ա մ ո զ ո վ ի ձա խ ո զ ո ւթ ե ն է ն ի վ ե ր , ա ռա ջին ա նդա մն է որ ա ր ե ւմտ եա ն սլե տա ելան դ է մ բ մ ը ք ց ր ո ւչչե ւի հետ կը տեսա կ ցի : Մ ար մ ի լը ն տ ե սա կ ց ո ւթ եա ն շ ո ւր ջ ո չ մ է կ յա յտ ա ր ա ր ո ւ թ ի ւ ն բ ր ա ծ է î Տ ե ս ա կ ց ո ւթ ե ն է ն րւոնի մ ր վա յր կ եա ն ա — ռա ջ , ե ր ո ւ շ չ ե ւ լրա գ ր ո ղ ն ե ր ո ւն դ ի տ ե լ տո լա ծ է , թ է Մ ՛" ր մ j<լ ըն ի ճա ռ ը « ո չ մ է կ ն ո բ ո ւ թ ի ւ ն բ ե ր ա ւ » : Ա յս վ ե ր ջ ի ն ֊ը Ջ ե մ — պ ը ր /է ն ի հ ետ բա ղ դա տ ա ծ է : «Զ ե մպ ը ր — լ է ն կր յա յտ ա րա ր է ր թ է պա տ երա զմ տ եղի պիտի չո ւն ե նա յ , ո ր ո վ հ ե տ ե ւ ՀՒԹ լ Է ր Լ՛

Ֆ ի կ առօՀլ սիւնակ մր ունի , ուր կոլ աայ «կուրեր զորս Ի ւ՛քանի թ է չի տար իր ընթերցողներուն » : եյրուշչեւի նաոին ա ռթի ւ , կը հրատարակէ հետեւեալ շահե- կան տեղեկութիւնները իարհրդային զաղթաաիրութեան մասին : դա ղ թա տ իր ո ւթ ե ա ն դ է մ : Ը ստ հա մա յնա վա ր ն ե ր ո ւն , Խ • Ս ի ~ ո ւ թ ի ւ ն ը ժ ո ղ ո վ ո ւ ր դ ն ե ր ո ւ անկախս ւթ ե ա ն ե ւ ա զա տ ո ւթ եա ն ախ ս յեա ն ն է î Հա մա յն ա վա ր յե ղ ա փ ո խ ո ւթ ե ա ն ա ռա — ջի ն օ ր էն իս կ y Լենին ս եփ ա կա նա ց ն ե լո վ Ո ՛ւ ՛լ՛՛ը " ի տ ե սա կ էտ ը ըն/էս ւնի լ մուլս — վ ո լր դ և ե ր ո ւ ի րա ւո ւն ք ը ի ր ե ն ց ճակատա — դ ի ր ը վ ճ ռ ե լս լ , իր կա լմ է կ )ա ւե լց ն է ր * --- « Մ է ջն րԱ ՛՛՛լո վ բ ա ժ ն ո ւ ե լո ւ ի րա ւո ւն ը ը » : Աա կա յն իր կ ո ւսա կ ի ց ն ե ր ո ւն ա ռ ջ ե ւ ճ ը շ - դ ե g ,թ է ը սա ծ ը հ ետ ե ւեա լ իմա ստ ն ո ւն է ր , « բ ա ժ ն ե լ մ ի ա ց ն ե լո ւ հ ա մ ա ր » ,ին չ որ թ օ յէ տ ո ւա ւ Ս թ ալի ն ի իր թ ա թ ի ն տակ ա ռ ն ե լո ւ բա ւա կա ն մ ե ծ թ ի ւ ո վ մ ո դ ո վ ո ւր ղ ն ե ր : Ա յս օ ր , ա ր ե ւմ ո ւտ ք ի ե ր կ ի ր ն ե ր ո ւն Տա — մա ր դիւ՜ը ին պիտի բ շյ ար է)ր ո ւ շ չե ւ ի խ օս— ր ը տա ռա ցի ա ռ ն ե լո վ , ը ս ել ա ն ո ր 4 Հ լա ւ , վ ե ր ջ դ ն ե ն ր գա գ թ ա տի ը ո ւ թ եան » : Ա յս պար ա ւշա յին ձ՛է ջ ա ն հրա ժ եշտ պի~“ տի ըէէար դա դ յթա տ ի ր ո ւթ եա ն պատ կերը ս լա տ րա ստ ե լ, մ է ^ ւ ԸԼԼաԼո,է խ ո ր հ ր դա յի ն դա ղ թ ա տ ի ր ո ւ թ ի ւ ն ը : Ա յս ցա նկն է ղո[> պա տր աստ եg ինր յ ԵԼ- բա ւա կա ն խ օս ո ւն է » --- Խոթհրդյայիքլ ՄիոՆթիՆն]! թււնի ուժով իր ձեււքիՍ ւոակ պահած է ցարական կայսրութ֊եան թռլոր գաղթավայրերը : ԱզրթէջաԹ 3 -698-000 հոգի : Վրասաան 4 *0 4 4 *0 0 0 , Հայաստան 1 *7 6 3 *0 0 0 , Թուրքժենիսսւան 1 *5 1 6 *0 0 0 ? Ուզպեքիս - տան 8 *1 0 6 *0 0 0 ? Խաղաիաաաց 9 *1 3 0 *0 0 0 ? Քրկըզիսաան 2 *0 6 6 *0 0 0 ? Տսւհիկիսաան 1 *9 8 0 *0 0 0 : Յա րա կա ն ա յս ո ւ թ նա [սկէն դա ղ թ ա — վա յ ր եր ո ւն , ո ր ո ն ր վ ե ր ա ծ ո ւա ծ են « խ ո ր— հ ր դ ա յի ն ը ն կ ե րվա րա կա ն հա ն րա պ ետ ո լ — թ ի ւն ն ե ր ո ւ » , ս լէտ ր է ա ւե լց ն ե լ տասնեակ մ ը ցա րա կա ն նախ կին գ ա ղ թ ա վ ա յր ե ր , որ ո ն ր Հձինրնավար » կո չ ո ւ ա ծ ևն , բա յ ց խ ո ր հ ր դա յի ն Աահմանա դ ր ու թ ե ա ն 2 2 ր դ յօ դ ո ւա ծ ի ն հիմա ն վ ր ա յ, սլաշտ օնա— “Լէ ս կ ց ո ւա ծ են խ ո ր հ ր դա յի ն Ա ո ւս ի ո յ խ ո ր հ ո ւր դ ն ե ր ո ւ Դ ա շնա կ ցա յի ն ը ն կ ե ր վա — րա կա ն հա ն րա պ ետ ո ւթ եա ն * Ա օոնր են » Եոմ ինե րը , Ա ար ին եր ը , թ ա թ ա ր ն ե ր ը , Պա շկիրները , Տ արլստանg ի ներ ը , Պո լ — ր ի ա թ օ — Մ ոնկո լեա ն , Բ ապար տա — Պալ - խա րիս, , Ա որ տ ո վիա , Հ է լ ա � Օ ս ե թ իա y Ու֊տ մ ո ւր թ իա , Զ է չէ ն ն ե ր ը ե ւ խ ն կ ո լշն ե — ր ը , Չ ո ւվա շ ն ե ր ը ե լ էքա րո ւթ ները • Ա — սոնց վ ր ա յ պ է ար է ա ւե լց ն է լ ն ա ե ւ , ե օ թ ը Խ լtո ւ շ չ ե լ Մ ԱԿի մ է ջ , տ ն դտ մ մ ը եւս tuր utա յա յտ ո ւ ե ց ա լ հետ հա մա ձա յն ո ւթ եա ն եկ ա ծ է ր » : Ատ ը ն - ո ւր ր ն ա լ Հ ի թ լե ր ի հ ետ բա ղ դա տ ա ծ է �—- « հ ի թ է ե ր ե ր բ ի շխ ա ն ո ւթ եա ն դ լո ւխ ե կա ւ բա նա կ ը ոտ րի հա նեց : \,ե ր կա յ է ս Ատը ն — ա ո լը ր ն ա լ բա նա կը ոտ րի կ ե ց ն ե լ կլո ւ ղ է » î 20 'էսէյըկեա ն ե ւ ա մ է ն մ է կ ը ա մ ո ւր կ ե ցա ծ է իր ՛լի ր բ ի ն վ ր ա յ : քիուսերը ո չ մ է կ յ ա յ - տա բ ա ր ո ւ թ ի ւ ն ը ր ա ծ են ա յս մա սին , Բ ր ի - տա նա ցիր զ ե կ ո յց մ ը հրատա րա կա ծ են t ո ւր կ ը ս ո ւի մ ի ա յն թ է ե ր կ ո ւ մա ր դ ո ց խ օ — ս ա կ ց ո լթ ի լն ն ե ր ը պիտի շա ր ո ւնա կ ո ւի ն յ ա ռա ջ ի կա յ շա բա թ , ի ն չ որ կբ նշա նա կէ թ է Մ ա ր մ ի լը ն /. ոնտ ոն պիտի չվ ե ր ա դ ա ռ — ն ա յ : Տ ե ս ա կ ց ո ւ թ ի ւ ն ը տ ե ւա ծ է 2 ժ ա մ

Made with FlippingBook Online document