G theorieboek havo

Hoofdstuk33 Inleidingexterneverslaggeving 33.1 Verschil interneenexterneverslaggeving 33.2 Jaarstukkenenmodellen 33.3 Accountant 33.4 Niet-commerciëleorganisaties

Hoofdstuk33

Inleidingexterneverslaggeving

Indit hoofdstukbeginnenwemet de externe verslaggeving van commerciële enniet-com- merciëleorganisaties.Metexterneverslaggevingbedoelenwedeverslaggevingnaarderden toe. Bepaalde rechtsvormen zijn verplicht tot het publiceren van hun jaarstukken. Op die manierwordenbepaalde financiëlegegevensopenbaar toegankelijkvoor iederegeïnteres- seerde inde onderneming. Daarnaast kunnen ze vrijwillig extra informatie verschaffen. De publicaties voor derden zijn vaak gericht op instanties (bijvoorbeeld banken) en personen (zoals aandeelhouders enverschaffers vanvreemdvermogen) buitendeonderneming. Het betreft hier verslaggevingaan ‘buitenstaanders’ die indeonderneming zijngeïnteresseerd. Binnende onderneminghebbennatuurlijk ook dewerknemers er belangbij hoe de onder- nemingervoor staat. Webesprekende jaarstukkenvandebv/nv.Wekijkennaarde rol vandeexterneaccountant en tot slot bestedenwe aandacht aan de externe verslaggeving van de niet-commerciële organisatie.

CE

Management&Organisatie inBalans

111

Made with